Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2009. (X. 12.) önkormányzati rendelete * 

a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V. 15.) ök. rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V. 15.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § (1) Az R. 28. §-ának 3. táblázata a következő sorral egészül ki:

3. sz. táblázat

Az építési telek Az épület
beépítési legkisebb legnagyobb Legnagyobb Legkisebb Legkisebb Legnagyobb
Az építési övezet jele módja területe
(m
2)
beépítési mértéke
(%)
szint-
területi mutatója
m
2/
telekm
2
zöld-
felülete
(%)
építménymagassága
(m)
L7/XV/
INT
SZ 5000 10000 35 1,0 35 4,5 16”

(2) Az R. 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) L7/XV/INT építési övezet területén új épületet elhelyezni csak a szabadonálló beépítés előírásainak megfelelően lehet a Szabályozási tervlapon ábrázolt építési helyen belül.”

2. § (1) Az R. 3/7A. mellékletének VII. fejezet (11) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

„(11) Az építési övezetben - az L7/XV/INT övezet kivételével - meglévő nem lakófunkciójú, intézményi létesítmények funkcióváltása, átalakítása, bővítése, vagy új létesítmény építése esetén az alábbi szabályokat kell betartani:

minimális telekméret: 1000 m2
maximális telekméret: 20000 m2
a beépítés módja: szabadonálló
a maximális beépítés: 45%
a maximális szintterület mutató: 2,0 m2/m2
építmény legnagyobb magassága: 16,0 m
építmény legkisebb magassága: 4,5 m
minimális zöldfelület: 35%.”

(2) Az R. 3/7A. mellékletének VII. fejezete a következő (21) és (22) bekezdésekkel egészül ki:

„(21) Az L7/XV/INT építési övezet területén elhelyezhetők a közintézmények épületei, igazgatási-, szálláshely-szolgáltató-, a kialakult állapotot meg nem haladó szintterületű kereskedelmi épületek, valamint a felsorolt tevékenységeket kiszolgáló és kiegészítő funkciójú épületek.

(22) Az L7/XV/INT építési övezeten belül a 91158/53 és a 91158/54 hrsz.-ú telkek területe régészeti érdekű terület. A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Ezért a tervezési területen a földmunkával járó beruházások megkezdése előtt régészeti állapotfelmérést kell végezni, amelynek módszere a próbaásatás. Ennek hiányában bármiféle földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. E régészeti szakfeladatok elvégzésére - a beruházó költségére - a Budapesti Történeti Múzeum jogosult. A beruházónak a régészeti megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal fel kell vennie a kapcsolatot a Múzeummal.”

Záró rendelkezések

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, előírásait a hatálybalépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 1. sz. melléklete az R. 1. sz. melléklet övezeti terv a 91158/53 és a 91158/54 hrsz. alatti területre vonatkozó rész helyébe lép.

(3) Jelen rendelet 2. sz. melléklete az R. 3/7B. melléklet a 91158/53 és a 91158/54 hrsz. alatti területre vonatkozó rész helyébe lép.

(4) Jelen rendelt hatálybalépésével egyidejűleg az R. 3/18B melléklet hatályát veszti.

dr. Nagy Antal Hajdu László
jegyző polgármester

1. melléklet a 23/2009. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 11/2008. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 23/2009. (X. 12.) önkormányzati rendelethez

3/7B. melléklet a 11/2008. (V. 15.) önkormányzati rendelethez