Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2017. (III. 14.) *  önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a partnerségi egyeztetés szabályairól a következőket rendeli el:

1. A partnerek meghatározása

1. § (1) A Budapest XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek, településképi arculati kézikönyvének és településképi rendeletének készítése vagy azok módosítása a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, egyházakkal történő véleményeztetése a Korm. rendeletben és jelen rendeletben meghatározott szabályok szerint történik.

(2) *  A rendelet alkalmazásában partnerek:

a) a XV. kerület közigazgatási területén állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek,

b) a kerületben működő egyházak,

c) a Budapest XV. Kerületi Önkormányzatnál hivatalosan bejelentkezett, valamint országos, vagy budapesti hatáskörű érdekképviseleti, civil szervezetek, amelyek tevékenysége kiterjed a településrendezéssel kapcsolatos tervezetek véleményezésére,

d) azon gazdálkodó szervezetek, amelyek a készülő terv hatásterületén ingatlantulajdonnal, vagy telephellyel rendelkeznek.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott partnerekre.

3. A partnerségi egyeztetés szabályai a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia készítése, módosítása esetén

3. § (1) Új településfejlesztési koncepció (továbbiakban: koncepció), új integrált településfejlesztési stratégia (továbbiakban: ITS) készítése esetén a partnerek tájékoztatása az előzetes tájékoztatási szakaszban, és a munkaközi tájékoztatási szakaszban hirdetmény útján

a) a Polgármesteri Hivatal Bocskai utcai közterületi hirdetőtábláján,

b) a helyi lapban,

c) az Önkormányzat honlapján és

d) lakossági fórumon

való közzététellel történik.

(2) A koncepció módosítása, az ITS módosítása esetén a munkaközi tájékoztatás hirdetmény útján

a) *  az Önkormányzat honlapján és

b) *  lakossági fórumon

való közzététellel történik.

(3) *  A hirdetménynek tartalmaznia kell

a) a Korm. rendelet 29/A. § (1) bekezdés szerinti eljárási szakaszban a koncepció és az ITS készítésének, vagy módosításának szándékát,

b) a Korm. rendelet 29/A. § (2) bekezdés szerinti eljárási szakaszban a tervezetbe való betekintés biztosításának módját, helyszínét és időtartamát,

c) a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket benyújthatják,

d) a postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket küldhetik.

(4) A partnerek mindkét tájékoztatási szakaszban észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a hirdetményben megadott határidőig, melyet papíralapon, vagy a hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni.

(5) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(6) Az el nem fogadott véleményeket, valamint azok indokolását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(7) Az elfogadott koncepciónak és az elfogadott ITS-nek az önkormányzat honlapján történő közzétételéről, valamint a Korm. rendelet 30. § (12) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatásról a polgármester a főépítész útján gondoskodik.

4. A partnerségi egyeztetés szabályai a településrendezési eszközök készítése, módosítása esetén

4. § *  (1) *  A Korm. rendelet 37. §-ában szabályozott teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakaszában a partnerek előzetes tájékoztatása a készítendő településrendezési eszközről hirdetmény útján

a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

b) a helyi lapban,

c) az Önkormányzat honlapján és

d) lakossági fórumon

való közzététellel történik.

(2) *  Az előzetes tájékoztatás hirdetményének tartalmaznia kell a Korm. rendelet 37. § (3) bekezdésében foglaltakon túl:

a) a készülő településrendezési eszköz fajtáját, területi lehatárolását,

b) a véleményezési eljárás Korm. rendeletben meghatározott típusát,

c) a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket benyújthatják,

d) postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket küldhetik.

(3) Az előzetes tájékoztatás során a partnerek észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a hirdetményben megadott határidőig, melyet papíralapon, vagy a hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni.

(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és nyilvántartja.

5. § (1) *  A Korm. rendelet 38. §-ában szabályozott teljes eljárás véleményezési szakaszában a készítendő településrendezési eszköz, vagy a hatályos településrendezési eszköz módosításának elkészült tervezetéről a partnerek tájékoztatása hirdetmény útján

a) a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,

b) a helyi lapban,

c) az Önkormányzat honlapján és

d) lakossági fórumon

való közzététellel történik.

(2) *  A hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a készülő településrendezési eszköz fajtáját, területi lehatárolását,

b) a véleményezési eljárás Korm. rendeletben meghatározott típusát,

c) a tervezetbe való betekintés biztosításának módját, helyszínét és időtartamát,

d) a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket benyújthatják,

e) postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket küldhetik.

(3) Az elkészült tervezettel kapcsolatban a partnerek észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a hirdetményben megadott határidőig, melyet papíralapon, vagy a hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni.

(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(5) A településrendezési eszköz tervezetével kapcsolatban a hirdetményben megjelölt határidőn túl beérkező észrevételek érdemi vizsgálat nélkül kerülnek nyilvántartásba vételre.

(6) Az eljárásban résztvevő partnerek véleményének elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról szóló képviselő-testületi döntést az indoklással együtt a polgármester a főépítész útján közzéteszi az Önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal Bocskai utcai közterületi hirdetőtábláján.

(7) A képviselő-testület döntése alapján el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(8) A településrendezési eszköz véleményezési eljárása során a partnerségi egyeztetés a képviselő-testület döntésével és annak közzétételével lezárul.

6. § *  A Korm. rendelet 41. §-ában szabályozott egyszerűsített eljárás esetén a partnerségi véleményezési eljárás a véleményezési szakasszal indul, a településrendezési eszköz elkészült tervezetének partnerségi véleményezése az e rendelet 5. §-ában foglaltak szerint történik.

7. § *  (1) A Korm. rendelet 42. §-ában szabályozott tárgyalásos eljárás végső véleményezési szakaszában a településrendezési eszköz elkészült tervezetéről a partnerek tájékoztatása hirdetmény útján

a) a Polgármesteri Hivatal Bocskai utcai közterületi hirdetőtábláján,

b) a helyi lapban,

c) az Önkormányzat honlapján és

d) lakossági fórumon

való közzététellel történik.

(2) *  A Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt veszélyhelyzet esetén az (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti módon történik a véleményezés.

(3) *  A hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a készülő településrendezési eszköz fajtáját, területi lehatárolását,

b) a véleményezési eljárás Korm. rendeletben meghatározott típusát,

c) a tervezetbe való betekintés biztosításának módját, helyszínét és időtartamát,

d) a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket benyújthatják,

e) postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket küldhetik.

(4) Az elkészült tervezettel kapcsolatban a partnerek észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a hirdetményben megadott határidőig, melyet papíralapon, vagy a hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni.

(5) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(6) A településrendezési eszköz tervezetével kapcsolatban a hirdetményben megjelölt határidőn túl beérkező észrevételek érdemi vizsgálat nélkül kerülnek nyilvántartásba vételre.

(7) Az eljárásban résztvevő partnerek véleményének elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról szóló képviselő-testületi döntést az indoklással együtt a polgármester a főépítész útján közzéteszi az Önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal Bocskai utcai közterületi hirdetőtábláján.

(8) A képviselő-testület döntése alapján el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(9) A településrendezési eszköz véleményezési eljárása során a partnerségi egyeztetés a képviselő-testület döntésével és annak közzétételével lezárul.

8. § *  (1) A Korm. rendelet 42/A. §-ában szabályozott állami főépítészi eljárásban történő módosítás esetén a záró vélemény megkérése előtt a településrendezési eszköz elkészült tervezetéről a partnerek tájékoztatása hirdetmény útján

a) *  az Önkormányzat honlapján és

b) *  lakossági fórumon

való közzététellel történik.

(2) *  A hirdetménynek tartalmaznia kell:

a) a készülő településrendezési eszköz fajtáját, területi lehatárolását,

b) a véleményezési eljárás Korm. rendeletben meghatározott típusát,

c) a tervezetbe való betekintés biztosításának módját, helyszínét és időtartamát,

d) a határidőt, ameddig a partnerek az észrevételeiket benyújthatják,

e) postacímet, e-mail címet, ahová az észrevételeiket küldhetik.

(3) Az elkészült tervezettel kapcsolatban a partnerek észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak a hirdetményben megadott határidőig, melyet papíralapon, vagy a hirdetményben megjelölt e-mail címre elektronikusan lehet megküldeni.

(4) A beérkezett észrevételeket, javaslatokat, véleményeket a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(5) A településrendezési eszköz tervezetével kapcsolatban a hirdetményben megjelölt határidőn túl beérkező észrevételek érdemi vizsgálat nélkül kerülnek nyilvántartásba vételre.

(6) Az eljárásban résztvevő partnerek véleményének elfogadásáról, illetve el nem fogadásáról szóló képviselő-testületi döntést az indoklással együtt a polgármester a főépítész útján közzéteszi az Önkormányzat honlapján és a Polgármesteri Hivatal Bocskai utcai közterületi hirdetőtábláján.

(7) A képviselő-testület döntése alapján el nem fogadott véleményeket, valamint azok indoklását a főépítész összesíti és nyilvántartja.

(8) A településrendezési eszköz véleményezési eljárása során a partnerségi egyeztetés a képviselő-testület döntésével és annak közzétételével lezárul.

5. * 

9. § * 

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(3) * 

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester