Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2009. (XII. 4.) önkormányzati *  rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V. 15.) ök. rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XV. ker. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a Rákospalota - Pestújhely - Újpalota Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V. 15.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Üzemanyagtöltő állomás telke egyéb építési övezetekben és KL-KT övezetekben a lakóépületek, oktatási, egészségügyi, üdülő és szociális létesítmények telekhatárától min:150m távolságra helyezhető el, kivéve a KL-KT/XV/1 övezetet amely esetében a BVKSZ 7. § (2) bekezdésének előírása érvényes.”

2. § Az R. 42. §- a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A KL-KT/XV/1 övezet területén építési telket alakítani, új építményt elhelyezni, meglévőt bővíteni csak a 16/A. sz. táblázat előírásai szerint, és az R. 3/28A-B. mellékletei alapján szabad. A KL-KT/XV/1 övezet területén a BVKSZ 51. §-ának 19/A. sz. táblázatában megjelölt építmények, valamint egy benzinkút, egy autó mosó építhetők, illetve alakíthatók ki.

16/A. sz. táblázat

Az építési A telek Az épület
övezet jele beépítési legkisebb legnagyobb legkisebb legnagyobb
módja területe
(m2)
beépítési mértéke (%) szint-
területi mutatója m2/
telekm2
terepszint alatti beépítés mértéke % zöld-
felülete
(%)
építmény-
magassága
(m)
KL-
KT/XV/1
SZ 3500 5 0,3 - 25 7,5

3. § (1) Az R. 3. sz. melléklete a következő 3/28A. melléklettel kiegészül ki:

Sor-
szám
A terv megnevezése
3/28 Budapest Főváros XV. kerület M0 körgyűrű - Rákospalotai határút meglévő nyomvonala - Szentmihályi út - E-TG keretövezet által határolt területen belül a 98126/80 - 98126/81 hrsz. terület - Rákospalotai határút meglévő nyomvonala - Szilas patak - E-TG keretövezet által határolt terület kerületi szabályozási terve

(2) Az R. 3/A. melléklete e rendelet 1.sz. mellékletével, 3/B. melléklete a következő szövegrésszel és e rendelet 2. sz. mellékletével egészül ki:

3/28B. melléklet:

A BUDAPEST XV. KERÜLET, M0 KÖRGYŰRŰ - RÁKOSPALOTAI HATÁRÚT MEGLÉVŐ NYOMVONALA - SZENTMIHÁLYI ÚT - E-TG KERETÖVEZET ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETEN BELÜL A 98126/80 - 98126/81 HRSZ. TERÜLET - RÁKOSPALOTAI HATÁRÚT MEGLÉVŐ NYOMVONALA - SZILAS PATAK - E-TG KERETÖVEZET ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE”

Záró rendelkezések

4. § (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit ezen időponttól induló hatósági eljárások során kell alkalmazni.

(2) E rendelet a 2. sz. melléklet szerinti Szabályozási Tervlappal együtt érvényes.

dr. Nagy Antal Hajdu László
jegyző polgármester

1. melléklet a 32/2009. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

3/28A. melléklet a 11/2008. (V. 15.) önkormányzati rendelethez

A BUDAPEST XV. KERÜLET, M0 KÖRGYŰRŰ - RÁKOSPALOTAI HATÁRÚT MEGLÉVŐ NYOMVONALA - SZENTMIHÁLYI ÚT - E-TG KERETÖVEZET ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETEN BELÜL A 98126/80 - 98126/81 HRSZ. TERÜLET - RÁKOSPALOTAI HATÁRÚT MEGLÉVŐ NYOMVONALA - SZILAS PATAK - E-TG KERETÖVEZET ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV ELŐÍRÁSAI

I.

(1) Az előírások területi hatálya a Budapest Főváros XV. kerület M0 körgyűrű - Rákospalotai határút meglévő nyomvonala - Szentmihályi út - E-TG keretövezet által határolt területen belül a 98126/80 - 98126/81 hrsz. terület - Rákospalotai határút meglévő nyomvonala - Szilas patak - E-TG keretövezet által bezárt, szabályozási tervlapon jelölt területére terjed ki.

(2) Az előírások a szabályozási tervlappal együtt érvényesek.

II. Beépítésre vonatkozó előírások

(1) A telkek területének 25%-án a beépítettségbe nem számító szint alatti terület alakítható ki.

(2) A szint alatti üzemanyag tárolókat a lakó és egyéb épületektől való távolságtól függően a hatályos biztonsági előírások betartásával lehet kialakítani.

(3) A tervezett létesítmények max:10 m magas logo-ja a beültetési kötelezettségű sávban is elhelyezhető.

(4) A tervezett létesítményeket a Szabályozási tervlapon jelölt módon lehet megközelíteni.

(5) Új telekalakításnál az építési hely határa a telekhatárokkal összhangban változik:

- az előkert min:6,0 m

- az oldalkert min:5,0 m

- a Rákospalotai határút mentén az építési hely megegyezik a beültetési kötelezettség határával.

III. Örökségvédelem

(1) A szabályozási terv által bezárt terület régészeti érdekű. Nagy a valószínűsége annak, hogy a Szilas pataktól északra a földmunkák végzése során régészeti értékek kerülhetnek elő.

(2) A régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Ezért a területen a földmunkával járó beruházások megkezdése előtt régészeti állapot felmérést kell végezni, amelynek módszere a próbaásatás. Ennek hiányában bármiféle földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. E régészeti szakfeladatok elvégzésére - a beruházó költségére- a Budapesti Történeti Múzeum jogosult. A beruházónak a régészeti megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal fel kell vennie a kapcsolatot a múzeummal.

IV. A közmű ellátásra vonatkozó előírások

(1) A Rákospalotai határút közműhálózatát a szabályozási területhez kapcsolódó térségek fejlesztésének figyelembe vételével kell megtervezni és kiépíteni.

(2) A távközlési hálózat út alatti átvezetését biztosítani kell.

V. Zöldfelületek

(1) A KT/XV/1 övezet XVI. kerület felé eső szélén három szintű zöldfelületet kell telepíteni, 10 m szélességben, mely a Beruházó, vagy építtető kötelezettsége.

(2) A Szilas-patak tengelyétől számított 50m-es védőtávolságon belül, csak növénytelepítés lehetséges.

(3) A parkolók fásítva alakítandók ki: 4 pakolóhelyenként legalább 1 db, legalább kétszer iskolázott lombos fa telepítendő a parkolók közötti zöld szigetekre.

(4) A tervezhető létesítmények használatbavételi engedélyéig a zöldfelületeket az előírásoknak megfelelően ki kell alakítani.

(5) A zöldfelületeken keletkező zöldhulladékot a komposztálhatóság érdekében az egyéb hulladéktól elkülönítetten kell gyűjteni és tárolni, a hulladékot az újrahasznosíthatóságnak megfelelően kell kezelni. A zöldhulladék ártalmatlanítása komposztálása helyben, illetve a szelektív hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás keretei között oldható meg.

VI. Környezetvédelem

(1) A területen az üzemi tevékenységből, építési munkákból és közlekedésből eredő környezeti zaj- és rezgésterhelés esetén a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló rendelet szerinti határértékeket kell betartani.

(2) A felszín alatti vizek állapotára vonatkozóan a felszín alatti vizek védelméről szóló rendelet előírásait figyelembe véve kell eljárni.

(3) A tervezett üzemanyagtöltő állomás, illetve szennyvíz előkezelő műtárgyak üzemeltetése során keletkező veszélyes hulladékok tekintetében a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló rendeletben foglaltakat be kell tartani.

(4) Termőföld területen tilos a talaj humuszos termőrétegének engedély nélküli eltávolítása.

(5) A területen talajszennyezést okozó tevékenység nem folytatható. A parkoló, közlekedő-felületeket kiemelt szegéllyel, hordalék és olajfogóval, vízzáró módon kell kialakítani.

(6) A közlekedési és parkoló felületeket szilárd, nem porzó burkolattal kell ellátni.

(7) Az üzemanyagtöltő állomás okozta diffúz légszennyezést meghaladó tevékenységeket a területen kizárólag zárt térben lehet folytatni.

(8) Kellemetlen szagot, bűzt okozó tevékenységek a területen nem folytathatók.

(9) Talajszennyező anyagok raktározása, tárolása, kezelése kizárólag víz- és szénhidrogénzáró aljzaton végezhető.

(10) A területen keletkező települési hulladékot a szervezett hulladékgyűjtés és szállítás keretei között kell ártalmatlanítani.

(11) A keletkező veszélyes hulladékokat az elszállításig a vonatkozó jogszabályokban előírt módon, hulladék-fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és környezetszennyezés nélkül tárolni.

(12) A létesítményekben keletkező veszélyes hulladékok (pl. olajos rongy, fáradt olaj, festékes flakon) gyűjtéséről, biztonságos átmeneti tárolásáról, elszállíttatásáról, illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelőnek a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kell gondoskodni.

(13) A terület tulajdonosának gondoskodni kell arról, hogy a tulajdonán rendezetlen, engedély nélküli, illegális hulladéklerakás/tárolás ne történjen. A magánterületen lévő engedély nélkül (illegálisan) tárolt hulladékok környezeti ártalom nélküli felszámolásáról (elszállítás) és az igénybe vett terület rendeltetés szerinti állapotnak megfelelő rendezéséről a tulajdonosnak kell gondoskodni.

(14) A területen az üzemi tevékenységből, építési munkákból és közlekedésből eredő környezeti zaj- és rezgésterhelések esetén a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló vonatkozó jogszabály szerinti határértékeket kell betartani. A lakóterület közlekedésből eredő zajterhelésének határértéke lakóutca mentén 55/45 dBA, gyűjtő- és forgalmi utak mentén 60/50 dBA nappal/éjjel értékek. A közlekedési területen folytatott üzemi tevékenységből eredő környezeti zajterhelés lakóövezetre vonatkozó hatályos jogszabály szerinti határértéke 50/40 dBA nappal/éjjel.”

2. melléklet a 32/2009. (XII. 4.) önkormányzati rendelethez

3/B. melléklet a 11/2008. (V. 15.) önkormányzati rendelethez