Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (III. 1.) *  önkormányzati rendelete

az óvodai felvétel helyi rendjéről

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bek. 10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az óvodai felvétel helyi rendjéről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat fenntartásában működő, óvodákhoz benyújtott

a) felvételi-, vagy

b) átvételi kérelem

alapján indult eljárásra.

Az óvodai felvétel

2. § (1) Az óvodai beíratásra, előjegyzésre kijelölt időszak lezárulta utáni első munkanapon az óvodavezető köteles a fenntartónak adatot szolgáltatni a beíratott és előjegyzett gyermekek számáról.

(2) Amennyiben a kerületben csak egyetlen óvodában magasabb a jelentkezők létszáma a felvehető gyermekek számánál, az óvodavezető saját hatáskörben eljárva alakít intézményi bizottságot, amely javaslatot tesz a felvételre.

(3) Ha a jelentkezők száma több kerületi óvodában is meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottságot alakít, amely javaslatot tesz a felvételre. A fenntartó az adatszolgáltatást követő öt napon belül értesíti az óvodavezetőket a bizottság megalakulásáról, illetve ülésének időpontjáról.

(4) A háromtagú bizottság megalakításáért a polgármester felel, a bizottság elnökét ő kéri fel a kerületi óvodavezetők közül. A bizottság további tagjait a polgármester kéri fel.

(5) A bizottság a felvételi javaslatát az értesítést követő öt napon belül írásban juttatja el az érintett óvodák vezetőinek.

Általános eljárási szabályok

3. § (1) Az intézményvezető legkésőbb az óvodai felvételekről szóló hirdetményben meghatározott időpontig értesíti a szülőket a felvételről vagy az elutasításról. A felvételről az intézmény honlapján és az intézményi hirdetőtábla útján kell tájékoztatni a szülőt, gondviselőt. A honlapon és a hirdetőtáblán az e rendelet 1. melléklete szerinti, a szülő által a beiratkozáskor kitöltött nyilatkozat alapján kell közzétenni a felvett gyermek adatait.

(2) Az elutasításról minden esetben egyedi határozatot kell hozni, és azt tértivevényes küldemény formájában megküldeni a szülőnek, gondviselőnek. Az elutasító határozatot ezen rendelet 2. melléklete szerint kell elkészíteni.

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a rendelet 2013. április 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2013/2014. nevelési évre történő beiratkozáskor kell alkalmazni.

(2) * 

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
László Tamás s.k.
polgármester

1. melléklet a 9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

Nyilatkozat
(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 5. § (1) bek. a)
alapján)

Alulírott

(1) (név:).........................................., (született:) .............................................

(lakcím:) .................................................................................................

(2)* (név:).........................................., (született:) ............................................

(lakcím:) .................................................................................................

mint (gyermek neve:) ......................................., (született:) ............................

törvényes képviselője, hozzájárulok**, hogy a felvételről történő értesítés során gyermekem személyes adatait (neve, anyja neve, születési helye és ideje) az óvodában nyilvános hirdetmény formájában, ill. az óvoda honlapján az intézmény közzétegye.

A fentiekhez nem járulok hozzá**, a felvételi értesítés során gyermekem azonosítására a következő jeligét használják (kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!):

...............................................................

Budapest, ..... (év) ........ (hó) ...(nap)

........................ .......................
gondviselő aláírása* gondviselő aláírása*

* Mindkét szülő írásbeli nyilatkozata szükséges. (A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. tv. 72/B. § (1)-(2) bek. alapján a különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a gyermek elhelyezését követően - közös szülői felügyelet hiányában is - együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta, szüneteltette vagy megszüntette. A gyermek sorsát érintő lényeges kérdés: a kiskorú gyermek nevének meghatározása, illetve nevének megváltoztatása, tartózkodási helyének kijelölése, továbbá iskolájának, valamint életpályájának megválasztása.)

** A kívánt rész aláhúzandó.

2. melléklet a 9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

......................................................
(az intézmény hosszú bélyegzője)

Ügyintéző:

Ügyirat száma:

Határozat

(gyermek neve:)................................................... (születési hely, idő:).............................., (anyja neve:)...................................... (lakcíme:) ................................... a szülő/gondviselő által előterjesztett felvételi kérelmét helyhiány miatt

ELUTASÍTOM.

Határozatom a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 37. § (1) és 49. § (1) bekezdésén alapul.

Az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján ezen elsőfokú határozat ellen a szülő/gondviselő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül a döntés felülbírálata iránt eljárást indíthat. A kérelmet a határozatot hozó intézménynél kell benyújtani. Az Nkt. 37. § (3) bek. értelmében, az eljárásban az intézmény fenntartója, Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (továbbiakban: fenntartó) jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a szülő/gondviselő a fenti határidőn belül nem nyújtja be az eljárást megindító kérelmet, határozatom jogerőssé válik.

INDOKOLÁS

A fenntartó a .../.... (... ...) sz. ök határozatban az intézményben ... csoport/ indítását engedélyezte, és a .../... nevelési évben ezek működését finanszírozza. Az Nkt. 49. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott felvételi kötelezettség teljesítése után az induló csoport(ok)ban nem maradt szabad férőhely, ezért a gyermek felvételére nincsen lehetőség. A döntés során figyelembe vettem a maximális csoportlétszámokra, vonatkozó rendelkezéseket is (Nkt. 4. melléklet).

Budapest, ..... (év) ........ (hó) ...(nap)

..............................................
intézményvezető

A határozatot kapják:

1. Szülő/gondviselő

2. Irattár