Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (IV. 27.) *  önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

I. RÉSZ

Általános rendelkezések

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) alkalmazásában álló, teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) *  A rendelet 4-9. §-ban foglaltakat a polgármesterre és az alpolgármester(ek)re is alkalmazni kell a

(3) A rendelet hatálya e rendeletben meghatározott körben a Hivatalból, vagy jogelőd szervezetétől nyugállományba került köztisztviselőkre is kiterjed.

Vezetői szintek és vezetői illetménypótlékok

2. § *  (1) A munkamegosztás alapján elkülönített szervezeti egységek vezetői munkakörének betöltésére adott kinevezés esetén a Kttv. 236. § (5) bekezdés c) pontjában, a 137. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott

a) főosztályvezető szintnek a hivatalban a főosztályvezetői munkakör betöltésére adott vezetői kinevezés,

b) főosztályvezető-helyettesi szintnek a hivatalban a főépítészi munkakör betöltésére adott vezetői kinevezés;

c) osztályvezető szintnek a hivatalban az osztályvezetői, Polgármesteri kabinet-vezetői munkakör betöltésére adott vezetői kinevezés felel meg.

(2) A köztisztviselő

a) a főosztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 20%-ának,

b) a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 15%-ának,

c) az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 10%-ának megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

Illetménykiegészítés

3. § *  (1) Az ügykezelő és a munkavállaló kivételével a középiskolai végzettségű köztisztviselő a 2015. évtől illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(2) Az ügykezelő és a munkavállaló kivételével a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő a 2015. évtől illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40%-a.

II. RÉSZ

Szociális és egyéb juttatások

Lakhatási, lakásépítési- és vásárlási támogatás

4. § A köztisztviselő részére saját, méltányolható lakásigényének kielégítése, lakáshelyzetének javítása céljából - lakásépítéshez, vásárláshoz, cseréhez, korszerűsítéshez - visszatérítendő kamatmentes támogatás nyújtható.

Szociális és kegyeleti támogatás

5. § A köztisztviselő részére életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli események megoldására szociális és temetési támogatás biztosítható.

Illetményelőleg

6. § A köztisztviselő átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthető.

Tanulmányi képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás

7. § A Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében tanulmányi, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást biztosíthat.

Cafetéria-juttatás

8. § (1) A köztisztviselő a Kttv. 15. § (1) bekezdése alapján cafetéria-juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő javára az adóévben megállapított keretösszegen belül - az SZJA törvényben meghatározott mértékig és feltételekkel a cafetéria-elemeket a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

(3) A köztisztviselők részére a munkáltató az adóévben az SZJA törvény szerint további szociális, jóléti, kulturális juttatást nyújt, ha annak pénzügyi fedezetét az éves költségvetés biztosítja.

Palota Plusz juttatás * 

8/A. § *  A köztisztviselő évente a tárgyév június 30. napján Palota Plusz juttatásban részesül. A juttatás részletes feltételeit a Közszolgálati Szabályzat tartalmazza.

8/B. § *  2020. évben a Palota Plusz juttatás július 10. napjáig kerül kifizetésre.

Egészségügyi juttatás

9. § Ha a köztisztviselőnek munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, a Hivatal a köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként védőszemüveg vásárlásához vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Ruházati költségtérítés

10. § *  A Hivatal a közterület-felügyelők részére egyenruha, a segédfelügyelők részére formaruha ellátást biztosít.

Közszolgálati feladatvégzés elismerése

11. § *  (1) *  A köztisztviselő havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) *  A havonta fizetendő bankszámla-hozzájárulás összege a 2015. évtől 1.000,-Ft/fő/hó, melyre a köztisztviselő 2015. január hónaptól jogosult.

Nyugállományú köztisztviselők támogatása

12. § A nyugállományú köztisztviselő - a szociális helyzetére figyelemmel - rászorultság alapján eseti szociális-, illetve temetési segélyben részesíthető.

Közszolgálati Szabályzat

13. § E rendeletben meghatározott szociális és egyéb juttatások feltételeit, módját, mértékét a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg az éves költségvetésben meghatározottak alapján.

A Közszolgálati Tisztviselők Napja * 

13/A. § *  A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

III. RÉSZ

Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2012. május 1. napján lép hatályba.

(2)-(3) * 

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére