Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (VI. 1.) *  önkormányzati rendelete

a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet hatálya

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed minden, a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, az üzleti vagyonba tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiségre, a hozzátartozó földterülettel (a továbbiakban: helyiség). A helyiségek tételes felsorolását a helyiségekre vonatkozó mindenkor hatályos vagyonkezelési szerződés melléklete tartalmazza.

(2) * 

(3) *  A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.), valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezései az irányadóak.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  Ajánlati biztosíték: a helyiség bérbeadására irányuló pályázati hirdetményben megjelölt bruttó összegű, az ajánlatot megerősítő, kötelezően befizetendő pénzösszeg.

2. *  Igénybevételi díj: a bérleti szerződés megkötésekor a bérlő által fizetendő egyszeri bruttó pénzösszeg, amennyiben azt a bérbeadó kikötötte.

3. Óvadék: a bérleti szerződésben foglalt bérlői kötelezettségek teljesítésére szolgáló pénzösszegben meghatározott biztosíték.

4. Az Önkormányzat vagyongazdálkodó szervei: az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 33/2013. (IX. 30.) ök. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 14. §-ában meghatározottak.

5. *  Bérleti díj: pénzben kifejezett bruttó forgalmi érték forint összegben meghatározva.

Bérbeadói jogokat gyakorló szervek

3. § (1) *  Az 1. § (1) bekezdés szerinti helyiségek feletti bérbeadói jogokat a helyiségekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés alapján a PALOTA–HOLDING Zrt. gyakorolja.

(2) *  A helyiség pályáztatás alóli, e rendelet 9. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti mentesítéséről, és a kedvezmény nélkül az évi 1.000.000 Ft bérleti díj bevételt meg nem haladó kedvezményes bérbeadásáról a polgármester, ezt meghaladóan a vagyongazdálkodással összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) dönt az Önkormányzat vagyongazdálkodási érdekeinek figyelembevételével.

(3) *  A Képviselő-testület dönt az ingyenes hasznosításról a Vagyonrendelet 15/A. §-a szerint.

4. § *  A PALOTA–HOLDING Zrt. a vagyonkezelésében lévő helyiségek tekintetében kiírja, nyilvánosan meghirdeti és lebonyolítja a helyiség bérbeadására irányuló pályázatot,

Ellenőrzés

5. § (1) *  A PALOTA–HOLDING Zrt. a vagyonkezelésében lévő helyiségek kihasználtságáról havonta köteles beszámolni a Bizottságnak.

(2) *  A PALOTA–HOLDING Zrt. a vagyongazdálkodásáról évente köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.

(3) *  A PALOTA–HOLDING Zrt. köteles a rendeletben meghatározott tevékenységét a nyilvánosság folyamatos biztosítása mellett, a tulajdonos és bérlők üzleti érdekeit nem sértő módon végezni, továbbá köteles a jogszabályokban meghatározott közérdekű adatszolgáltatás teljesítésére.

A helyiség bérbeadása

6. § A helyiséget – a 3. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel – a nyilvánosság biztosítása mellett, jelen rendelet 1. mellékletében részletesen meghatározott pályázati eljárás szabályainak alkalmazásával kell bérbe adni.

6/A. § *  Lakást nem lakás célú helyiséggé, illetve nem lakás célú helyiség lakássá való át-, vagy visszaminősítéséről, továbbá az állományból való törlésről, valamint visszahelyezéséről a polgármester javaslatára a Képviselő-testület dönt.

A pályázati eljárás általános szabályai

7. § (1) *  A helyiség bérbeadásának alapfeltételeit és a pályáztatás módját – az Önkormányzat erre vonatkozó határozatainak figyelembe vételével – a PALOTA–HOLDING Zrt. határozza meg.

(2) *  A 4. §-ban foglaltak alapján a PALOTA–HOLDING Zrt. írja ki, és gondoskodik a pályázat közzétételéről, valamint a pályázati eljárás lebonyolításáról, a pályázatok értékeléséről és az eredmény kihirdetéséről.

(3) A pályázat nyilvános, azon minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részt vehet, akinek köztartozása és az Önkormányzattal, valamint az Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival szemben lejárt határidejű tartozása nincsen.

(4) *  A helyiségek bérbeadására kiírt pályázatokat az Önkormányzat és a PALOTA–HOLDING Zrt. internetes honlapján, valamint a PALOTA–HOLDING Zrt. hirdetőtábláján kell közzétenni.

(5) *  A beérkezett pályázatok bontását, érvényességének vizsgálatát és az érvényes pályázatok értékelését, valamint a pályázati kiírásban meghatározott licitálásos versenytárgyalások lebonyolítására öttagú bizottság jogosult, mely a PALOTA–HOLDING Zrt. által delegált három tagból, a Bizottság elnökéből, vagy a Bizottság általa kijelölt képviselő tagjából és a Polgármesteri Hivatal jegyző által megbízott köztisztviselőjéből áll.

(6) A pályázat eredményét az (5) bekezdésben említett bizottság a pályázatok bontását követő egy munkanapon belül, a kiírásban meghatározott szempontok szerint és eljárásnak megfelelően állapítja meg, és sorrendet állít fel az érvényesen pályázók között.

(7) A pályázat nyertese az a pályázó, aki a pályázatában, illetve a jelen rendelet alapján megtartott licitálásos versenytárgyaláson, vagy a pályázati kiírásban meghatározott bírálati szempont(ok) szerint az összességében legkedvezőbb ajánlatot tette.

(8) Amennyiben a korábbi bérlő a pályázati eljárásban mindvégig részt vesz és a (7) bekezdés szerinti legkedvezőbb ajánlatot több pályázó is tartja, úgy a korábbi bérlőt kell nyertesnek nyilvánítani.

(9) *  Az (5)–(6) bekezdések szerinti eljárási cselekményeket közjegyző jelenlétében lehet lefolytatni és közjegyzői okiratba kell foglalni, ha a pályázati kiírás szerint megajánlható legkisebb bérleti díj a 250.000 Ft/hónap, vagy a megajánlható legkisebb igénybevételi díj az 1.000.000 Ft összeget meghaladja.

(10) *  A pályázat eredményét a PALOTA–HOLDING Zrt. internetes honlapján és hirdetőtábláján kell közzétenni.

(11) A nyertes pályázóval az erről szóló döntés közlését követő tizenöt napon belül kell szerződést kötni.

(12) Az érvénytelen pályázatot benyújtó és a sikertelen pályázók részére a befizetett ajánlati biztosítékot az eredmény kihirdetését követő három munkanapon belül, banki átutalással vissza kell fizetni.

(13) Amennyiben a nyertes pályázó a helyiségbérleti szerződést a pályázati kiírásban meghatározott határidőig saját érdekkörébe tartozó okból nem köti meg, a befizetett ajánlati biztosítékot elveszíti.

(14) *  Amennyiben a nyertes pályázóval a szerződéskötés meghiúsul, a PALOTA–HOLDING Zrt. dönt arról, hogy szerződést köt-e a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

(15) *  Ha a pályázati eljárás tisztasága vagy jogszerűsége az eljárás bármely szakaszában, bármely okból kérdésessé válik, akkor a PALOTA–HOLDING Zrt. jogosult az eljárást részletes indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítani.

8. § * 

Bérbeadás pályázaton kívül

9. § (1) A helyiség pályázaton kívül adható bérbe:

a) ha azt az önkormányzat szerve, intézménye, gazdasági társasága saját működési célra kívánja bérbe venni,

b) *  ha azt a kerületi nemzetiségi önkormányzat, társadalmi és civil szervezet, Társasház, vagy a kerületi képviselő-testület tagja a képviselői tevékenységének ellátásával kapcsolatban igényli,

c) az önkormányzattól átvállalt valamely feladata ellátásához, az a) és b) pontban meghatározottakon kívüli szervezet számára szükséges,

d) egy éven belül, összesen hat hónapot meg nem haladó időtartamú, alkalmi jellegű helyiség hasznosítás esetén,

e) határozott időre kötött bérleti szerződés lejártakor a korábbi bérlőnek, ha a bérlő a korábbi szerződési feltételek helyett a bérbeadó által meghatározott, bérbeadó számára kedvezőbb szerződési feltételek teljesítését vállalja.

(2) A helyiség (1) bekezdés szerinti bérbeadása esetén a bérleti díj kedvezményesen is megállapítható.

(3) Az (1) bekezdés a)–c) pontjai szerinti kedvezményes bérbeadás időtartama az öt évet nem haladhatja meg.

A bérbeadás időtartama, feltétele és a bérleti díj

10. § (1) *  A helyiséget határozott vagy határozatlan időtartamra lehet bérbe adni. A határozott idejű bérbeadás időtartama legfeljebb 15 év lehet.

(1a) *  Az öt éven túli bérbeadásról a Képviselő-testület dönt. Az öt éven túli bérbeadás feltétele, hogy a bérlemény felújítására a bérlő a bérleti időszak egészére fizetendő bérleti díj összegének legalább 30%-ával megegyező összeget fordít. A beruházások költségét a 12. § (5) bekezdése szerint kell elszámolni.

(2) A bérbeadás feltétele, hogy a bérlő igénybevételi díjat és az óvadékot a bérbeadónak előre befizeti.

(3) Az igénybevételi díj nem jár vissza.

(4) *  Az óvadékot a bérleti szerződés megszűnésekor a Ptk. szabályai szerint kell visszafizetni.

(5) * 

(6) A helyiség legalacsonyabb bérleti díját annak a kerületen belüli elhelyezkedése, műszaki állapota, közművesítettsége, a helyiségben tervezett tevékenység jellege, valamint az ingatlanbérleti piac aktuális kereslet-kínálati viszonyai alapján kell megállapítani.

10/A. § *  Annak a bérlőnek, akinek 2020. március 31. napjával bezárólag bérleti díj tartozása nincs, 2020. május 1. napjától 2020. július 31. napjáig a bérleti szerződésében megállapított bérleti díj 25%-át kell megfizetnie.

A használati díj

11. § A helyiséget jogcím nélkül használó használati díjat köteles fizetni, amelynek összege megegyezik a bérleti díjjal, annak hiányában az azonos elhelyezkedésű ingatlanra megállapított bérleti díj 100%-a. A jogcím nélküli használat kezdetétől számított két hónap elteltével a használati díj 100%-kal emelhető.

A felek jogai és kötelezettségei

12. § (1) A bérbeadó és a bérlő jogaira és kötelezettségeire a helyiség átadásával, rendeltetésszerű használatával, karbantartásával, felújításával, továbbá a szerződés megszűnésekor a helyiség visszaadásával kapcsolatosan az Ltv. és e rendelet szabályain túlmenően a felek között létrejövő bérleti szerződés az irányadó.

(2) A bérleti szerződést, vagy a bérleti szerződésbe foglalt bérlői kötelezettségek teljesítésére vonatkozó egyoldalú bérlői kötelezettségvállalási nyilatkozatot közjegyzői okiratba kell foglalni, kivéve a 9. § (1) bekezdés a) és c) pontjaiban foglaltak alapján történő bérbeadást. Eltérő megállapodás hiányában a közjegyzői okiratba foglalás a bérlő költsége.

(3) *  A (2) bekezdésben előírt kötelezettség alól mentesülhet a havi 25.000 Ft bérleti díjat meg nem haladó bérbeadás. Az erről szóló döntés meghozatalára a bérbeadói jogok gyakorlója jogosult.

(4) A bérlő a helyiséget a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérleti szerződésben rögzített módon, ennek hiányában rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, tisztán és kifestve és az átvételkori felszereltséggel köteles a bérbeadónak visszaadni.

(5) A bérbeadó hozzájárulásával, általa elfogadott költségvetés alapján elvégzett értéknövelő beruházások igazolt költségeit a bérbeadó a bérleti díjba, külön írásbeli megállapodás alapján beszámíthatja.

(6) Engedély, illetve a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül végzett beruházás értékének követelésére a bérlő sem jogalap nélküli gazdagodás, sem egyéb jogcímen nem jogosult.

(7) A helyiségben székhely, vagy telephely létesítését a bérbeadói jogok gyakorlója engedélyezi.

(8) A bérlő a bérlet tartama alatt a helyiségbe más személyt nem fogadhat be, a helyiséget albérletbe nem adhatja, a bérleti jogot át nem ruházhatja és el nem cserélheti.

Tevékenységi kör megváltoztatása

13. § A helyiségben végzett tevékenységi kört megváltoztatni a bérbeadó engedélyével lehet.

A helyiségbérlet megszűnése

14. § (1) A helyiségbérlet megszűnik az Ltv. 23. és 39. §-ában foglaltak esetén.

(2) A bérbeadó a bérletet felmondja, ha

a) a bérlő a bérbeadó részére fizetendő bérleti díj, kártérítés, illetve egyéb fizetési kötelezettség teljesítésével késedelembe esik, és a bérbeadó írásos, a felmondás kilátásba helyezését is tartalmazó felhívására a fizetési kötelezettségének a felszólítás kézhezvételét követő 8 napon belül nem tesz eleget;

b) a bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti;

c) a bérlő vagy annak dolgozója a bérbeadóval vagy környezetével szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, botrányos, tűrhetetlen magatartást tanúsít vagy veszélyhelyzetet teremt és ezt a magatartását a Bérbeadó felszólítását követő 8 napon belül nem szünteti meg;

d) a bérlő a helyiséget, illetőleg területét rongálja vagy a rendeltetésével ellentétesen használja;

e) a bérlő a helyiséget vagy annak egy részét másnak átengedi;

f) a bérlő az általa gyakorolt tevékenységet a bérbeadó hozzájárulása nélkül megváltoztatja.

(3) A bérbeadó a bérletet közérdekből, legfeljebb 6 hónap felmondási idővel felmondhatja, ha

a) a bérlő részére megfelelő cserehelyiséget (a továbbiakban: cserehelyiség) ajánl fel;

b) a bérlő a helyiséget legalább hat hónapig saját érdekkörébe tartozó ok miatt nem használja.

(4) A székhelyként vagy telephelyként bejegyzett helyiség bérleti jogviszonyának megszűnésekor a bérlő köteles gondoskodni a székhely vagy telephely cégiratokból való kivezetéséről és erről a bérbeadót haladéktalanul értesíteni.

Eljárási szabályok

15. § (1) A helyiség bérbevételével és az egyéb, e rendelet hatálya alá tartozó kérelmekkel kapcsolatosan az Önkormányzathoz érkező beadványok alapján a benyújtót 8 napon belül értesíteni kell az eljárás szabályairól és az eljáró szervről.

(2) A tájékoztatással egyidejűleg a beadványt meg kell küldeni a vagyonkezelőnek vagy elő kell készíteni döntésre az Önkormányzat hatáskörrel rendelkező szerve számára.

Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet 2015. július 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) Hatályát veszti lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) ök. rendelet

a) * 

b) 1. § (2) bekezdésében az „és nem lakás céljára szolgáló helyiségekre” szövegrész; * 

c)–d) * 

e) 3. § (1), (4) *  és (10) bekezdésében az „és helyiség” szövegrész;

f)–k) * 

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester

1. melléklet a 25/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez * 

Helyiségek bérbeadásának pályázati szabályai

I. A pályázati eljárás megindításának előkészítése

1. Önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására irányuló pályázati eljárást – a VII/1. pont kivételével – üres, per-, teher- és igénymentes helyiségre lehet megindítani.

2. A pályázattal bérbe vehető helyiségek listáját, valamint a bérbevételi igénybejelentés módját és a pályázati részvétel feltételeit, továbbá a pályázati eljárás szabályait a PALOTA–HOLDING Zrt. internetes honlapján pályázati hirdetményként folyamatosan közzé kell tenni.

3. A pályázati hirdetménynek a listán lévő ingatlanokról tartalmaznia kell az alábbi adatokat:

a) cím és helyrajzi szám,

b) alapterület,

c) komfortfokozat és közmű-ellátottság,

d) műszaki állapot,

e) a helyiségben folytatható tevékenység(ek),

f) a helyiségbérlet időtartama,

g) a havonkénti bérleti díj bérbeadó által elvárt legalacsonyabb összege,

h) a bérbeadó által kikötött igénybevételi díj összege,

i) a bérbeadó által kikötött kaució mértéke vagy összege,

j) a bérlő értéknövelő beruházásainak kompenzálására a bérbeadó által biztosított bérbeszámítás mértéke vagy összege,

k) az ajánlati biztosíték összege,

l) a helyiség megtekintésének lehetőségei,

4. A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell a bérbevételi igénybejelentés kötelező tartalmi elemeit és formai követelményeit, továbbá a pályázaton való részvétel feltételeit, valamint a pályázat lebonyolításának menetét és szabályait.

5. A pályázati hirdetményt a PALOTA–HOLDING Zrt. a jelen rendeletben foglaltaknak megfelelően köteles elkészíteni és folyamatosan nyilvánossá tenni, valamint az adatok időközi változásainak megfelelően aktualizálni.

6. A helyiségbérlet iránti igény bejelentőjének a helyiség bérbevételi szándékát írásban kell bejelentenie. Érvényes a bérbevételi igénybejelentés akkor, ha azt a jelen rendelet szerint pályázati részvételre jogosult a pályázati hirdetményben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően nyújtotta be és a pályázati biztosítékot befizette.

7. A pályázati eljárást a PALOTA–HOLDING Zrt. az első érvényes bérbevételi igénybejelentés és az ahhoz tartozó ajánlati biztosíték beérkezése után 3 munkanapon belül köteles megindítani.

8. A pályázati eljárás megindítását és a pályázat benyújtásának határidejét a 2. pont szerinti pályázati hirdetményben a helyiség adatai között azonnal fel kell tüntetni.

9. A pályázati eljárás megindításának napja az a nap, amikor a helyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívás a PALOTA–HOLDING Zrt. honlapján közzétételre és ügyfélszolgálatán kifüggesztésre kerül.

10. A pályázati felhívás megjelenéséről a PALOTA–HOLDING Zrt. elektronikus levélben köteles értesítést küldeni a bérbevételi igényt bejelentő részére, aki a pályázókra meghatározott feltételekkel, de a pályázati biztosíték ismételt befizetése nélkül vehet részt a pályázati eljárásban. Ha az igénybejelentő nem nyújt be pályázatot, akkor részére a pályázati biztosítékot a pályázati eljárás lezárását követő 3 munkanapon belül kell visszautalni.

II. A pályázati eljárás megindítása

1. A pályázati eljárást a PALOTA–HOLDING Zrt. indítja meg a 2. pontnak megfelelő tartalmú pályázati felhívás I/2. pont szerinti nyilvános meghirdetésével.

2. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a bérbe adandó helyiség címét, alapterületét, műszaki állapotát, komfortfokozatát és közmű-ellátottságát,

b) a helyiségben végezhető tevékenység megnevezését,

c) az ajánlati biztosíték összegét, felhasználásának és visszafizetésének módját,

d) az egyszeri igénybevételi díj összegét, illetve amennyiben az igénybevételi díj a pályázatban bírálati szempont, akkor a minimálisan fizetendő igénybevételi díj összegét,

e) a fizetendő bérleti díj összegét, illetve amennyiben a bérleti díj a pályázatban bírálati szempont, akkor a minimálisan fizetendő bérleti díj összegét,

f) a fizetendő óvadék összegét vagy meghatározásának módját,

g) a helyiség megtekintésére biztosított időpontot,

h) a bérleményben végzendő esetleges felújítási munkálatokkal kapcsolatos költségvállalás bérbeadó és bérlő közötti megosztását, valamint a bérlő által vállalt értéknövelő beruházások bérleti díjba történő beszámításának módját, mértékét és feltételeit,

i) a helyiségbérlet időtartamát,

j) a pályázat benyújtásának módját, helyét és határidejét,

k) a pályázat elbírálásának módját és szempontjait,

l) az eredmény közlésének módját és időpontját,

m) a szerződés megkötésének feltételeit és határidejét,

n) a helyiség átadására, a bérlet időtartama alatti karbantartására, felújítására és a bérleti szerződés egyéb feltételeire vonatkozó bérbeadói ajánlatot,

o) a kitöltendő és benyújtandó pályázati formanyomtatványt és nyilatkozat-mintákat,

p) a pályázók meghívását a pályázati borítékok bontására és az értékelés eredményének kihirdetésére, a távolmaradás következményeire történő figyelmeztetéssel együtt,

q) az egyéb pályázati feltételeket,

r) a bérbeadó megnevezését, címét és telefonszámát.

III. A pályázati felhívás közzétételének időtartama

1. A pályázati felhívást legalább 15 napig, de legfeljebb 30 napig kell a rendeletben meghatározott helyeken közzétenni.

2. A pályázat benyújtásának határidejét – az 1. pontban írtak figyelembevételével – a PALOTA–HOLDING Zrt. határozza meg.

IV. A pályázat benyújtásának tartalmi és formai követelményei és az átvétel igazolása

1. A pályázatnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó nevét vagy megnevezését, lakhelyét vagy székhelyét, értesítési e-mail címét, adószámát, telefonszámát,

b) a helyiségben végezni kívánt tevékenységet,

c) a helyiség bérbevételéért megajánlott havi bérleti díjat vagy igénybevételi díjat (a pályázati felhívás erre vonatkozó rendelkezésétől függően),

d) a helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételére, felújítására vonatkozó bérlői kötelezettségvállalást (a pályázati felhívás erre vonatkozó rendelkezésétől függően),

e) lejárt határidejű köztartozásokról és az Önkormányzattal, valamint annak intézményeivel és gazdasági társaságaival szemben fennálló tartozásokról szóló nyilatkozatot,

f) a pályázó nyilatkozatát a jelen rendeletben előírt részvételi feltételeknek való megfelelőségéről,

g) a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban meghatározott helységbérleti feltételek elfogadásáról.

2. A pályázatot írásban – a pályázati felhívás részét képező pályázati formanyomtatvány valós adatoknak megfelelő, hiánytalan kitöltésével és aláírásával, valamint a pályázati felhívásban meghatározott nyilatkozatok csatolásával – a pályázati felhívásban meghatározottak szerint kell benyújtani.

3. A pályázónak a pályázati iratokat tiszta, jelöletlen – feladó és címzett nélküli – borítékba kell tenni, és a lezárt borítékra rá kell írni: „Pályázat a „ .......” című helyiség bérbevételére”. Az így feliratozott borítékot le kell zárni és a pályázati felhívásban meghatározott határidőn belül a PALOTA–HOLDING Zrt. titkárságán, az átvételre jogosult munkatársnak kell leadni.

4. Az átvevő titkársági munkatárs a borítékra ráírja az átvétel időpontját (év, hónap, nap, óra, perc) és bélyegzővel, aláírásával látja el. Az így feliratozott boríték előlapját lefénymásolja. A másolatot felülbélyegzi, eredetiben újra aláírja és átvételi igazolásként átadja a pályázatot leadó személy részére.

5. A beérkezett pályázatokról a titkársági munkatársnak nyilvántartást kell vezetnie, amit a pályázati határidő lejártakor le kell zárnia.

V. A benyújtott pályázat érvénytelensége

1. Érvénytelen a benyújtott pályázat akkor, ha a rendeletben vagy a pályázati kiírásban meghatározott feltételek vagy tartalmi, illetve formai követelmények megsértésével nyújtották be.

2. Érvénytelen a benyújtott pályázat akkor is, ha a pályázathoz tartozó pályázati biztosíték a pályázat benyújtási határidejéig nem érkezik be a PALOTA–HOLDING bankszámlájára.

3. A pályázati eljárás tisztaságát bármilyen módon kétségessé tévő pályázó pályázatát a bíráló bizottság részletes indoklás nélkül érvénytelennek nyilvánítja.

VI. A pályázatok értékelése, licitálásos versenytárgyalás

1. A benyújtott pályázatokat a rendelet 7. § (5) bekezdésében meghatározott értékelő bizottság a 7. § (5)–(9) bekezdéseiben leírtaknak megfelelően, a pályázati határidőt követő 1 munkanapon belül értékeli.

2. Ha a pályázati felhívás a legmagasabb bérleti díj vagy a legmagasabb igénybevételi díj elérésére irányult, akkor a legmagasabb ajánlati összeghez viszonyítva legfeljebb 10% eltérést mutató ajánlatokat egyenértékű ajánlatoknak kell tekinteni, és a közülük a nyertes kiválasztására licitálásos versenytárgyalást kell tartani.

3. A licitálásos versenytárgyalást lehetőleg az értékelés napján, de legkésőbb az azt követő napon kell megtartani.

4. Az értékelő bizottság a versenytárgyalás időpontját közvetlenül az egyenértékűség megállapítását követően tűzi ki, és a helyszínen azonnal kihirdeti a megjelent pályázóknak, valamint a versenytárgyalásra szóló meghívást telefonon és elektronikus levélben is megküldi a távollévő pályázóknak.

5. A pályázó bármely ok miatti esetleges távolmaradásáért az értékelő bizottságot felelősség nem terheli, a versenytárgyalás ebben az esetben is megtartható.

6. A versenytárgyaláson a képviseleti jogosultságot, hitelt érdemlően igazolni kell. Meghatalmazás esetén a képviselő közjegyző, vagy ügyvéd által hitelesített okiratba foglalt képviseleti meghatalmazással köteles igazolni képviseleti jogosultságát.

7. A versenytárgyaláson a meghívott pályázók szóbeli licitálással, a legmagasabb ajánlatról induló, az értékelő bizottság által előre meghatározott összegű licitlépcsővel lefolytatott licitálással emelhetik ajánlataikat.

8. A versenytárgyaláson a legmagasabb ajánlatot tevő pályázó szerzi meg a helyiség bérleti jogát. Ha a legmagasabb ajánlatot több pályázó is tartja, akkor közülük az értékelő bizottság az alábbi szempontok szerint választja ki a nyertest:

a) a helyiség korábbi bérlője vagy használója volt, feltéve, hogy a bérlet ideje alatt a közösségi együttélés szabályait betartotta,

b) a pályázati felhívás meghirdetésének alapjául szolgáló bérbevételi igénybejelentő,

c) legalább két éve székhelye, telephelye vagy állandó lakóhelye van a kerületben,

d) a helyiséggel falszomszédos másik helyiség jogszerű használója,

e) ha az előző pontok alapján nem lehet a nyertest kiválasztani, akkor az értékelő bizottság szabadon dönt a pályázat eredményéről.

VII. A pályázatra vonatkozó különös szabályok

1. Bérelt, de a benyújtási határidőre lejáró bérleti szerződéssel terhelt, vagy már lejárt bérleti szerződés után jóhiszeműen használatban tartott helyiségre is kiírható pályázati felhívás. Ebben az esetben a korábbi bérlőt, illetve a használót értesíteni kell a pályázati felhívás megjelenéséről.

2. Különleges adottságú helyiségekre, valamint az Önkormányzat határozatainak érvényesítése érdekében a PALOTA–HOLDING Zrt. alkalomszerűen egyedi pályázatot is kiírhat a helyiség bérbeadására azzal a feltétellel, hogy a pályázati felhívás és a pályázati eljárás egyebekben feleljen meg a rendeletben foglalt szabályoknak.

VIII. A pályázati eljárás befejezése

1. A pályázati eljárást az értékelő bizottság a pályázat eredményének kihirdetésével zárja le.

2. A pályázat lezárását követően a nyertes pályázóval a bérleti szerződést – a pályázat eredményhirdetését követő 15 napon belül – a PALOTA–HOLDING Zrt. köti meg. Ha a bérleti szerződés megkötése a pályázat nyertesének érdekkörébe tartozó bármely okból határidőre nem történik meg, akkor a nyertes pályázó elveszti a helyiségbérleti jogosultságát, és az ajánlati biztosítékként befizetett összeget. Ebben az esetben az ajánlati biztosíték a PALOTA–HOLDING Zrt.-t illeti meg.

3. A pályázat nyertesével való szerződéskötés meghiúsulása esetén a helyiség bérbevételi lehetőségét a PALOTA–HOLDING Zrt. a következő legkedvezőbb pályázatot benyújtott pályázó számára felajánlhatja.

4. Ha a pályázati eljárás úgy zárul, hogy nincs nyertes pályázó, vagy a 3. pont szerinti felajánlás nem történik meg, illetve a helységbérleti szerződés bármely okból a pályázati eljárás lezárását követő 30 napon belül sem jön létre, akkor a PALOTA–HOLDING Zrt. köteles a helyiséget ismételten felvenni a pályázattal bérbe vehető helyiségek listájára.

1. számú függelék a 25/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelethez