Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2005. (XII. 6.) *  önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló 5/1998. (III. 24.) ök. rendeletének módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 147. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a személyes gondoskodást nyújtó alapellátásba tartozó gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított étkeztetésről és intézményi térítési díjairól szóló többször módosított 5/1998. (III.24.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja.

1. § Az R. 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) az intézményekkel bölcsődei, óvodai tagsági, illetve tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgárságú, bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekekre és tanulókra, valamint a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személy gyermekeire, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik.”

2. § Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

3. § E rendelet 2006. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. melléklet a 33/2005. (XII. 6.) ök. rendelethez

2. melléklet az 5/1998. (III. 24.) ök. rendelethez

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat által fenntartott bölcsődei és nevelési - oktatási intézményekben 2006. január 1-jétől alkalmazandó intézményi térítési díjak ÁFA nélkül a következők:

Ft/nap
Bölcsődei ellátás 3 x étkezés 217,-
Óvodai ellátás: tízórai 40,-
ebéd 150,-
uzsonna 36,-
3 x étkezés 226,-
Általános iskolai ellátás: tízórai 50,-
ebéd 192,-
uzsonna 46,-
3 x étkezés 288,-
Középiskolai ellátás: ebéd 203,-
Nyári napközis tábor: tízórai 50,-
ebéd 192,-
uzsonna 46,-
3 x étkezés 288,-