Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2017. (III. 1.) *  önkormányzati rendelete

az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya, a támogatás alapelvei

1. § A Képviselő-testület elismeri és támogatja a Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területén élő vagy dolgozó polgárok önszerveződő közösségei, a kerületben működő társadalmi és gazdálkodó szervezetek, a kerületi lakosság, továbbá a magánszemélyek által és javára, az önkormányzati feladatok megvalósítása, a polgárok közéletbe bevonása, a település fejlesztése és szépítése, a természeti és épített környezet védelme, az arra rászorulók támogatása, a kultúra és a hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, oktatása, hitélete, egészségvédelme, egészséges életmódja, sportolása, az esélyegyenlőség, a közrend és a közbiztonság védelme érdekében végzett tevékenységet.

2. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: önkormányzat) mindenkori éves költségvetése terhére (a továbbiakban: költségvetés) pályázati úton vagy egyedi kérelem (a továbbiakban együtt: kérelem) alapján, valamint a Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota nemzetiségi önkormányzatainak (a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat) ellenérték nélkül nyújtott pénzbeli juttatásra (a továbbiakban: támogatás).

(2) A rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - valamennyi, a természetes személy (a továbbiakban: személy) vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, szerv (a továbbiakban együtt: szervezet) számára nyújtott támogatásra.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) az önkormányzat intézményei részére nyújtott támogatásra,

b) személynek a képviselői, közalkalmazotti, köztisztviselői vagy munkajogi jogviszonyára tekintettel nyújtott kifizetésekre, a munkáltatói kölcsönre,

c) *  személynek szociális rászorultság alapján vagy egyéb jogszabályban meghatározott személyes élethelyzetre tekintettel biztosított pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó ellátásra vagy egyéb juttatásra,

d) *  adományra, ösztöndíjra, elismeréssel járó díjra,

e) *  a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére kiírt pályázati támogatásra,

f) *  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti közvetett támogatásra.

3. § Támogatásban részesíthető a személy, szervezet, ha

a) lakóhelye, székhelye, telephelye az önkormányzat közigazgatási területén található, vagy

b) a szervezet nyilatkozik arról, hogy a támogatást az önkormányzat közigazgatási területén működő szervezeti egysége részére használja fel, vagy

c) a támogatást az 1. §-ban meghatározottak megvalósításához kéri, vagy

d) a támogatást az önkormányzat közigazgatási területén élő lakosok, személy vagy működő szervezet javára, illetve érdekében megvalósuló programhoz kéri.

II. Fejezet

A támogatásra vonatkozó általános szabályok

2. A támogatás formái, felhasználásának feltételei

4. § (1) A támogatás

a) általános működéshez (a továbbiakban: működési támogatás),

b) *  valamely tevékenységhez, rendezvényhez vagy rendezvénysorozathoz (a továbbiakban: feladatalapú támogatás),

c) beruházáshoz, felújításhoz (felhalmozási támogatás)

nyújtható.

(2) Feladatalapú támogatás több személy vagy szervezet közös kérelmére is nyújtható.

(3) Szervezet részére támogatás kizárólag a céljával, a támogatási kérelmében megjelölt, azzal összefüggő tevékenységhez nyújtható.

(4) Támogatás visszatérítendő vagy vissza nem térítendő formában, elő- vagy utófinanszírozásként nyújtható.

(5) *  A költségvetésből költségvetési éven belül ugyanazon személy vagy szervezet részére legfeljebb két alkalommal nyújtható támogatás.

(6) A támogatás összege nem fordítható

a) köztartozás kiegyenlítésére,

b) *  a támogató által meghatározott összeget meghaladóan személyi jellegű ráfordításra és személyes közreműködésről szóló számlás kifizetésre,

c) a támogató által meghatározott összeget meghaladóan a személyi jövedelemadóról szóló törvény értelmező rendelkezése szerinti reprezentációs kiadásra.

(7) A támogatás támogatásként tovább nem adható.

(8) Az önkormányzat intézménye és a nemzetiségi önkormányzat nem indulhat az önkormányzat által kiírt pályázaton és egyedi támogatási kérelmet nem nyújthat be.

3. A támogatási kérelem

5. § A támogatási kérelemnek tartalmazni kell

a) államháztartáson kívüli szervezet esetén annak létesítő okiratát, a nyilvántartásba vételét igazoló iratot, a képviselő nevét,

b) gazdálkodó szervezet esetén a képviselő nevét és aláírási mintájának vagy címpéldányának másolatát, a szervezet hatályos cégkivonatát vagy nyilvántartásba vételét igazoló okiratát,

c) *  személy esetén annak nevét, lakcímét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja születési nevét,

d) a támogatandó cél, tevékenység pontos meghatározását, a megvalósítás időpontját, vagy határidejét,

e) a kért támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét,

f) feladatalapú támogatásra benyújtott közös kérelem esetén a végrehajtásért és az elszámolásért felelős személy vagy szervezet megnevezését,

g) nyilatkozatot vagy igazolást a köztartozás mentességről,

h) nyilatkozatot arról, hogy a szervezet nem áll csőd-, felszámolási-, végelszámolási-, vagy egyéb a megszűntetésére irányuló eljárás alatt,

i) *  nyilatkozatot az Áht. 48/B. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség hiányáról,

j) nyilatkozatot a kérelmező bankszámlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás engedélyezéséről,

k) államháztartáson kívüli kérelmező esetén - a társasházak kivételével - a rendelet 1. melléklete szerinti közpénznyilatkozatokat,

l) szervezet nyilatkozatát az általános forgalmi adó levonására vonatkozóan,

m) *  államháztartáson kívüli szervezet működési támogatásra irányuló kérelme esetén a tárgyévet megelőző évre, ennek hiányában a tárgyévet megelőző 2. évre vonatkozóan a bírósághoz benyújtott beszámolóját és a tárgyévre vonatkozó bevételeket és kiadásokat teljes körűen tartalmazó költségvetési tervét,

n) feladatalapú vagy felhalmozási támogatásra benyújtott kérelem esetén a támogatandó célhoz, tevékenységhez, programhoz kapcsolódó, vagy a beruházásra, felújításra vonatkozó bevételek és kiadások kimutatását.

4. A támogatási döntés

6. § (1) A kérelem elutasításra kerül, ha

a) a kérelmező az 5. §-ban meghatározottakat a pályázati kiírásnak megfelelően nem nyújtja be, illetve felhívásra az egyedi kérelméhez nem csatolja,

b) *  a kérelmező a költségvetési éven belül már kétszer részesült támogatásban,

c) a kérelmező egy a támogató által nyújtott korábbi támogatási szerződéssel összefüggésben elszámolási késedelemben van vagy a 9. § (9) bekezdés hatálya alatt áll,

d) a kérelmezőnek lejárt esedékességű köztartozása van,

e) a kérelmező csőd-, felszámolási-, végelszámolási vagy a megszűntetésére irányuló egyéb eljárás alatt áll,

f) a kérelmező tekintetében a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a vagy az Áht. 48. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség áll fenn,

g) a kérelmezőnek nyújtott korábbi támogatást a támogató a 8. § (4) bekezdés alapján visszavonta.

(2) A támogatásról szóló döntés tartalmazza legalább

a) a támogatás összegét,

b) a támogatott személy, szervezet pontos megnevezését, azonosító adatait,

c) a támogatási összeg pontos felhasználási célját, a támogatott tevékenységet,

d) a támogatás kifizetésének a módját és határidejét,

e) a támogatás felhasználása kezdő- és befejezési határidejét,

f) a támogatással történő elszámolás határidejét.

(3) A támogató a támogatás összegéről az 5. § m) és n) pontok szerint benyújtott beszámolóban vagy költségvetési tervben foglaltak figyelembevételével dönt.

(4) A támogatásról szóló tájékoztatást a pályázati kiírásban foglaltak és jogszabályban előírtak szerint kell közzétenni.

5. A támogatási szerződés

7. § A támogatási döntés alapján a személlyel, szervezettel támogatási szerződést kell kötni, amely tartalmazza legalább

a) *  a felek megnevezését, azonosító adatait, adószámát vagy adóazonosító jelét, bankszámlaszámát,

b) a támogatás forrásának megnevezését,

c) a támogatás céljának pontos meghatározását, a támogatott tevékenységet,

d) a kifizetés módját és határidejét,

e) a támogatási összeg tekintetében elkülönített számviteli nyilvántartás vezetésének és a felhasználással összefüggő számlák, bizonylatok és okiratok ellenőrzésre alkalmas módon történő nyilvántartásának és 8 évig történő megőrzésének a kötelezettségét,

f) a támogatási összeg felhasználásának, a felhasználás időbeli korlátainak meghatározását,

g) a szerződés biztosítékait,

h) az elszámolás rendjét,

i) az elszámolás határidejét,

j) az elszámolás elmaradásának jogkövetkezményeit,

k) a szabálytalan felhasználás és egyéb szerződésszegés következményeit,

l) az esetleges helyszíni, illetve a dokumentációk alapján történő ellenőrzés jogának a kikötését.

6. A támogatás visszavonása

8. § (1) A támogató a támogatást visszavonja, ha a támogatási szerződés megkötésére a támogatásról hozott döntéstől számított 45 napon belül a támogatott hibájából nem kerül sor.

(2) Amennyiben a 6. § (1) bekezdés b)-g) pontja szerinti elutasítási ok a támogatásról hozott döntést követően, de a támogatási összeg folyósítása előtt következik be, a polgármester a már megítélt támogatás kifizetését felfüggeszti. A támogató a felfüggesztésre került támogatást visszavonja.

(3) A 6. § (1) bekezdés d)-f) pontja szerinti oknak a támogatási kérelem benyújtását követően történt bekövetkezését a kérelmező köteles haladéktalanul bejelenteni a polgármester részére.

(4) A támogató a támogatást visszavonja amennyiben a támogatott a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. A támogatott a támogatást ebben az esetben a támogató erről hozott döntése kézhezvételét követő 8 napon belül - a folyósítás és a visszafizetés közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt - egy összegben köteles visszafizetni.

7. Az elszámolás szabályai

9. § (1) A támogatott tevékenység megvalósításáról és a pénzösszeg felhasználásáról

a) utófinanszírozás esetén a támogatás összegének vagy az összeg egy részének folyósítása előtt, de legkésőbb a támogatási szerződés aláírását követő egy éven belül,

b) előfinanszírozás esetén a támogatás összegének felhasználását követően, a támogatási döntés szerinti határidőben, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig

a támogatottnak elszámolást kell benyújtania.

(2) *  A támogatási összeg felhasználási határidejét és az elszámolás határidejét a támogató a támogatottnak a határidő leteltét megelőző 20. napig írásban benyújtott indokolt kérelmére egy ízben módosíthatja. A felhasználás egyéb feltételeinek a módosítása nem kérhető.

(3) Az elszámolás a rendelet 2. melléklete szerint történik. A támogatott az elszámolás keretében az eredeti számlák bemutatására köteles az ezekről készült, a 2. melléklet 2.2. pont szerint hitelesített másolati példányok átadása mellett.

(4) A benyújtott elszámolás szakmai vagy pénzügyi hiányosságainak pótlására a támogató a támogatott részére egy ízben 20 napos hiánypótlási lehetőséget biztosít.

(5) *  Az elszámolás elfogadásáról a támogató annak beérkezésétől számított 60 napon belül vagy, ha az elszámolást a Képviselő-testület vagy a Képviselő-testület bizottsága bírálja el, legkésőbb az annak beérkezésétől számított 45 napot követő legközelebbi rendes ülésén dönt. A határidőbe a hiánypótlási határidő nem számít bele.

(6) Előfinanszírozás esetén a támogatás összegét a visszafizetésről hozott döntés kézhezvételét követő 8 napon belül - a folyósítás és a visszafizetés közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt - egy összegben vissza kell fizetni, ha

a) a támogatott az elszámolási kötelezettségének a határidőig nem tett eleget, vagy annak felhívás ellenére nem megfelelően tett eleget,

b) a támogatott a támogatás összegét nem a szerződésnek megfelelően vagy jogszabálysértően használta fel,

c) a támogatás felhasználását a támogatott a megállapodás szerinti határidőig nem kezdte meg.

(7) Ha a támogató az elszámolást csak részben fogadja el, a támogatás részösszegének (6) bekezdése szerinti visszafizetéséről dönt.

(8) Utófinanszírozás esetén a támogatás összegének folyósítására nem kerül sor, ha a támogatott legkésőbb a támogatási szerződés aláírását követő egy évet követő 30 napon belül nem nyújt be elszámolást, vagy a benyújtott elszámolást a támogató nem fogadja el.

(9) A visszafizetés teljesítésére nyitva álló határidőt követő két egymás utáni költségvetési évben nem részesülhet támogatásban az, aki korábbi támogatási jogviszonyból származó visszafizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget.

(10) A rendelet 3. § b) pontja szerinti nyilatkozat mellett a megvalósulás helyszínét is igazolni kell.

III. Fejezet

Egyes támogatásokra vonatkozó különös szabályok

8. A visszatérítendő támogatások

10. § (1) A rendelet támogatásokra vonatkozó szabályait a visszatérítendő támogatásokra az e §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Visszatérítendő támogatás kamatmentesen, legfeljebb 5 éves futamidőre nyújtható. A támogatás összegét a támogatás futamideje alatt, a döntéshozó döntése szerinti részletekben és módon kell visszafizetni.

(3) A támogatott köteles bármely havi törlesztő részlet késedelmes teljesítése esetén a Ptk. 6:48. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat megfizetésére.

(4) A támogatott három havi részlettel történő elmaradása esetén a támogatási szerződést a támogató felmondja.

(5) A szerződés felmondása esetén a támogatott köteles a felmondás kézhezvételét követő 8 napon belül a támogatás hátralévő összegét a folyósítás és a visszafizetés közötti időszakra eső törvényes kamataival együtt visszafizetni.

9. A nemzetiségi önkormányzat támogatása

11. § (1) A rendelet támogatásokra vonatkozó szabályait a nemzetiségi önkormányzat támogatására az e §-ban foglalt eltéréssel kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat a költségvetésében meghatározott összeg erejéig a nemzetiségi önkormányzat részére feladatalapú támogatást biztosít.

(3) A nemzetiségi önkormányzat támogatásáról a Képviselő-testület a költségvetési rendelet elfogadásával dönt.

(4) A nemzetiségi önkormányzat a támogatást a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény és a rendelet keretei között az adott költségvetési évben, legkésőbb december 31-ig használhatja fel.

(5) *  A támogatás felhasználására a polgármester a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül a 7. § szerinti tartalommal megállapodást köt.

(6) *  A megállapodás megkötése előtt be kell szerezni a nemzetiségi önkormányzat 5. § d) pontja, f) pontja, i)-j) pontja, l) pontja és n) pontja szerinti nyilatkozatait.

(7) Az önkormányzat a támogatási összeget egy összegben utalja a nemzetiségi önkormányzat számlájára, amely összeg felhasználásáról a nemzetiségi önkormányzat az adott költségvetési évet követő év január 31-ig a rendelet 2. melléklete szerint elszámol.

(8) A nemzetiségi önkormányzat elszámolására és az elszámolás elfogadására egyebekben a 8. § és a 9. § rendelkezései az irányadóak.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben az önkormányzat 2017. évi költségvetésének a terhére nyújtott támogatásokra kell alkalmazni.

(2)-(5) * 

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester

1. melléklet a 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

I. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE * :

A./ A pályázó természetes személy:
Neve:
Lakcíme:
Születési helye, ideje:
B./ A pályázó gazdasági társaság:
Cégneve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
C./ A pályázó egyéb szervezet:
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okiratának száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

II. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. § (1) bekezdése értelmében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal,

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

III. ÉRINTETTSÉG

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 8. § (1) bekezdése értelmében, ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ...pont alapján

Az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

..................................................................................................................

.................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Amennyiben az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a változástól számított 8 munkanapon belül kezdeményezem e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

Kelt, .................... 20... .................

....................................
Aláírás/Cégszerű aláírás

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

(Csak érintettség fennállása esetén töltendő ki!)

I. PÁLYÁZÓ MEGNEVEZÉSE * :

A./ A pályázó természetes személy:
Neve:
Lakcíme:
Születési helye, ideje:
B./ A pályázó gazdasági társaság:
Cégneve:
Székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
C./ A pályázó egyéb szervezet:
Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okiratának száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert

a) pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!).
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
Indoklás: Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve, székhelye beírandó): .................................................................................
..................................................................................................................
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei
c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó esetén!)
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó): ............................................
..................................................................................................................
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
..................................................................................................................
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy az egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
..................................................................................................................
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
..................................................................................................................
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó): a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt, .................... 20... ...............

Aláírás/Cégszerű aláírás:......................................

2. melléklet a 6/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelethez * 

Az elszámolás rendje

1. Az elszámolást személyesen, magyar nyelven kell benyújtani. Az idegen nyelvű bizonylatokhoz hiteles magyar fordítást kell mellékelni. * 

2. Az elszámolás szakmai beszámolóból, a felhasználást igazoló pénzügyi-számviteli bizonylatokból és az elszámolás végén benyújtandó összesítő táblázatból áll.

2.1. A szakmai beszámoló:

A rövid írásos szakmai beszámoló tartalmazza a támogatás céljának megfelelő, az adott időszakban, a támogatási összeg felhasználásával végzett tevékenységek leírását, rendezvények, programok esetén elektronikus vagy papíralapú dokumentációval alátámasztva (CD, fotók, névsor stb.).

2.2. A pénzügyi-számviteli bizonylatok:

Az elszámolásban az igazolt és záradékolt számlákról, a pénzforgalmi bizonylatokról, a felhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylatokról készült fénymásolatok kerülnek benyújtásra. A fénymásolatok hitelességét a támogatottnak igazolnia kell „A másolat az eredetivel megegyezik” szöveggel.

2.2.1. Számlák:

Az elszámolás során a számviteli jogszabályoknak megfelelően kiállított számlák fogadhatóak el. Az eredeti számlákra felvezetve a támogatott igazolja a támogatás céljának megfelelő felhasználást. Az eredeti számlákra a támogatottnak fel kell vezetni a „Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól ......... számú megállapodás alapján kapott támogatásból” záradékot és a számlázás alapjául szolgáló szerződés számát is. A záradékolás megtörténtének ellenőrzése céljából támogatottnak csatolnia kell az elszámoláshoz az eredeti számlákat is. a támogató az eredeti bizonylatokat a benyújtástól számított 15 napon belül visszajuttatja a támogatott részére. Ha a bizonylat adataiból nem derül ki egyértelműen a gazdasági művelet tartalma, akkor azt a jogosultnak bizonyító erejű dokumentummal igazolnia kell.

Külföldi utak esetében a számlához kell csatolni a pénzváltás bizonylatait és a számlák fordítását. Devizában kiállított számla esetén a számlán szükséges feltüntetni az alkalmazott árfolyamot.

2.2.2. Pénzforgalmi bizonylatok:

Pénzforgalmi bizonylattal igazolni kell az elszámolásra benyújtott számla kifizetését. Az elszámolásban a pénzforgalmi bizonylat másolatát a hozzá tartozó számla másolatához kell tűzni.

2.2.3. Egyéb a felhasználást, illetve a használatba vételt igazoló bizonylatok:

A felhasználást, illetve a használatbavételt igazoló bizonylat a támogatásból vásárolt áru, szolgáltatás felhasználásának a nyomon követhetőségét szolgálja.

A 200.000 Ft összegű, vagy azt meghaladó értékű számlák másolatához csatolni kell a számla kiállításának alapját képező megrendelő vagy szerződés másolatát is. Amennyiben a támogatási összeg felhasználása során valamely beszerzésre irányuló írásos megállapodás jön létre - ideértve a fenti értékhatárt el nem érő eseteket is - a számlára fel kell vezetni a számlázás alapjául szolgáló megrendelő vagy szerződés számát. Az eredeti szerződésekre minden esetben fel kell vezetni a „Kifizetve a XV. ker. Önkormányzattól ..... számú megállapodás alapján kapott támogatásból” záradékot. Térítésmentes átadás esetén szükséges az átadásról jegyzőkönyvet felvenni, melyhez csatolni kell a megajándékozottak névsorát, majd a jegyzőkönyvet csatolni kell az elszámoláshoz. A befektetett eszközök esetén a támogatásból vásárolt immateriális jószág, illetve tárgyi eszköz használatba vételéről kiállított, a tárgyi eszköz kartont kell az elszámolásban a kapcsolódó számlához mellékelni. * 

2.3. Összesítő táblázat:

Az elszámoláshoz mellékelni kell egy összesítő táblázatot a támogatás céljának megfelelő és elszámolásra benyújtott számlákról. A táblázatnak tartalmaznia kell a sorszámot, a számla számát, a szállító (számla kiállító) nevét, a számla kiállításának dátumát, a gazdasági művelet rövid leírását, a nettó és a bruttó számlaértéket, a teljesítés (kifizetés) dátumát és a számlák összértékét.

Az elszámolás az ÁFA összegének figyelembe vételével úgy történik, hogy amennyiben a támogatott élt az ÁFA levonási jogával, az elszámolásban benyújtott számlák nettó összértéke képezi a támogatás elszámolásának az alapját.

Amennyiben Támogatott nem élt az ÁFA levonási jogával, a benyújtott számlák bruttó összértéke számolható el a támogatás terhére.

ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT

az önkormányzati közpénzből juttatott ........ szerződésszámú támogatás elszámolásához

(az elszámolás utolsó elemeként kell benyújtani)

Sor-
szám:
Számla száma Kibocsátó megnevezése Kiállítás dátuma Szolgáltatás, áru megnevezése Számla nettó értéke
(Ft-ban)  * 
Számla bruttó értéke (Ft-ban) Kifizetés dátuma
1
2
3
Összesen:

Kelt: Budapest, 20....................

.....................................
aláírás

Nyilatkozat

1. Alulírott kijelentem, hogy a Bp. Főváros XV. ker. Önkormányzatának ....... keretéből ........ célra kapott bruttó ................ Ft összegű támogatást célhoz kötötten használtam fel.

2. A felhasználás során a hatályos számviteli jogszabályok rendelkezései szerint jártam el.

Budapest, 20...................

.....................................
aláírás

név:.....................................................

cím/székhely.............................................

adóazonosító jel/adószám::.............................