Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2009. (XII. 22.) *  önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelet módosításáról

A Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében, és a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Ltv.) biztosított felhatalmazás alapján a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendeletet (a továbbiakban: R) a következők szerint módosítja:

1. § Az R. 3. § (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(7) A szerződéskötésre vonatkozó tulajdonosi nyilatkozatot a polgármester visszavonja, - kivéve az e rendelet 28. § (2) bekezdés szerinti esetet - ha a jogosult a bérbeadói nyilatkozat kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül a bérleti szerződést önhibájából nem köti meg. Ha a jogosult késedelme nem önhibájából ered, úgy az akadályoztatás megszűnésétől számított 30 napon belül kérheti a szerződés megkötését.”

2. § Az R. 4. § (3) bekezdés j) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép, egyben a jelenlegi j) pont k) pontra változik:

j) a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok lakáshelyzetének a rendezése érdekében,”

3. § Az R. a 15. § után az alábbi címmel és a 15/A. §-al egészül ki:

Bérbeadás a nehéz helyzetbe került, lakáshitellel rendelkező polgárok lakáshelyzetének a rendezése érdekében

15/A. § (1) Amennyiben a Képviselő-testület az Ltv. 85/F. § (1) és (2) bekezdésében biztosított elővásárlási jogának az érvényesítéséről határoz az 5/2000. (II. 29.) ök. rendeletet 9. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott feltételek szerint, a lakóingatlant annak megszerzése esetén a végrehajtási eljárás adósának vagy a zálogkötelezettnek az Ltv. 85/F. § (4) bekezdése figyelembe vételével, határozatlan időre kell bérbe adni.

(2) a lakóingatlanba a bérlővel - az Ltv. 21. § (2) bekezdésében meghatározott személyeken túlmenően - azok a személyek költözhetnek, akik az önkormányzat tulajdonszerzését megelőzően haszonélvezőként, életvitelszerűen a lakóingatlanban laktak és ott érvényes állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkeztek.”

4. § Az R. 40. §-ának (2) bekezdésének b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) a bérlőnek pénzbeli térítést fizet kivéve a rendelet 4. § (3) j) pont alapján létrejövő határozatlan idejű bérleti jogviszonyt.”

5. § Az R. 40. §-ának (2) bekezdésének c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

c) a bérlőnek másik lakás (lakások) bérbeadása mellett pénzbeli térítést is fizet kivéve a rendelet 4. § (3) j) pont alapján létrejövő határozatlan idejű bérleti jogviszonyt.”

Záró rendelkezés

6. § (1) E rendelet 2010. január 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az R. 3. § (5) bekezdése.

(3) E rendelet 5. §-ban foglaltakat a rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

Dr. Nagy Antal sk Hajdu László sk
jegyző polgármester