Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 7.) *  önkormányzati rendelete

a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a szociális szolgáltatásokról szóló 7/2005. (IV. 4.) ök. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások intézményi térítési díját, illetve a szolgáltatások igénybevétele esetén fizetendő személyi térítési díjak mértékét a szolgáltatási önköltség megállapítását követően, minden év április 30-ig a Képviselő-testület állapítja meg.”

2. § A Rendelet 8. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Étkeztetésben azok részesülhetnek, akik

a) 75. életév feletti életkoruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk,

d) pszichiátriai betegségük,

e) szenvedélybetegségük vagy

f) hajléktalanságuk

miatt önmaguk illetve eltartottjuk napi egyszeri meleg étkezéséről tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek gondoskodni.

(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az a személy minősül

a) egészségi állapota alapján rászorultnak, akinek egészségi állapotáról kezelőorvosa a 3. számú melléklet szerinti igazolást kiállítja,

b) fogyatékkal élőnek, aki a fogyatékossági ellátás megállapítását és folyósítását igazoló okiratot vagy ennek hiányában a fogyatékosság fennállását igazoló szak-véleményt bemutatja,

c) pszichiátriai vagy szenvedély-betegnek, akinek állapotát pszichiáter vagy neurológus szakvéleménye igazolja,

d) hajléktalannak, aki éjszakáit közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben tölti, feltéve, hogy szokásos tartózkodási helye Budapest Főváros XV. kerületében van.

(3) Az Önkormányzat ún. Szociális Konyhát működtet azok számára, akik az Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő Szolgálatának gondozásában állnak. A Szociális Konyha szolgáltatásait 12 hónapig lehet igénybe venni, mely időtartam alatt az 1-5. hónapban az étkeztetés ingyenes, a 6. hónaptól pedig a 2. számú melléklet étkeztetésre vonatkozó részében meghatározott személyi térítési díjat kell fizetni.

(4) A Fejlesztő Gondozó Központban a gondozásért és az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

(5) A Fejlesztő Gondozó Központban a kerületi lakóhelyű gondozottak kedvezményes személyi térítési díjat fizetnek.

(6) A Fejlesztő Gondozó Központban a gyermek ellátottak étkezésére a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény gyermekétkeztetésre vonatkozó szabályai az irányadóak, további kedvezmények pedig a szociális és gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátásokról szóló 1/2004. (I. 30.) ök. rendelet gyermekélelmezésre vonatkozó szabályai szerint vehetők igénybe.

(7) Az idősek klubjában a gondozásért és étkezésért kell térítési díjat fizetni.

(8) Az Önkormányzat által biztosított szociális szolgáltatások intézményi illetve személyi térítési díjainak konkrét összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(9) A fenntartó ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat,

a) aki jövedelemmel nem rendelkezik,

b) étkeztetés és házi segítségnyújtás esetében akinek családja jövedelemmel nem rendelkezik.

(10) Valamennyi ellátott részére ingyenes a 3. § (1) bekezdés a) pontjának ad), af) alpontjában és a 3. § (2) bekezdésében foglalt szolgáltatás valamint a hajléktalanok nappali ellátása.”

3. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság minden év március 31-ig

a) jóváhagyja az Önkormányzat által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény igazgatója által készített éves szakmai programot,

b) értékeli az igazgató beszámolója alapján a szakmai munka eredményességét,

c) ellenőrzi az Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények működésének törvényességét.

(2) A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság minden évben az ellátási szerződés szerinti időpontokig jóváhagyja az ellátási szerződés alapján végzett tevékenységről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót.”

Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép,

b) a Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép,

c) a Rendelet az e rendelet 3. sz. melléklete szerinti melléklettel kiegészül.

Dr. Nagy Antal sk. Hajdu László sk.
jegyző polgármester

1. sz. melléklet Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 7.) ök. rendeletéhez

1. sz. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

Személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások telephelyei

I. Az Egyesített Szociális Intézmény szociális és gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó telephelyei

Házi Gondozó Szolgálat - 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a.

Szociális Konyha és Nappali Melegedő - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Újpalotai Családsegítő Szolgálat - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Háztartási Adósságkezelő Tanácsadó - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Idősek Klubja - 1156 Bp. Kontyfa u. 3.

Idősek Klubja - 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a.

Idősek Klubja - 1154 Bp. Arany J. u. 51.

Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona - 1157 Bp. Árendás köz 4-6.

Fejlesztő Gondozó Központ - 1158 Bp. Molnár V. u. 94-96.

Idősek Gondozóháza - 1157 Bp. Erdőkerülő u. 34.

„Fióka” Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ - 1155 Bp., Kolozsvár u. 4/b.

II. Ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás és annak telephelye

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány:

Szociális Gondozási Központ - 1151 Bp., Aporháza u. 63.

Hajléktalan Rehabilitációs Otthon - 1224 Bp., Zagyva u. 6/B.

Félúton Alapítvány: 1172 Bp., Liget sor 26.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali és átmeneti ellátása

Humán Sztráda Kht.: 1172 Bp., Liget sor 26.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek közösségi alapellátása ”

2. sz. melléklet Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 7.) ök. rendeletéhez

2. sz. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

Intézményi *  és személyi *  térítési díjak
2008. évben

I. Étkeztetés

A) Saját elvitel és Szociális Konyhán helyben fogyasztás esetén

Normatíva kategória Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
I. 107,- Ft/nap 105,- Ft/nap
II. 65,- Ft/nap 65,- Ft/nap
III 107,- Ft/nap 105,- Ft/nap
IV. 174,- Ft/nap 170,- Ft/nap

B) Házhozszállítás esetén

Normatíva kategória Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
I. 251,- Ft/nap 250,- Ft/nap
II. 209,- Ft/nap 205,- Ft/nap
III 251,- Ft/nap 250,- Ft/nap
IV. 318,- Ft/nap 315,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő családja egy főre jutó havi jövedelmének a 25%-a. /az A) és B) pontra egyaránt vonatkozik/

II. Házi segítségnyújtás

Normatíva kategória Intézményi térítési díj
I. 959,- Ft/óra
II. 917,- Ft/óra
III. 967,- Ft/óra
Személyi térítési díj
Egy főre jutó jövedelem Fizetendő összeg
28.500,- Ft-ig 100,- Ft/óra
28.501,- Ft - 42.750,- Ft 200,- Ft/óra
42.751,- Ft - 71.250,- Ft 400,- Ft/óra
71.251,- Ft - 99.750,- Ft 600,- Ft/óra
99.751,- Ft -128.250,- Ft 800,- Ft/óra
128.250,- Ft felett I. normatíva kategória: 955,- Ft/óra
III. normatíva kategória: 965,- Ft/óra

de legfeljebb az igénybevevő családja egy főre jutó havi jövedelmének 20%-a.

III. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Normatíva kategória Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
I. 8.820,- Ft/hó 8.820,- Ft/hó
II. 10.020,- Ft/hó 10.020,- Ft/hó

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelemének a 2%-a.

IV. Idősek gondozóháza (átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény)

Intézményi térítési díj: 4.312,- Ft/nap, 129.360,- Ft/hó

Személyi térítési: díj 60.800,- Ft/hó, de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének a 60%-a.

V. Idősek Klubja

A) Gondozás igénybevétele esetén

Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
580,- Ft/nap 100,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének a 15%-a.

B) Gondozás és étkezés igénybevétele esetén

Intézményi térítési díj
gondozás és egyszeri étkezés (ebéd) igénybevétele esetén
Étkezés Gondozás Összesen
278,- Ft/nap 580,- Ft/nap 858,- Ft/nap
Intézményi térítési díj
gondozás és kétszeri étkezés (reggeli és ebéd) igénybevétele esetén
Étkezés Gondozás Összesen
308,- Ft/nap 580,- Ft/nap 888,- Ft/nap
Személyi térítési díj
Egy főre jutó jövedelem Gondozás igénybevétele és egyszeri étkezés (ebéd) esetén Gondozás igénybevétele és kétszeri étkezés (reggeli és ebéd) esetén
28.500,- Ft-ig 120,- Ft/nap 130,- Ft/nap
28.501,- Ft - 42.750,- Ft 240,- Ft/nap 255,- Ft/nap
42.751,- Ft - 85.500,- Ft 295,- Ft/nap 330,- Ft/nap
85.500,- Ft felett 375,- Ft/nap 405,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének 30%-a.

VI. Fejlesztő Gondozó Központ

Intézményi térítési díj felnőtt *  esetén
Étkezés Gondozás Összesen
619,- Ft/nap 3.409,- Ft/nap 4.028,- Ft/nap
Személyi térítési díj kerületi lakóhelyű felnőtt esetén
Étkezés Gondozás Összesen
280,- Ft/nap 100,- Ft/nap 380,- Ft/nap
Személyi térítési díj nem kerületi lakóhelyű felnőtt esetén
Étkezés Gondozás Összesen
500,- Ft/nap 100,- Ft/nap 600,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének 30%-a!

Intézményi térítési díj gyermek *  esetén
Étkezés Gondozás Összesen
559,- Ft/nap 100,- Ft/nap 659,- Ft/nap
Személyi térítési díj gyermek esetén
Étkezés Gondozás Összesen
280,- Ft/nap 100,- Ft/nap 380,- Ft/nap

VII. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Intézményi térítési díj Személyi térítési díj
Gondozás Étkezés Összesen Gondozás Étkezés összesen
3.594,- Ft/nap 450,- Ft/nap 4.044,- Ft/nap 100,- Ft/nap 225,- Ft/nap 325,- Ft/nap

de legfeljebb az igénybevevő havi jövedelmének 30%-a. ”

3. sz. melléklet Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008. (IV. 7.) ök. rendeletéhez

3. sz. melléklet a 7/2005. (IV. 4.) ök. rendelethez

IGAZOLÁS
a szociális étkeztetést igénybevevő egészségi állapotáról

Név:........................................................................................

Születési név: .............................................................................

Születési hely és idő: ....................................................................

Lakóhely: .................................................................................

TAJ szám: .................................................................................

Nevezett .................................................................................

.......................................................................................... *  betegségéből eredően önmaga illetve eltartottja legalább napi egyszeri meleg étkezéséről átmeneti / tartós jelleggel *  nem tud gondoskodni.

Felülvizsgálat szükséges: igen - felülvizsgálat időpontja: ............... / nem * 

Dátum: .................................

Kezelőorvos neve: ....................................

Kezelőorvos aláírása: .................................

P.H.

Alulírott ..................................... kérelmező hozzájárulok az egészségi állapotomra vonatkozó adat szociális intézmény általi megismeréséhez a szociális étkeztetés iránti igényem elbírálása céljából.

...........................................
aláírás”