Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (XII. 15.) *  önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 16. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési közterület-felügyeletről szóló 34/2000. (IX. 12.) ök. rendeletét, az Önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2003. (IV. 1.) ök. rendeletét, az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 12/2005. (IV. 12.) ök. rendeletét, a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 9.) ök. rendeletét, a 2008. évi költségvetésről szóló 5/2008. (III. 3.) ök. rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet), az Önkormányzat által fenntartott piacokról és vásárcsarnokokról 38/2006. (XII. 21.) ök. rendeletét (a továbbiakban: Piacrendelet), valamint az Önkormányzat vagyonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 5/2000. (II. 29.) ök. rendeletét (a továbbiakban: Vagyonrendelet) a következők szerint módosítja:

I. A települési közterület-felügyeletről szóló 34/2000. (IX. 12.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: R.)

1. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A Felügyelet részt vesz a közterület hasznosítási feladatok ellenőrzésében, valamint az önkormányzati vagyontárgyak védelmében.”

2. § Az R. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A közterület-felügyelő feladatainak ellátásához az Önkormányzat járművet biztosít.”

II. Az Önkormányzat közművelődési feladatairól és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 10/2003. (IV. 1.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: Közművelődési rendelet)

3. § A Közművelődési rendelet 7. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat a kerület tradícióit is figyelembe véve fenntartóként az alábbi közművelődési intézményeket működteti:

- Csokonai Művelődési Központ

Székhelye: (1153 Bp. Eötvös 64-66.)

Intézményegységek:

a) Kozák téri Közösségi Ház

(1154 Bp. Gábor Áron u. 58./c.)

b) Pestújhelyi Közösségi Ház

(1158 Bp. Szűcs I. u. 45.)

c) Rákospalotai Múzeum, Budapest XV. kerületi Helytörténeti Gyűjtemény

(1158 Bp. Pestújhelyi u. 81.)

d) Újpalotai Szabadidő Központ:

Telephelyek

da) Információs Iroda

(1157 Bp. Zsókavár u. 2.)

db) Újpalotai Közösségi Ház

(1157 Bp. Zsókavár u. 15.)

dc) Zöld Klub

(1157 Bp. Hartyán köz 3.)

(2) A kerület köz- és kulturális élet fontos közösségi színtereinek tekinti az intézményeket:

a) a nevelési-oktatási központokat,

b) a Dózsa György Gimnáziumot és Táncművészeti Szakközépiskolát,

c) a Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtárt,

d) az Ifjúsági és Sportközpontot:

Intézményegysége:

da) Budai II. László Stadion

(1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.)

Telephelyei:

db) Gyermektábor

(2639 Bernecebaráti, Szokoly u. 5.)

dc) Gyermektábor

(8600 Siófok, József A. u. 1.)

dd) Központi Műhely

(1151 Budapest, Bartók B. u. 23-25.)

de) Sporttelep

(1158 Budapest, Vasgolyó u. 51.)

df) Sporttelep és napközis tábor

(1151 Bp. Szántóföld u. 3.)

dg) Tanuszoda

(1155 Budapest, Széchenyi út 89.)

dh) Üdülő

(2484 Agárd, Névtelen u. 1.)”

III. Az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 12/2005. (IV. 12.) ök. rendelet módosítása (a továbbiakban: Sportrendelet)

4. § A Sportrendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat fenntartja és működteti az Ifjúsági- és Sportközpontot

(székhely:1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.),

Intézményegysége:

a) Budai II. László Stadion

(1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.)

Telephelyei:

b) Gyermektábor

(2639 Bernecebaráti, Szokoly u. 5.)

c) Gyermektábor

(8600 Siófok, József A. u. 1.)

d) Központi Műhely

(1151 Budapest, Bartók B. u. 23-25.)

e) Sporttelep

(1158 Budapest, Vasgolyó u. 51.)

f) Sporttelep és napközis tábor

(1151 Bp. Szántóföld u. 3.)

g) Tanuszoda

(1155 Budapest, Széchenyi út 89.)

h) Üdülő

(2484 Agárd, Névtelen u. 1.)”

5. § (1) A Sportrendelet 9. §-a (2) bekezdése g) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság feladatai:

g) dönt a költségvetési rendeletben meghatározott, szabadidősport- és a diáksport szervezetek részére előirányzott támogatás odaítéléséről.”

(2) A Sportrendelet 9. §-ának (2) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:

l) kiírja és elbírálja a Kerület Kiváló Sportolója pályázatot,

m) jóváhagyja az Önkormányzat éves sportrendezvény naptárát.”

6. § A Sportrendelet 12. §-a a „Sportszervezeteket” megelőzően következő mondattal egészül ki:

„12. § ... Diáksport szervezetek: iskolai sportkörök és diáksport egyesületek”

IV. A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 9.) ök. rendelet módosításáról (a továbbiakban: SzMSz)

7. § Az SzMSz 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A napirenden kívüli felszólalásra írásban vagy elektronikus úton az ülés időpontját megelőzően 48 órával a felszólalás tárgyának megjelölésével a polgármesternél lehet jelentkezni az e rendelet 13. mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével.

Az elektronikus úton történő jelentkezés a kitöltött nyomtatványnak a testuletidokumentacio@bpxv.hu címre való megküldésével valósul meg.”

8. § (1) Az SzMSz 46. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az interpellációt interpellációs jegyen az e rendelet 14. mellékletét képező nyomtatványon írásban vagy elektronikus úton a testuletidokumentacio@bpxv.hu címre kell benyújtani a legkésőbb az ülést megelőző 3 munkanappal.”

(2) Az SzMSz 46. §-a (11) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Ha a képviselő-testület a választ nem fogadja el, kijelöli azt a bizottságot, amely az interpellációban megjelölt ügyet megtárgyalja.”

9. § (1) Az SzMSz 8. melléklete Második Része II. fejezete a következő 24. ponttal egészül ki:

[A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság]

„24. Dönt szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyszíneinek kijelöléséről.”

(2) Az SzMSz 8. melléklete Második Része II. fejezete a következő 25. ponttal egészül ki:

[A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság]

„25. Dönt a közterület-felügyeleti feladatok átadás-átvételével és ellátásával kapcsolatos megállapodásról.”

(3) Az SzMSz 8. melléklete Második Része IV. fejezete 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. Egyetért és ellen jegyzi a szakképző iskola és a gazdálkodó szervezetek közötti fejlesztési megállapodásokat.

13/2008. (VII. 22.) SzMM rendelet 14. § (2) bekezdés”

(4) Az SzMSz 8. melléklete Második Része VI. fejezete a következő 9. ponttal és 40. alponttal egészül ki:

[A Szociális és Egészségügyi Bizottság]

9. Az idősügy terén:

40. Dönt az idősügyi koncepció elfogadásáról.”

V. A lakossági kezdeményezésű, és lakossági hozzájárulással önkormányzati beruházásban megvalósuló útépítések rendjéről szóló 25/2000. (V. 5.) ök. rendelete (a továbbiakban: Útrendelet)

10. § Az Útrendelet 10. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a saroktelek ingatlan tulajdonosa lakossági hozzájárulással megvalósuló útépítési beruházás során az egyik érintett útszakasz megépítéséért megfizette az útépítési érdekeltségi hozzájárulást, az 5 éven belül megvalósuló másik érintett útszakasz után nem kell útépítési hozzájárulást megfizetnie.”

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg

a) az R. 1. §-ának (5) bekezdése,

b) az R. 2. §-a,

c) az R. 13. §-ának (2) bekezdése,

d) a Sportrendelet 11. §-ának (2) bekezdése,

e) a Sportrendelet 4. §-a (14) bekezdésének b) pontja

hatályát veszti.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg

a) a Vagyonrendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete,

b) a Piacrendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete

lép.

(4) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg

a) az R. 13. §-a (1) bekezdésének „a 43/1999. (XI. 26.) BM rendelet” szövegrészének helyébe „az 1999. évi LXIII. törvény” szövegrész,

b) az R. 15. §-a (1) bekezdése b) pontjának „a 44/1999. (XI. 26.) BM rendelet” szövegrésze helyébe „10/2000. (II. 23.) BM rendelet” szövegrész,

c) az R. 16. §-a „az 1. számú mellékletben meghatározott” szövegrésze helyébe „a jogszabályban meghatározott” szövegrész,

d) a költségvetési rendelet 6. §-a (5) bekezdése de) pontjának „diáksport-egyesületek” szövegrésze helyébe „diáksport szervezetek” szövegrész

lép.

(5) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg

a) az SzMSz - 13. mellékletként - kiegészül e rendelet 3. mellékletével,

b) az SzMSz - 14. mellékletként - kiegészül e rendelet 4. mellékletével.

Dr. Nagy Antal sk.
jegyző
Hajdu László sk.
polgármester

1. melléklet a 20/2008. (XII. 15.) ök. rendelethez

2. melléklet az 5/2000. (II. 29.) ök. rendelethez

VAGYONKEZELŐ SZERVEK

Az önkormányzati ingatlanvagyont kezelő szervek jegyzéke

I. Az önkormányzat által alapított gazdasági társaság és Közhasznú társaság

1. Palota Holding Zártkörű Részvénytársaság 1156 Bp. Száraznád u. 4-6.
2. RÉPSZOLG Környezetgazdálkodási és Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1152 Bp. Hunyadi u. 3.
3. Csapi-15. Kft. 1156 Bp. Nyírpalota u. 52.

II. Önkormányzat által alapított költségvetési szervek

1. Egyesített Szociális Intézmény(ESZI) Budapest, Széchenyi tér 8-10.
Telephelyei:
a) ESZI Központ 1153 Bp. Széchenyi tér 8-10.
b) Gondozó Ház 1157 Bp. Erdőkerülő u. 34.
(fszt. 1, 1/A, 6, 7, 9/C, 10/A, 17/A. sz. szobák)
c) Házi Gondozó Szolgálat 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a.
d) Idősek Klubja 1156 Bp. Kontyfa u. 3.
e) Idősek Klubja 1158 Bp. Klebelsberg K. u. 20/a.
f) Idősek Klubja 1154 Bp. Arany J. u. 51.
g) Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 1157 Bp. Árendás köz. 4-6.
h) Fejlesztő Gondozó Központ 1158 Bp. Molnár V. u. 94-96.
i) Újpalotai Családsegítő Szolgálat 1157 Bp. Árendás köz. 4-6.
j) Speciális Étkezde és Nappali Melegedő 1156 Bp. Kontyfa u. 3.
k) Munkanélküli Fiatalok Tanácsadó Irodája 1156 Bp. Kontyfa u. 3.
l) Háztartási Adósságkezelő Tanácsadó 1157 Bp. Árendás köz. 4-6.
m) Tartós Munkanélkülieket Segítő Szolgálat 1156 Bp. Kontyfa u. 3.
n) FIÓKA Gyermek- és Ifjúságjóléti Központ 1156 Bp. Kolozsvár u. 4/b.
2. Szociális Foglalkoztató
Telephelyei:
a) Igazgatóság 1158 Bp. Szűcs I. u. 27.
b) Papírrészleg és Varroda 1151 Bp. Kossuth u. 10.
c) Vegyes részleg 1158 Bp. Pestújhelyi út 68.
3. Egészségügyi Intézmény
Telephelyei:
a) Szakrendelő,
Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat,
Fogászat
Felnőtt- és gyermek háziorvosi rendelők
1152 Bp. Rákos út 77/A
b) Belgyógyászati szakrendelés,
Fül-orr gége Szakrendelés,
Szemészeti Szakrendelés,
Bőrgyógyászati Szakrendelés és Gondozás,
1158 Bp. Őrjárat u. 1-5.
c) Pszichiátriai Szakrendelés és Gondozás
Felnőtt felügyelet (24 órás)
1152 Bp. Rákos út 58.
d) Tüdőgyógyászat Szakrendelés és Gondozás, 1152 Bp. Szentmihályi út 17.
e) Addiktológiai Szakrendelés és Gondozás 1151 Bp. Fő út 71.
f) Házi gyermekorvosi rendelő 1158 Bp. Őrjárat u. 4/B.
g) Háziorvosi felnőtt rendelő 1158 Bp. Bezsilla N. u. 29.
h) Háziorvosi rendelő 1153 Bp. Deák u. 2.
i) Háziorvosi és felnőtt fogászati rendelő 1158 Bp. Hősök útja 1.
j) Fizikoterápia
Gyermekfogászati rendelő
1158 Bp Hősök útja 3/a.
1158 Bp. Hősök útja 3/b.
k) Háziorvosi rendelő 1152 Bp. Kossuth u. 3.
l) Háziorvosi rendelő 1152 Bp. Opál u. 11.
m) Házi gyermekorvosi rendelő 1151 Bp. Sződliget u. 32.
n) Háziorvosi, házi gyermekorvosi és felnőtt fogászati rendelő 1157 Bp. Zsókavár u. 42-44.
o) Gazdasági Igazgatóság 1155 Bp.Őrjárat u. 4/b.
p) Drogambulancia 1155 Bp. Arany J. u. 79.
4. Egyesített Bölcsődék
Telephelyei:
a) Bölcsőde XV/1-es 1153 Budapest. Arany J. u. 35.
b) Bölcsőde XV/2-es 1158 Bp. Bezsilla N. u. 17.
c) Bölcsőde XV/3-as 1152 Bp. Fő út 33.
d) Bölcsőde XV/5-ös 1157 Bp. Kavicsos köz 6.
e) Bölcsőde XV/6-os 1155 Bp. Wesselényi u. 33.
f) Bölcsőde XV/10-es 1156 Bp. Kontyfa u. 6.
g) Bölcsőde XV/12-es 1156 Bp. Nádastó park 1.
5. Czabán Általános Iskola és Óvoda 1152 Bp. Széchenyi tér 13.
Intézményegységek:
a) Óvoda
Telephelyek: 1154 Bp. Klapka Gy. u.27.
1153 Bp. Bocskai u. 65.
b) Iskola 1152 Bp. Széchenyi tér 13
6. Csokonai Művelődési Központ 1153 Bp. Eötvös u. 64-66.
Intézményegységek:
a) Kozák téri Közösségi Ház 1154 Bp. Gábor Á. u. 58/c.
b) Pestújhelyi Közösségi Ház 1158 Bp. Szűcs I. u. 45.
c) Rákospalotai Múzeum, Budapest XV. kerületi Helytörténeti Gyűjtemény 1158 Bp. Pestújhelyi út 81.
d) Újpalotai Szabadidő Központ
Telephelyek:
Információs Iroda 1157 Bp. Zsókavár u. 2.
Újpalotai Közösségi Ház 1157 Bp. Zsókavár u. 15.
Zöld Klub 1157 Bp. Hartyán köz 3.
7. Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskola 1151 Bp. Fő út 70.
8. Hartyán Nevelési - Oktatási Központ
Óvoda, Általános Iskola
1157 Bp. Hartyán köz 2-4.
Intézményegységek
a) Napsugár Összevont Óvodák
Telephelyek: 1156 Bp. Nádastó park 1.
1156 Bp. Nádastó park 2.
b) Óvoda
Telephelyek: 1157 Bp. Árendás köz 4.
1157 Bp. Hartyán köz 3.
c) Hartyán Közi Általános Iskola 1157 Bp. Hartyán köz 2-4.
9. Hubay Jenő Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Pedagógiai Szakkönyvtár 1153 Bp. Bocskai u. 70-78.
Intézményegységek:
a) Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1153 Bp. Bocskai u. 70-78.
b) Pedagógiai Szakkönyvtár 1153 Bp. Bocskai u. 70-78.
10. Ifjúsági és Sportközpont 1152 Bp. Széchenyi tér 8-10.
Intézményegység:
a) Budai II. László Stadion 1152 Bp. Széchenyi tér 8-10.
Telephelyek:
b) Gyermektábor 2639 Bernecebaráti, Szokoly u. 5.
c) Gyermektábor 8600 Siófok, József A. u. 1.
d) Központi Műhely 1151 Bp. Bartók B. u. 23-25.
e) Sporttelep 1158 Bp. Vasgolyó u. 51.
f) Sporttelep és napközis tábor 1151 Bp. Szántóföld u. 3.
g) Tanuszoda 1155 Bp. Széchenyi út 89.
h) Üdülő 2484 Agárd, Névtelen u. 1.
11. Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda 1151 Bp. Sződliget u. 24-30.
Intézményegységek:
a) Óvoda 1151 Bp. Vácrátót tér 4-12.
b) Általános Iskola 1151 Bp. Bogáncs u. 51-53.
c) Szakközépiskola 1151 Bp. Sződliget u. 24-30.
d) ECDL vizsgaközpont 1151 Bp. Sződliget u. 24-30.
e) ECL Regionális Nyelvvizsgaközpont 1151 Bp. Sződliget u. 24-30.
f) EBCL Gazdasági Vizsgaközpont 1151 Bp. Sződliget u. 24-30.
12. Kolozsvár Általános Iskola és Összevont Óvoda 1155 Bp. Kolozsvár u. 1.
Intézményegységek:
a) Összevont Óvoda
Telephelyek: 1154 Bp. Aulich L. u. 46-62.
1155 Bp. Wesselényi u. 29.
b) Általános Iskola 1155 Bp. Kolozsvár u. 1.
13. Kontyfa Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kerületi Nevelési Tanácsadó 1156 Bp. Kontyfa u.5.
Intézményegységek:
a) Micimackó Óvoda 1156 Bp. Kontyfa u. 1.
b) Nevelési Tanácsadó
Telephelyek: 1156 Bp. Kontyfa u. 6.
1157 Bp. Hartyán köz 3.
c) Kontyfa Általános és Középiskola 1156 Bp. Kontyfa u. 5.
14. Kossuth Nevelési - Oktatási Központ, Óvoda, Általános Iskola 1151 Bp. Kossuth u. 53.
Intézményegységek:
a) Óvoda
Telephelyek 1151 Bp. Szövőgyár u. 24.
1152 Bp. Régifóti u. 14.
b) Általános Iskola 1151 Bp. Kossuth u. 53.
15. László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda 1157. Bp. Kavicsos köz 4.
Intézményegységek:
a) Óvoda
Telephelyek 1157 Bp. Páskom park 37.
1157 Bp. Kavicsos köz 6.
b) Általános Iskola 1157 Bp. Kavicsos köz 4.
c) Nyolc Évfolyamos Gimnázium 1157 Bp. Kavicsos köz 4.
16. Pestújhelyi Nevelési - Oktatási Központ, Általános Iskola és Óvoda 1158 Bp. Pestújhelyi út 38.
Intézményegységek:
a) Óvoda
Telephelyek:
Bújócska Óvoda 1158 Bp. Őrjárat u. 9.
Manóvár Óvoda 1158 Bp. József A. út 59-61.
b) Általános Iskola 1158 Bp. Pestújhelyi út 38.
17. Száraznád Nevelési - Oktatási Központ, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltató 1156 Bp. Pattogós u. 6-8.
Intézményegységek:
a) Óvoda 1158 Bp. Molnár V. u. 94.
b) Összetett Iskola
Sajátos Nevelési Igényű Gyermekek Általános Iskolája 1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.
Speciális Szakiskola 1156 Budapest, Pattogós u. 6-8.
Telephelyek:
Szakiskola 1158 Bp. Neptun u. 57.
Általános Iskola 1158 Bp. Neptun u. 57.
Belső Tanműhely 1156 Bp. Pattogós u. 4/a
c) Pedagógiai Szakszolgálat és Gyógypedagógiai Szakmai Szolgáltatás 1156 Bp. Pattogós u. 6-8.
18. Szent Korona Általános Iskola és Óvoda 1155 Bp. Szent Korona útja 5.
Intézményegységek:
a) Óvoda
Telephelyek: 1155 Bp. Patyolat u. 5-7.
1155 Bp. Tóth I. u. 98.
1155 Bp. Mozdonyvezető u. 3-5.
b) Iskola 1155 Bp. Szent Korona útja 5.
Telephelye: 1155 Bp. Szent Korona útja 3/b.

2. melléklet a 20/2008. (XII. 15.) ök. rendelethez

„1. melléklet a 38/2006. (XII. 21.) ök. rendelethez

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat által fenntartott piacok és vásárcsarnokok

1. Kolozsvár úti piac

Ingatlan-nyilvántartás adatai: 2. sz. tul. lapon 81722 hrsz. alatt van nyilvántartva.

A Kolozsvár u. 48-50.sz. és a Körvasút sor 39-40. sz. ingatlanok járdaszegélyéig, összterülete: 1584 m2

2. Újpalotai vásárcsarnok

Ingatlan-nyilvántartás adatai: 10687 sz. tul. lapon 91158/187 hrsz. alatt van nyilvántartva.

Természetben a XV. kerületi Nyírpalota út 52. sz. alatti csarnoképület, az épülethez északi oldalon csatlakozó 780 m2 gazdasági udvar.

A csarnok beépített bruttó területe 3527 m2, valamint a Nyírpalota u. és Páskomliget u. közforgalmi járdáinak belső szegélyével, és a keleti oldalon a vásárcsarnok falától 11,1 m-ig terjedő járda szegélyével határolt terület.(cca.: 4490 m2 közterület).”

3. melléklet a 20/2008. (XII. 15.) ök. rendelethez

13. melléklet a 7/2007. (III. 9.) ök. rendelethez

Száma:

NAPIRENDEN KÍVÜLI FELSZÓLALÁS
(SzMSz 23. §)

„23. § (1) A képviselő, valamint a kisebbségi önkormányzat elnöke, vagy testületi megbízottja a képviselő-testület ülésén a nyílt és zárt ülés napirendi pontjainak megtárgyalását követően felszólalhat a napirendhez nem kapcsolódó, a kerület működésével összefüggő közérdekű ügyben.”

A felszólaló neve:
A felszólalás tárgya:
A megszólított neve:
A Képviselő-testület ülésének időpontja:
A felszólaló aláírása:
A felszólalás átadásának időpontja:
Átadó Átvevő

4. melléklet a 20/2008. (XII. 15.) ök. rendelethez

14. melléklet a 7/2007. (III. 9.) ök. rendelethez

Száma:

INTERPELLÁCIÓ
(SzMSz 46. §)

„46. § (1) (1) A képviselő interpellációt a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a bizottság elnökéhez intézhet. Közigazgatási hatósági ügyben interpellálni nem lehet.”

Az interpelláló neve:
Az interpelláció tárgya:
Az interpellált neve:
A Képviselő-testület ülésének időpontja:
Az interpelláló aláírása:
Az interpelláció benyújtásának időpontja:
Átadó Átvevő
Az interpelláció tartalma