Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (VI. 8.) *  önkormányzati rendelete

a XV. kerületben élő vagy tanuló fiatalok önkormányzati elismeréséről és támogatásáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában és 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerületében élő vagy tanuló fiatalok tanulmányainak elismerésére, elősegítésére és támogatására a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok támogatása, valamint a XV. kerületben élő hátrányos szociális helyzetű fiatalok nappali tagozatos felsőoktatási tanulmányainak elősegítése.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a) *  az Önkormányzat közigazgatási területén az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott általános iskolában, gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakközépiskolában, szakiskolában (a továbbiakban: Intézmény) tanulói jogviszonnyal, és az Önkormányzat közigazgatási területén az ösztöndíjra való jelölés határidejének utolsó napjától számított legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó fiatalokra.

b) az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásban előírt feltételeknek megfelelő fiatalokra.

(2) A rendeletben szabályozott elismerések és támogatások más, az Önkormányzat által a kérelmezőnek a tárgyévben már megítélt, illetve folyósított rendszeres vagy egyszeri támogatástól függetlenül megadhatóak.

3. „A XV. Kerület Kiemelkedő Tanulója - Pallasz Athéné-díj”

3. § Az Önkormányzat a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő tanulók elismerésére „A Kerület Kiemelkedő Tanulója - Pallasz Athéné-díj”-at (a továbbiakban: Pallasz Athéné-díj) alapít.

4. § Pallasz Athéné-díjban a nappali tagozaton kiemelkedő tanulmányi eredményeket elérő fiatalok részesíthetők.

5. § *  A Pallasz Athéné-díjat a közneveléssel összefüggő feladatokat ellátó bizottság (a továbbiakban: Bizottság) adományozza.

6. § (1) A Pallasz Athéné-díj

a) 5-8. évfolyam, valamint

b) 9-13. évfolyam

kategóriában adományozható.

(2) Kiemelkedő tanulmányi eredménynek

a) 5-8. évfolyamon a legalább 4,8,

b) 9-13. évfolyamon a legalább 4,7 tanulmányi átlag minősül.

(3) *  A tanulmányi eredményt a magatartás és a szorgalom jegyek kivételével, az összes számmal meghatározott érdemjegy alapján kell kiszámolni. A tanulmányi eredmény átlagát a tizedes jegy megállapításáig lehet elvégezni, kerekítés nem lehetséges.

(4) Az Intézmény az (1) bekezdésben meghatározott kategóriában évfolyamonként egy, ha az évfolyamon három vagy több osztály működik, két tanulót jogosult jelölni a Pallasz Athéné díjra.

(5) Kategóriánként egy tanuló csak egyszer nyerheti el a Pallasz Athéné-díjat.

7. § A Pallasz Athéné-díjat elnyerő tanulókat az Önkormányzat oklevélben és 100.000 Ft egy összegben kifizetendő ösztöndíjban részesíti.

8. § *  (1) A Pallasz Athéné-díjra jelölt tanulókra az Intézmény vezetője az 1. mellékletben szereplő adatlap és ajánlás kitöltésével tehet javaslatot minden év július 10. napjáig.

(2) Az adatlaphoz csatolni kell a jelölt tanuló tárgyi tanév végi bizonyítványának vagy a tanuló törzslapjának másolatát, valamint a tanuló lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát.

4. „A XV. Kerület Kiemelkedően Fejlődő Tanulója - Halley-díj”

9. § Az Önkormányzat a kimagasló tanulmányi eredmény javulást elérő tanulók elismerésére „A XV. Kerület Kiemelkedően Fejlődő Tanulója - Halley-díj”-at (a továbbiakban: Halley-díj) alapít.

10. § Halley-díjban a nappali tagozaton kimagasló tanulmányi eredmény javulást elérő fiatalok részesíthetők, akik az adományozást közvetlenül megelőző tanévhez képest a tárgyi tanévben kimagasló tanulmányi eredmény javulást értek el.

11. § A Halley-díjat a Bizottság adományozza.

12. § (1) A Halley-díj

a) 5-8. évfolyam, valamint

b) 9-13. évfolyam

kategóriában adományozható.

(2) *  Kimagasló tanulmányi eredmény javulásnak a legalább 0,3, vagy annál nagyobb mértékű tanulmányi átlag javulás minősül. A tanulmányi eredmény javulást a tizedes jegy megállapításáig lehet elvégezni, kerekítés nem lehetséges.

(3) A tanulmányi eredmény javulás esetében az alábbi tantárgyak vehetők figyelembe: magyar nyelv- és irodalom, matematika, történelem és állampolgári ismeretek, bármelyik idegen nyelv, természetismeret, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika, szakmai tantárgyak.

(4) Halley-díjra az összes kimagasló tanulmányi eredmény javulást elérő tanulót jelölheti az Intézmény.

(5) Nem részesülhet Halley-díjban az a tanuló

a) akit a tanévben valamelyik tantárgyból javító vizsgára, vagy évismétlésre utasítottak, valamint

b) aki a tanévben az adott évfolyamon évet ismétel.

13. § A Halley-díjat elnyerő tanulókat az Önkormányzat oklevélben és 50.000 Ft egy összegben kifizetendő ösztöndíjban részesíti.

14. § *  (1) A Halley-díjra jelölt tanulókra az Intézmény vezetője a 2. mellékletben szereplő adatlap és ajánlás kitöltésével tehet javaslatot minden év július 10. napjáig.

(2) Az adatlaphoz csatolni kell a tanuló tárgyi tanév és a Halley-díj adományozását közvetlenül megelőző tanév év végi bizonyítványának vagy a tanuló törzslapjának másolatát, valamint a tanuló lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolatát.

15. § (1) A Pallasz Athéné-díjat és a Halley-díjat elnyerő tanulókról a Bizottság legkésőbb augusztus 31. napjáig dönt.

(2) A Bizottság döntéséről, a döntést követő 15 napon belül, a polgármester írásban értesíti az Intézményt. A döntés a meghozatalától számított 15 napon belül közzétételre kerül az Önkormányzat hivatalos honlapján.

(3) Az Önkormányzat a díjakat ünnepélyes keretek között adja át a díjazottaknak.

(4) *  Az ösztöndíj kifizetésének feltétele a Bizottságnak az ösztöndíj adományozásáról szóló határozata. Az ösztöndíjat a Bizottság döntésétől számított 45 napon belül folyósítja az Önkormányzat.

(5) Az ösztöndíj pénzügyi fedezete az Önkormányzat éves költségvetése.

5. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

16. § A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjban (a továbbiakban: Bursa Hungarica ösztöndíj) az a XV. kerületben élő hátrányos szociális helyzetű fiatal részesülhet, aki megfelel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásban előírt feltételeknek.

17. § (1) A Bursa Hungarica ösztöndíj adott évi fordulójához való csatlakozásról, valamint a pályázati kiírásról minden évben a Bizottság dönt.

(2) A Bursa Hungarica ösztöndíjra beérkező pályázatokat a Bizottság bírálja el.

(3) A pályázat eredményéről a polgármester a Bizottság döntését követő 15 napon belül írásban értesíti a pályázókat. A döntés a meghozatalától számított 15 napon belül közzétételre kerül az Önkormányzat hivatalos honlapján.

(4) Az ösztöndíj pénzügyi fedezete az Önkormányzat éves költségvetése.

6. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet 2017. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A 19. § (1) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(3) A 19. § (2) bekezdése 2018. július 1-jén lép hatályba.

19. § Hatályát veszti

(1) * 

(2) * 

dr. Lamperth Mónika s.k.
jegyző
Hajdu László s.k.
polgármester

1. melléklet a 14/2017. (VI. 8.) számú rendelethez * 

Adatlap
a Pallasz Athéné-díjhoz

Az Intézmény neve:........................................................................................

Az Intézmény címe:........................................................................................

Az Intézmény vezetője:....................................................................................

Az Intézmény által Pallasz Athéné-díjra jelölt tanulók:

Évfolyam Évfolyamon az osztályok száma Javasolt tanuló neve Születési hely, idő A tanuló osztálya A tanuló tanulmányi átlaga

Intézményi ajánlás

Tanuló neve:................................................................................................................................

Osztálya:......................................................................................................................................

Tanulmányi átlaga:....................................................................................................................

A tanuló lakóhelye:.......................................................................................

A tanuló tartózkodási helye (amennyiben eltér a lakóhelytől):...................................

..........................................................................................................................................

A jelölés indokolása (a tanulmányi eredményen kívül a tanuló egyéb releváns teljesítményét is kérjük feltüntetni):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Budapest,.....................................

..................................
Intézményvezető

Alulírott, .............................. hozzájárulok a Pallasz Athéné-díj elbírálása kapcsán a személyes adataim kezeléséhez, és nyilatkozom, hogy életvitelszerűen a fent megjelölt XV. kerületi címen élek.

Budapest,.....................................

..................................
tanuló aláírása
(kiskorú gyermek esetében
a szülő aláírása szükséges)

2. melléklet a 14/2017. (VI. 8.) számú rendelethez * 

Adatlap a Halley-díjhoz

Az Intézmény neve:........................................................................................

Az Intézmény címe:........................................................................................

Az Intézmény vezetője:....................................................................................

Az Intézmény által Halley-díjra jelölt tanulók:

Javasolt tanuló neve Születési hely, idő Osztály A tanuló tanulmányi átlag javulása

Intézményi ajánlás

Tanuló neve:................................................................................................................................

Osztálya:......................................................................................................................................

Tanulmányi átlag javulás (tizedes jegyben meghatározva):...................................................

A tanuló lakóhelye:........................................................................................

A tanuló tartózkodási helye (amennyiben eltér a lakóhelytől):...................................

..........................................................................................................................................

A jelölés indokolása (a tanulmányi eredményen kívül a tanuló egyéb releváns teljesítményét is kérjük feltüntetni):

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Budapest,..................................... .

.................................
Intézményvezető

Alulírott, .............................. hozzájárulok a Halley-díj elbírálása kapcsán a személyes adataim kezeléséhez, és nyilatkozom, hogy életvitelszerűen a fent megjelölt XV. kerületi címen élek.

Budapest,.....................................

..................................
tanuló aláírása
(kiskorú gyermek esetében
a szülő aláírása szükséges)