Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (I. 25.) *  önkormányzati rendelete

a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 32. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11a. pontjában, a Szoctv. 2. §-ában, 25. § (3) bekezdés b) pontjában és 45. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelete módosítására a következőket rendeli el:

1-14. § * 

Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 3. §-át a hatálybalépésekor fennálló Palota ápolási támogatásra való jogosultság tekintetében is alkalmazni kell.

(3) * 

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester

1-3. melléklet az 1/2017. (I. 25.) önkormányzati rendelethez *