Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) önkormányzati rendelete * 

a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 3. §-a a következők (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Az Önkormányzat ellátási szerződés útján, szakosított ellátásként biztosítja a hajléktalanok átmeneti szállását.”

2. § (1) Az R. 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat által fenntartott Egyesített Szociális Intézmény (a továbbiakban: ESZI) alapszolgáltatási központ, melynek szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó telephelyeit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.”

(2) Az R. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltatást nyújtó intézmények működésének részletes szabályait az ESZI szervezeti és működési szabályzata rögzíti.”

(3) Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ESZI szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása és módosítása a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság hatásköre.”

(4) Az R. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A 4. § (2) bekezdése szerinti ellátást nyújtó szociális intézmény megnevezését és telephelyeit e rendelet 1. melléklete, a működés részletes szabályait az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.”

3. § (1) Az R. 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A személyes gondoskodás körébe tartozó házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek klubja igénybevételéért személyi térítési díjat nem kell fizetni, ha az igénybevevő havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét nem haladja meg .”

(2) Az R. 8. §-a a következő új (3)-(4) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (3)-(8) bekezdés számozása (5)-(10) bekezdésre változik:

„(3) Térítésmentes étkeztetésben azok a szociálisan rászorultak részesülhetnek, akiknek családjában az egy főre jutó jövedelem összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, egyedül élő esetén a 150%-át nem haladja meg.

(4) A (3) bekezdés szempontjából szociálisan rászorult, aki az önkormányzat által nyújtott pénzbeli szociális ellátásra (kivéve a kamatmentes kölcsönt) jogosult, vagy koránál illetve egészségi állapotánál fogva nem képes az önmaga illetve eltartottjai legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodni.”

4. § (1) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A személyi térítési díjat - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével -utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell befizetni az intézmény vezetőjénél.”

(2) Az R. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A gondozóház igénybevétele esetén az egy hónapra eső személyi térítési díj összegét első alkalommal az igénybevételkor, majd azt követően előre, minden hónap 10-ig kell befizetni az intézmény vezetőjénél.”

5. § (1) Az R. 11. § -ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) minden év március 31-ig jóváhagyja az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény igazgatója által készített éves szakmai programot,”

(2) Az R. 11. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

d) minden év február 15-ig, illetve szeptember 15-ig jóváhagyja az ellátási szerződés alapján végzett tevékenységről szóló szakmai beszámolót.”

6. § (1) Az R. 12. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az érdekképviseleti fórumok működésének részletes szabályait a szociális szolgáltatást nyújtó intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.”

(2) Az R. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltatást nyújtó intézményben az érdekképviseleti fórumok a szervezeti és működési szabályzatban jóváhagyott ügyekben a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottságnál intézkedést kezdeményezhetnek, mely ügyekben a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság határozattal dönt.”

7. § Az R. 13. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az Önkormányzat az általa fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben heti egy alkalommal általános orvosi ellátást biztosít.”

8. § Az R. 1., 2., 3., 4. mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4. mellékletei lépnek.

9. § (1) E rendelet 2006. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2003. (IV. 1.) ök. rendelete 8. sz. mellékletének II. részében a Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság hatásköri jegyzéke szociális szolgáltatások alcímének 6. pontja helyébe e rendelet 5. § (1) bekezdésének szövege lép, illetve 10. pontként kiegészül e rendelet 5. § (2) bekezdésének szövegével.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. sz. melléklet Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) ök. rendeletéhez

1. sz. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

I. Az Egyesített Szociális Intézmény szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó telephelyei

Házi Gondozó Szolgálat - 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a.

Speciális Étkezde és nappali melegedő - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Újpalotai Családsegítő Szolgálat - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Háztartási Adósságkezelő Tanácsadó - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Idősek Klubja - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Idősek Klubja - 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a.

Idősek Klubja - 1154 Bp. Arany J. u. 51.

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Fejlesztő Gondozó Központ - 1158 Bp. Molnár V. u. 94-96.

Gondozóház - 1157 Bp. Erdőkerülő u. 34.

„Fióka” Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ - 1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b.

Szociális Információs Szolgáltatás - 1153 Bp., Beller Imre u. 4.

II. Ellátási szerződés alapján működő szociális intézmény és annak telephelye

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány:

Szociális Gondozási Központ - 1151 Bp., Aporháza u. 63.

Hajléktalan Rehabilitációs Otthon - 1224 Bp., Zagyva u. 6/B. ”

2. sz. melléklet Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) ök. rendeletéhez

2. sz. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

Étkeztetés

Intézményi térítési díj összege: 295,40,- Ft + ÁFA = 339,70- Ft/nap
Személyi térítési díj összege: 295,40,- Ft + ÁFA = 339,- Ft/nap
Szállítás személyi térítési díja: 117,50 Ft/nap

Egyedül álló

0,-Ft-tól 38.700,- Ft 38.701,- Ft-tól 43.700,- Ft
havi nettó jövedelemig havi nettó jövedelemig
ingyenes 68,- Ft/nap
szállítás 23,- Ft/nap/adag
43.701,- Ft-tól 48.700,- Ft 48.701,- Ft-tól 53.700,- Ft
havi nettó jövedelemig havi nettó jövedelemig
136,- Ft/nap 203,- Ft/nap
szállítás: 47,- Ft/nap/adag szállítás: 70,-Ft/nap/adag
53.701,- Ft,-tól 68.700,- Ft. 68.701,-Ft
havi nettó jövedelemig havi nettó jövedelemtől
271,- Ft/nap 339,- Ft/nap
szállítás: 94,-Ft/nap/adag szállítás 117,-Ft/nap/adag

Családban élő:

0 Ft,-tól 25.800,- Ft 25.801, Ft-tól 30.800,- Ft
havi nettó jövedelemig havi nettó jövedelemig
ingyenes 68,- Ft/nap
szállítás 23,- Ft/nap/adag
30.801,- Ft-tól 35.800,- Ft 35.801,- Ft-tól 40.800,- Ft.
havi nettó jövedelemig havi nettó jövedelemig
136,- Ft/nap 203,- Ft/nap
szállítás: 47,- Ft/nap/adag szállítás: 70,-Ft/nap/adag
40.801,- Ft-tól 45.800,- Ft 45.801,-Ft
havi nettó jövedelemig havi nettó jövedelemtől
271,- Ft/nap 339,- Ft/nap
szállítás: 94,-Ft/nap/adag szállítás 117,-Ft/nap/adag

Havi nettó 70.000,-Ft/fő jövedelem felett az ebéd házhoz szállítás összege: 127,- Ft/nap/adag

A személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg a gondozott havi nettó jövedelmének 25%-át.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj összege: 60.000,- Ft+ÁFA/készülék/év
Személyi térítési díj összege 5.160,- Ft/készülék/év
Havi személyi térítési díj: 430,- Ft/készülék

A személyi térítési díj éves összege megegyezik az öregségi nyugdíj havi összegének 20%-val.

Házi segítségnyújtás

Intézményi térítési díj összege: 470,- Ft/óra (gondozónői óradíj)

Személyi térítési díj összege: 470,- Ft/óra

0 Ft,-tól 25.800,- Ft 25.801,- Ft-tól 30.800,- Ft
havi nettó jövedelemig havi nettó jövedelemig
ingyenes 94,- Ft/óra
30.801,- Ft-tól 35.800,- Ft 35.801,- Ft-tól 40.800,- Ft
havi nettó jövedelemig havi nettó jövedelemig
188,- Ft/óra 282,- Ft/óra
40.801,- Ft-tól 45.800,- Ft 45.801,- Ft
havi nettó jövedelemig havi nettó jövedelemtől
376,- Ft /óra 470,- Ft/óra

A személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg a gondozott havi nettó jövedelmének 20%-át.”

3. sz. melléklet Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) ök. rendeletéhez

3. sz. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

Idősek Klubja

Intézményi térítési díj összege:

Reggeli: 84,40,-Ft + ÁFA = 97,10,- Ft/nap
Ebéd: 295,40,-Ft + ÁFA = 339,70,- Ft/nap

Személyi térítési díj összege:

Reggeli 84,40,-Ft + ÁFA= 97,00,- Ft/nap
Ebéd 295,40,- Ft + ÁFA = 339,00,- Ft/nap
0 Ft,-tól 25.800,- Ft 25.801,- Ft-tól 30.800,- Ft
havi nettó jövedelemig havi nettó jövedelemig
ingyenes reggeli 19,- Ft
ebéd 68,- Ft/nap/adag
30.801,- Ft-tól 35.800,- Ft 35.801- Ft,-tól 40.800, - Ft
havi nettó jövedelemig havi nettó jövedelemig
reggeli 39,- Ft reggeli 58,- Ft/nap/adag
ebéd 136,- Ft/nap/adag ebéd 203,- Ft/nap/adag
40.801,- Ft-tól 45.800,- Ft. 45.801,-Ft
havi nettó jövedelemig reggeli 97,- Ft/nap/adag
ebéd 271,-Ft/nap/adag ebéd 339,- Ft/nap/adag

A személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg a gondozott havi nettó jövedelmének 30%-át.

Gondozó Ház

Intézményi térítési díj összege: 5.587,- Ft/fő/nap
Személyi térítési díj összege: 2.626,- Ft/fő/nap
Havi térítési díj összege: 78.780,- Ft/fő/hó.

A személyi térítési díj havi összege nem haladhatja meg a gondozott havi nettó jövedelmének 60%-át.

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Intézményi térítési díj összege:

Reggeli + ebéd 84,40,- Ft + 295,40,- Ft+ ÁFA = 436,80,- Ft/nap
Személyi térítési díj összege: 131,- Ft/nap

Fejlesztő Gondozó Központ (FENO)

Intézményi térítési díj összege:

Reggeli+ebéd+uzsonna: 84,40,-Ft+295,40,-Ft+84,40,-Ft+ÁFA=533,90,-Ft/nap

Személyi térítési díj összege:427,- Ft/nap

- kerületi lakóhelyű gondozottak esetében a személyi térítési díj kedvezményes 160,- Ft/nap”

4. sz. melléklet Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) ök. rendeletéhez

4. sz. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

Speciális Étkezde

Intézményi térítési díj összege: 295,40,- Ft + ÁFA = 339,70, Ft/nap
Személyi térítési díj összege 339,00,- Ft/nap

Személyi térítési díj fizetésének fázisai:

I. 1 - 5 hónap ingyenes
II. 6 - 9 hónap 50,- Ft/nap
III. 9 - 12 hónap 100,- Ft/nap