Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2014. (XI. 10.) *  önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdése f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzati képviselőre, a bizottság elnökére, alelnökére és nem képviselő tagjára, valamint a tanácsnokra.

(2) * 

A tiszteletdíj

2. § (1) A képviselőt, az állandó bizottság nem képviselő tagját megválasztásának időpontjától megbízatása megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

(2) *  Kiegészítő tiszteletdíj illeti meg a képviselőt, aki állandó bizottság tagja, elnöke, alelnöke, vagy tanácsnok .

A tiszteletdíj mértéke

3. § *  (1) A képviselő havi tiszteletdíja a polgármester illetményének (alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői illetménypótlék) 30%-a (alapdíj).

(2) Ha a képviselő

a) egy bizottságnak tagja, tiszteletdíja a polgármester illetményének 13%-ával,

b) több bizottságnak tagja, tiszteletdíja a polgármester illetményének 16%-ával,

c) bizottság elnöke, tiszteletdíja a polgármester illetményének 20%-ával,

d) bizottság alelnöke, a polgármester illetményének 16%-ával,

e) tanácsnok, tiszteletdíja a polgármester illetményének 20%-ával

növekszik.

(3) Ha a képviselő (2) bekezdés alapján több tiszteletdíj kiegészítésre lenne jogosult, úgy részére a magasabb tiszteletdíj kiegészítést kell megállapítani. A bizottsági elnöki és alelnöki tisztségre figyelemmel járó kiegészítő tiszteletdíj mértéke független attól, hogy több bizottságban lát el elnöki, illetve alelnöki feladatot.

(4) Az állandó bizottság nem képviselő tagjának tiszteletdíja az alapdíj 67%-a.

(5) Ha az állandó bizottság nem képviselő tagja a bizottság alelnöke, a (4) bekezdés szerinti tiszteletdíj 25%-kal növekszik függetlenül attól, hogy több bizottságban lát el alelnöki feladatot.

A tiszteletdíj mérséklése

4. § *  (1) *  A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet szerint dönteni kell a tiszteletdíj mérsékléséről, ha a képviselő a tárgyhónapban tartott képviselő-testületi ülés, - több ülés esetén - ülések döntéshozatalaitól igazolatlanul távol marad.

(2) A tiszteletdíj (1) bekezdés szerinti mérséklésének mértéke az alapdíj

a) 10%-a, ha a döntéshozatalok több mint 20%-ában,

b) 15%-a, ha a döntéshozatalok több mint 25%-ában,

c) 25%-a, ha a döntéshozatalok több mint 50%-ában

a képviselő nem vett részt.

(3) Ha az állandó bizottság képviselő vagy nem képviselő tagja a tárgyhónapban tartott bizottsági ülés, - több ülés esetén - ülések döntéshozatalaitól igazolatlanul távol marad, a részére megállapított havi tiszteletdíjat az igazolatlan távolmaradás arányában mérsékelni kell.

(4) A tiszteletdíj (3) bekezdés szerinti mérséklésének mértéke az alapdíj

a) 5%-a, ha a döntéshozatalok több mint 20%-ában,

b) 7%-a, ha a döntéshozatalok több mint 25%-ában,

c) 12%-a, ha a döntéshozatalok több mint 50%-ában

a képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja nem vett részt.

(5) A Képviselő-testület, valamint az állandó bizottság rendes vagy rendkívüli üléséről történő távolmaradást igazoltnak kell tekinteni, ha a képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja

a) a képviselő-testület, a polgármester, az alpolgármester vagy a bizottság elnöke megbízatása alapján az ülés időpontjában az önkormányzat érdekében feladatot teljesít,

b) a benyújtott orvosi igazolás szerint a képviselő-testületi vagy a bizottsági ülés időpontjában beteg, vagy valamilyen időponthoz kötött egészségügyi ellátásban részesül,

c) írásbeli nyilatkozata szerint közvetlen hozzátartozója elhunyt, és a végtisztesség időpontja egybeesik az ülés időpontjával,

d) állampolgári kötelezettségének tesz eleget, és erről írásbeli igazolást nyújt be,

e) azért nem jelent meg az ülésen, mert annak időpontja a meghívóban szereplő időponthoz képest megváltozott.

(6) A (5) bekezdés szerinti írásbeli igazolást a polgármesternek kell benyújtani azon ülést követő tizenöt napon belül, amelynek napirendjén szereplő döntéshozataltól a képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja távol maradt.

(7) A Képviselő-testület, valamint az állandó bizottság rendkívüli ülése esetén távolmaradást igazoltnak kell tekinteni abban az esetben is, ha a képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja a távolmaradást a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak szerint előzetesen e-mailben bejelenti.

(8) * 

(9) A tiszteletdíj mérséklése során a képviselő-testületi és a bizottsági ülésről történő igazolatlan távollét miatti csökkentés mértékét külön-külön kell figyelembe venni.

(10) Nem vehető figyelembe a döntéshozataltól való távolmaradás

a) összeférhetetlenség,

b) ülésenként legfeljebb egy döntéshozatal tekintetében bejelentett politikai tiltakozás

esetében.

(11) Ha a napirendi pont keretében a Képviselő-testület vagy a bizottság több döntést hoz, akkor e § alkalmazásában az egyes napirendi pontok keretében meghozott döntések összességét kell egy döntéshozatalnak tekinteni. A döntéshozataltól való távolmaradásnak minősül, ha a képviselő vagy az állandó bizottság nem képviselő tagja a napirendi pont keretében meghozott bármelyik döntésben nem vesz részt.

Természetbeni juttatás

5. § (1) A képviselőt és a bizottság nem képviselő tagját a következő természetbeni juttatások illetik meg:

a) * 

b) az önkormányzat tulajdonában lévő üdülők - a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselőkével megegyező - kedvezményes igénybevétele,

c) *  a hatékonyabb és költségkímélőbb munkavégzés érdekében elektronikus és számítástechnikai eszköz is a képviselők vagy bizottsági tagok használatába adható.

(2) * 

Költségtérítés * 

5/A. § *  A Képviselő-testület az önkormányzati képviselők és a Képviselő-testület bizottságai nem képviselő tagjainak költségtérítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (3) bekezdésben foglaltak szerint biztosítja.

A tiszteletdíj elszámolása és kifizetése

6. § *  A tiszteletdíj kifizetésére a tárgyhót követő hónap 9-éig kerül sor.

6/A. § *  (1) Ha a Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvényben meghatározott határideig az Önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendeletét nem fogadta el, a határidő utolsó napját követő hónap első napjától az e rendelet szerinti tiszteletdíjak kifizetését az állandó bizottságok nem képviselő tagjának járó tiszteletdíj kivételével fel kell függeszteni.

(2) A költségvetési rendelet, illetve a zárszámadási rendelet elfogadását követő hónap 9. napjáig az (1) bekezdés szerint felfüggesztett tiszteletdíjat egy összegben kell kifizetni.

Átmeneti és záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a 2014. évi általános önkormányzati választásokat követően kell alkalmazni.

(3) *  A képviselő-testületi, bizottsági ülésekről történő távolmaradás esetén alkalmazandó szabályok megállapítása érdekében egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 2/2018. (I. 31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Módr.) hatályba lépését megelőzően tartott ülésről történő távolmaradás miatti tiszteletdíj mérséklés mértékét e rendelet Módr.-rel megállapított 4. § (11) bekezdésére figyelemmel kell meghatározni, ha a pénzügyekért felelős bizottság a Módr. hatályba lépése előtt nem döntött a tiszteletdíj mérsékléséről.

(4) *  Az önkormányzati képviselő, a nem képviselő bizottsági tag és a tanácsnok tiszteletdíjáról és természetbeni juttatásairól szóló 33/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2019. (IX. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Módr. 2.) 1. §-ával megállapított 6/A. §-t 2019. évben akként kell alkalmazni, hogy a tiszteletdíjak kifizetését a Módr. 2. hatályba lépését követő hónap első napjától kell felfüggeszteni.

Juhászné dr. Baráth Márta s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester

Függelék a 33/2014. (XI. 10.) önkormányzati rendelethez * 

Hatályos 2019. november 1. napjától

A B
1. Képviselői tiszteletdíj (alapdíj) 299.151.-
2. Bizottsági tag képviselő (egy bizottsági tagság esetén) 428.783.-
3. Bizottsági tag képviselő (több bizottsági tagság esetén) 458.698.-
4. Bizottsági elnök, tanácsnok 498.585.-
5. Bizottsági alelnök 458.698.-
6. Bizottsági alelnök (nem képviselő) 250.539
7. Bizottság nem képviselő tagja 200.431.-

  Vissza az oldal tetejére