Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2009. (III. 5.) *  önkormányzati rendelete

a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V. 15.) ök. rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V. 15.) ök. rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 8. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Építményeken az antenna az épület legmagasabb pontját maximum 6 m-rel haladhatja meg.”

2. § Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kerület közigazgatási területén közterületi pavilon önkormányzati rendeletben meghatározott mérethatárig, és meghatározott funkcióval létesíthető.”

3. § Az R. 13. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A közterületeken, illetőleg az azokhoz kapcsolódó kapualjakban, üzlethelyiségek bejárataiban

megállító-táblák,

hordozható, vagy guruló vitrinek,

árusító fogasok és állványok

az üzletbejárattól számított, 2 m-es meghatározott körzeten belül helyezhetők el.”

4. § Az R. 14. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Nagy Turjános és térsége „Turjános természetvédelmi terület” néven helyi jelentőségű védett természeti érték.”

5. § Az R. 15. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Lakóövezetekben háromnál több lakást magába foglaló új épület építése esetén az építési engedélyezési dokumentáció részeként kertészeti tervet kell készíteni.”

6. § Az R. 17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Nyúlványos (nyeles) telek esetében az előkert mérete (a közterület felé eső telek irányában) 5,0 m, az oldalkert mérete a nyúlvány felöli oldalon az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság fele, de minimum 4,0 m, a hátsókert mérete az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság. Ettől eltérő értéket KSZT megállapíthat.”

7. § Az R. 32. § (4) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Energiatermelő létesítmény elhelyezése, átalakítása, bővítése, részleges funkcióváltása esetén a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály előírásait figyelembe kell venni.”

8. § Az R. 37. § (5) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az övezetben létesítmény elhelyezhetőségét a BVKSZ 17. § (4) bekezdésének előírásai szerint kell vizsgálni.”

9. § Az R. 46. § (6) bek. helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A köztárgyak elhelyezésének módját és feltételeit, valamint a burkolt felületek arányát, a zöldfelületek növényállományát és kialakításuk módját KSZT határozza meg.”

10. § (1) Az R. 3/1A. melléklete II. fejezete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az I. (1) pontban lehatárolt területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építmény-részt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani csak jelen előírásokban foglaltaknak megfelelően szabad.”

(2) Az R. 3/1A. melléklete V. fejezete (2) bekezdése b.) pontjának 7. francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„- Az övezetben 6000 m2-nél nagyobb bruttó szintterületű kereskedelmi létesítmény, illetve 20000 m2-nél nagyobb bruttó szintterületű a kereskedelmi funkciótól eltérő - az övezetben megengedett - funkciójú létesítmény elhelyezése a BVKSZ vonatkozó előírásai alapján lehetséges.”

(3) Az R. 3/1A. melléklete VIII. fejezetének (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az egységes tereprendezési tervet kell készíteni a csapadékvíz-elvezetés rendszerének kialakítása vonatkozásában. A terület csapadékvíz-elvezetését javasolt gravitációs rendszerben megoldani.”

11. § (1) Az R. 3/2A. melléklete jelenlegi IX. fejezete (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenység építményeinek tervezésekor a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó jogszabály előírásait is figyelembe kell venni.”

(2) Az R. 3/2A. melléklete jelenlegi IX. fejezete (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Meglévő üzemi létesítmény rendeltetését, használatát megváltoztatni, zajt, illetve rezgést előidéző új üzemi létesítményt, berendezést, technológiát, és egyéb helyhez kötött zajforrást létesíteni, üzemeltetni csak a létesítményre, tevékenységre megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékek betartásával lehet.”

12. § Az R. 3/3A. melléklete jelenlegi XIII. fejezete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen telket alakítani úgy lehet, hogy a terület súlypontjában a rövidebb tömb-szélességgel párhuzamosan magán-tulajdonú, de közterület jellegű átközlekedést biztosítani kell a szabályozási terv szerint.”

13. § (1) Az R. 3/4A. melléklete V. fejezete (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Védőtávolságot nem igénylő üzemi jellegű tevékenység (pl. ipari termelő tevékenység) építményei elhelyezésénél, engedélyköteles építési tevékenység tervezése során a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály előírásait figyelembe kell venni.”

(2) Az R. 3/4A. melléklete XI. fejezete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szabályozási tervvel érintett területen a további fejlesztések közműigényét a közműhálózatokról kell kielégíteni a BVKSZ 25. §-ában és a KVSZ-ben foglalt kivételekkel.”

(3) Az R. 3/4A. melléklete XII. fejezete (2) bekezdése f) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) f) Területen feltárt és lehatárolt talaj- és talajvíz-szennyeződést meg kell szüntetni. Új épület építése, technológiák telepítése, áttelepítése, korszerűsítése kizárólag abban az esetben engedélyezhető, ha az érintett területen a talaj- és talajvíz-szennyezettség felszámolása, a kárelhárítás megtörtént.”

(4) Az R. 3/4A. melléklete XIV. fejezete (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A terület régészeti érdekű.”

14. § (1) Az R. 3/5A. melléklete II. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„Ha a földmunkák során váratlan régészeti lelet, vagy emlék kerül elő a hatályos örökségvédelmi jogszabályok alapján kell eljárni. A 90989 hrsz-ú ingatlanon műemléki védettségű épületek állnak, a szabályozási terven jelölt, a területtel közvetlenül határos ingatlanok, közterületrészek és közterületrészekkel közvetlenül határos ingatlanok műemléki környezetnek minősülnek. A védett épületek falai, homlokzati nyílások és ezek kőkeretei, a tetőforma (kontyolt nyeregtető) megőrzendők.”

(2) Az R. 3/5A. melléklete VIII. fejezetének (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A zártsorú ill. hézagosan zártsorú beépítésre kijelölt területen oldalhatáron álló és szabadonálló új épület telepíthető abban az esetben, ha az a végleges zártsorú beépítés egy lehetséges üteme.”

15. § (1) Az R. 3/6A. melléklete IV. fejezete (2) bekezdése d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

d) feltöltések kialakítására kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosított termék és anyag használható.”

(2) Az R. 3/6A. melléklete IV. fejezete (5) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) a Szentmihályi út, Szerencs utca és a Rákos út mentén új lakóépületek építése esetén szakági tervként akusztikai szakvélemény készítése szükséges.”

(3) Az R. 3/6A. melléklete VI. fejezetének (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem lakófunkciójú épület létesítésének lehetőségét előzőekben elvi engedélyezési eljárás keretében kell tisztázni.”

(4) Az R. 3/6A. melléklete VI. fejezete (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A zártsorú ill. hézagosan zártsorú beépítésre kijelölt területen oldalhatáron álló és szabadonálló új épület telepíthető abban az esetben, ha az a végleges zártsorú beépítés egy lehetséges üteme.

(6) A meglévő lakóépületek felújíthatók, komfortossá tehetők, de épületbővítés és új épület építése esetén az építési övezetre meghatározott szabályokat kell alkalmazni.”

(5) Az R. 3/6A. melléklete VII. fejezetének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

g) A telken meglévő épületek átépítése, bővítése esetén a zöldterület növényzetének védelme érdekében az építéssel érintett területekre favédelmi terv készítendő.”

16. § (1) Az R. 3/7A. melléklet V. fejezete (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

c) feltöltések kialakítására kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosított termék és anyag használható.”

(2) Az R. 3/7A. melléklet jelenlegi VII. fejezetének (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A zöldterületek átépítése, közutak, gyalogutak, gépjárművárakozó-helyek kialakítása, épületek, építmények elhelyezése esetén a zöldterület növényzetének védelme érdekében az építéssel érintett területekre az építkezés megkezdése előtt favédelmi terv készítendő.”

(3) Az R. 3/7A. melléklet XI. fejezetének (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Közterületi pavilon, telefonfülke, illemhely létesítésénél a köztárgyak elhelyezésének módját és feltételeit, a burkolt felületeket, a zöldfelületek növényállományát és kialakításuk módját is tartalmazó kertépítészeti tervben kell meghatározni.”

17. § (1) Az R. 3/8A. melléklet II. fejezete (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) A településképi követelményeket elvi építési engedélyezési eljárás keretében kell tisztázni.”

(2) Az R. 3/8A. melléklet II. fejezet (2) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

e) Új fő rendeltetés szerinti épület elvi építési, építési tervdokumentációjának, vagy a megtartásra javasolt épület befoglaló méretét meghaladó bővítésére vonatkozó engedélyezési tervdokumentációjának kertépítészeti tervet is kell tartalmazni.”

18. § Az R. 3/9A. mellékletének (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Engedélyköteles építési tevékenység tervezése során a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály előírásait figyelembe kell venni.”

19. § (1) Az R. 3/11A. melléklete IV. fejezetének (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A közlekedési területeken történő építési tevékenység, csak a szakhatóságok engedélye, és a kezelő hozzájárulása mellett történhet.”

(2) Az R. 3/11A. melléklete VII. fejezete (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

b) Az övezetben új épületek, létesítmények kialakítása esetén az engedélyezési tervnek a létesítmény zöldfelületére vonatkozóan kertépítészeti tervet kell tartalmaznia.”

20. § (1) Az R. 3/12A. mellékletének II. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„A lehatárolt terület régészeti lelőhely.”

(2) Az R. 3/12A. melléklete VI. fejezetének (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Mobil telefontorony ill. antennarendszer - a szabályozási tervben meghatározott beépítési feltételek teljesülése mellett elhelyezhető.”

(3) Az R. 3/12A. melléklet VII. fejezet (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Új épület elhelyezése esetén meg kell vizsgálni, hogy a területen történt-e talaj- és/vagy talajvíz-szennyezés. Szennyeződés esetén a kármentesítést el kell végezni.”

21. § (1) Az R. 3/13A. mellékletének IV. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„A terület régészeti érdekű.”

(2) Az R. 3/13A. melléklete VI. fejezete (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Mobil telefontorony ill. antennarendszer - a szabályozási tervben meghatározott beépítési feltételek teljesülése mellett elhelyezhető.”

22. § (1) Az R. 3/14A. melléklete II. fejezetének (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Budapest XV. ker. Régi Fóti út (89752) - Bogáncs utca (89751) - Kosd utca (89742) - Szántóföld út (89741) által határolt terület régészeti lelőhely.”

(2) Az R. 3/14A. melléklete III. fejezetének (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Közlekedési területeken történő építési tevékenység, csak a szakhatóságok engedélye, és a kezelő hozzájárulása mellett történhet.”

(3) Az R. 3/14A. melléklete IV. fejezetének (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Mobil telefontorony ill. antennarendszer - a szabályozási tervben meghatározott beépítési feltételek teljesülése mellett elhelyezhető.”

23. § (1) Az R. 3/15A. melléklete VII. fejezetének (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az utcai építési vonaltól számított 15 m-es sávon túl az övezetben megengedett építménymagasságnak megfelelő épületet (épületszárnyat) oldalkert kialakításával kell elhelyezni. Az oldalkert mérete nem lehet kevesebb az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság felénél. A tervezés során a szomszédos ingatlanokon álló lakások legalább egy lakószobájának a rendelet szerinti benapozását is biztosítani kell, ha az a tervezést megelőző állapotban is biztosított volt.”

(2) Az R. 3/15A. melléklete X. fejezetének (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A I/XV/3/VK jelű építési övezetben új épület építése vagy meglévő épület homlokzatát érintő átépítése esetén a teljes tömbre - a Cserba Elemér u. és Szentmihályi u. között - vizsgálni kell az illeszkedést.”

(3) Az R. 3/15A. melléklete XI. fejezetének (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az utcai beépítési vonaltól számított 15 m-es sávon túl az övezetben megengedett építménymagasságnak megfelelő épületet (épületszárnyat) oldalkert kialakításával kell elhelyezni. Az oldalkert mérete nem lehet kevesebb az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság felénél. A tervezés során a szomszédos ingatlanokon álló lakások legalább egy lakószobájának a jogszabály szerinti benapozását is biztosítani kell, ha az a tervezést megelőző állapotban is biztosított volt.”

(4) Az R. 3/15A. melléklet XVI. fejezetét megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Egyéb rendelkezések”

(5) Az R. 3/15A. melléklete XVI. fejezetének (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Új épület építési engedélyezési tervdokumentációjához kertépítészeti terveket kell csatolni.”

(6) Az R. 3/15A. melléklete XX. fejezetének (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A létesítmények elhelyezésekor, illetve kialakításakor, illetőleg durva tereprendezések során a talaj felső 20 cm-t deponálni kell. A létesítés, ill. kialakítás ideje alatt gondoskodni kell a depóniák gyommentesen tartásáról, a talajszennyezés elkerüléséről. A létesítés, ill. kialakítás befejeztével a termőföldet a lehetséges mértékig helyben kell felhasználni.”

24. § (1) Az R. 3/16A. melléklete IV. fejezetének (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A terület régészeti érdekű.”

(2) Az R. 3/16A. melléklete VI. fejezetének (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Mobil telefontorony ill. antennarendszer - a szabályozási tervben meghatározott beépítési feltételek teljesülése mellett elhelyezhető.”

25. § (1) Az R. 3/17A. melléklete I. fejezetének (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Engedélyköteles építési tevékenység tervezése során a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály előírásait figyelembe kell venni.”

(2) Az R. 3/17A. melléklete II. fejezetének (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A terület régészeti érdekű.”

(3) Az R. 3/17A. melléklete V. fejezetének (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Mobil telefontorony ill. antennarendszer - a szabályozási tervben meghatározott beépítési feltételek teljesülése elhelyezhető.”

(4) Az R. 3/17A. melléklete VI. fejezetének (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Feltöltések kialakítása során kizárólag talajvédelmi szempontból minősített, vagy szabványosított termék és anyag használható.”

26. § (1) Az R. 3/18A. melléklete II. fejezetének (18) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(18) A felújítandó épületeken nyílászárók cseréje csak szín, anyag, kialakítás szempontjából egységesen lehetséges.”

(2) Az R. 3/18A. melléklete IV. fejezetét megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Egyéb rendelkezések”

(3) Az R. 3/18A. melléklete IV. fejezetének (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Új épület engedélyezési tervdokumentációjához kertépítészeti terveket kell csatolni.”

(4) Az R. 3/18A. melléklete IV. fejezetének (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A területen új épület elhelyezése, vagy meglévő épület bővítése esetén a terület alatt előforduló feltáratlan pincerendszerre tekintettel kell lenni.”

(5) Az R. 3/18A. melléklete V. fejezetének (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A terület régészeti lelőhely.”

27. § (1) Az R. 3/21A. melléklete III. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

„A terület régészeti érdekű.”

(2) Az R. 3/21A. melléklet VII. fejezet (3) bekezdés második francia bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„- Új épület elhelyezése esetén az engedélyezési tervdokumentáció részeként az érintett telek területére kertépítészeti tervet kell benyújtani.”

28. § (1) Az R. 3/22A. melléklete XI. fejezetét megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Egyéb rendelkezések”

(2) Az R. 3/22A. melléklete XIII. fejezetének (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(7) bekezdések megjelölése (3)-(8) bekezdésre változik:

„(3) Amennyiben az engedélyezési tervhez kertépítészeti terv készül, a tervet kizárólag tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítészmérnök készítheti.”

29. § Az R. 3/23A. melléklete jelenlegi VI. fejezetének (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Mobil telefontorony ill. antennarendszer - a szabályozási tervben meghatározott beépítési feltételek teljesülése mellett elhelyezhető.”

30. § (1) Az R. 3/24A. melléklete VII. fejezetének (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Engedélyköteles építési tevékenység tervezése során a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály előírásait figyelembe kell venni.”

(2) Az R. 3/24A. melléklete VIII. fejezetének (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Engedélyköteles építési tevékenység tervezése során a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály előírásait figyelembe kell venni.”

(3) Az R. 3/24A. melléklete IX. fejezetének (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Engedélyköteles építési tevékenység tervezése során a környezeti hatásvizsgálatról szóló jogszabály előírásait figyelembe kell venni.”

(4) Az R. 3/24A. melléklete XIII. fejezetének (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Mobil telefontorony ill. antennarendszer - a szabályozási tervben meghatározott beépítési feltételek teljesülése mellett elhelyezhető.”

Záró rendelkezések

31. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól induló hatósági eljárások során kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R.

1. 14. §-ának (3) bekezdése,

2. 39. §-a (9) bekezdésének b) pontja,

3. 39. §-a (9) bekezdésének j) pontja,

4. 3/1A. melléklete V. fejezete (2) bekezdése b) pontjának nyolcadik francia bekezdése,

5. 3/1A. melléklete XIII. fejezetének (2) bekezdése,

6. 3/2A. melléklete III. fejezetének (2) bekezdésének b) pontja,

7. 3/2A. melléklete jelenlegi IX. fejezetének (1) bekezdése,

8. 3/4A. melléklete IV. fejezetének (2) bekezdése,

9. 3/4A. melléklete V. fejezetének (2) bekezdése,

10. 3/4A. melléklete XII. fejezete (2) bekezdésének l)-m) pontja,

11. 3/4A. melléklete XIII. fejezete (2) bekezdésének h)-i) pontja,

12. 3/5A. melléklete VI. fejezetének (6) bekezdése,

13. 3/5A. melléklete VIII. fejezetének (2) bekezdése,

14. 3/6A. melléklete IV. fejezete (5) bekezdésének b) pontja,

15. 3/6A. melléklete VI. fejezete (12) bekezdésének a) pont aa) alpontja,

16. 3/6A. melléklete VI. fejezete (12) bekezdésének a) pont ad) alpontja,

17. 3/6A. melléklete VI. fejezetének (19) bekezdése,

18. 3/7A. melléklete V. fejezete (5) bekezdésének b) pontja,

19. 3/7A. melléklete V. fejezetének (6) bekezdése,

20. 3/7A. melléklete VII. fejezetének (2)-(5) bekezdése,

21. 3/7A. melléklete VIII. fejezetének (1) bekezdése,

22. 3/7A. melléklete VIII. fejezete (6) bekezdésének második és harmadik mondata,

23. 3/7A. melléklete jelenlegi VIII. fejezetének (20) bekezdése,

24. 3/7A. melléklete jelenlegi XIII. fejezetének (2) bekezdése,

25. 3/8A. melléklete jelenlegi V. fejezete (1) bekezdésének b) pontja,

26. 3/11A. melléklete VI. fejezetének (9)-(10) bekezdése,

27. 3/12A. melléklete VII. fejezetének (3) bekezdése,

28. 3/13A. melléklete V. fejezetének (6)-(7) bekezdése,

29. 3/13A. melléklete VIII. fejezetének (4) bekezdése,

30. 3/14A. melléklete II. fejezete (5) bekezdésének a) pontja,

31. 3/15A. melléklete V. fejezetének (1) bekezdése,

32. 3/15A. melléklete VII. fejezetének (9) bekezdése,

33. 3/15A. melléklete XI. fejezetének (10) bekezdése,

34. 3/15A. melléklete XVI. fejezetének (1) bekezdése,

35. 3/15A. melléklete XVI. fejezetének (5)-(6) bekezdése,

36. 3/15A. melléklete XVII. fejezetének (2) bekezdése,

37. 3/15A. melléklete XIX. fejezete (4) bekezdés c) pontja

38. 3/16A. melléklete II. fejezetének (4) bekezdése,

39. 3/16A. melléklete III. fejezetének (2) bekezdése,

40. 3/16A. melléklete IV. fejezetének (2) bekezdése,

41. 3/16A. melléklete V. fejezetének (2) bekezdése,

42. 3/16A. melléklete V. fejezetének (8) bekezdése,

43. 3/16A. melléklete VII. fejezetének (5) bekezdése,

44. 3/17A. melléklete I. fejezetének (8) bekezdése,

45. 3/17A. melléklete II. fejezetének (2) bekezdése,

46. 3/17A. melléklete VI. fejezetének (6), (15) és (16) bekezdése,

47. 3/18A. melléklete IV. fejezetének (2)-(3) bekezdése,

48. 3/18A. melléklete V. fejezetének (4) bekezdése,

49. 3/18A. melléklete IX. fejezetének (2)-(3) bekezdése

50. 3/21A. melléklete VII. fejezetének (2) bekezdése,

51. 3/22A. melléklete XII. fejezetének (3) bekezdése,

52. 3/22A. melléklete XIV. fejezetének (6), (11) és (12) bekezdése,

53. 3/23A. melléklete IV. fejezetének (2) bekezdése,

54. 3/24A. melléklete I. fejezete (3) bekezdésének első francia bekezdése,

55. 3/24A. melléklete IV. fejezetének (3) bekezdése,

56. 3/24A. melléklete XI. fejezetének (2) bekezdése,

57. 3/24A. melléklete XIII. fejezetének (6) bekezdése.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az R.

1. 3/2A. melléklete VI-XI. fejezetének megjelölése IV-IX. fejezetre,

2. 3/3A. melléklete VI-XV. fejezetének megjelölése IV-XIII. fejezetre,

3. 3/7A. melléklete VII-XV. fejezetének megjelölése VI-XIV. fejezetre,

4. 3/8A. melléklete IV-VII. fejezetének megjelölése III-VI. fejezetre,

5. 3/10A. melléklete III. fejezet (3)-(7) bekezdésének megjelölése (1)-(5) bekezdésre,

6. 3/10A. melléklete V-V. fejezetének megjelölése V-VI. fejezetre,

7. 3/11A. melléklete VII. fejezete (1) a)-b) pontjának megjelölése (1) a)-c) pontra,

8. 3/15A. melléklete XI. fejezete (8)-(12) bekezdésének megjelölése (7)-(11) bekezdésre,

9. 3/22A. melléklete XIII. fejezete (1)-(7) bekezdésének megjelölése (1)-(8) bekezdésre,

10. 3/23. A melléklete VI-VI. fejezetének megjelölése VI-VII. fejezetre

változik.

dr. Nagy Antal sk.
jegyző
Hajdu László sk.
polgármester