Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018. (V. 9.) *  önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésről szóló 5/2017. (III. 1.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikke (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2017. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. § Az Önkormányzat 2017. évi bevételeinek teljesítését 33.943.998.415 Ft-ban, korrigált bevételi főösszegét 26.349.523.566 Ft-ban, a kiadási főösszegét 29.563.987.869 Ft-ban, korrigált kiadási főösszegét 21.964.948.426 Ft-ban határozza meg a 2. és 3. mellékletekben felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. § (1) Az Önkormányzat 2017. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 21.151.543.090 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése 14.290.979.607 Ft a 2. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2017. évi működési célú pénzeszközátvételét 10.250.070 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 1.106.967.887 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási bevételeinek teljesítése 414.174.708 Ft a 2. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 90.965.280 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(5) A felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 78.124.634 Ft a 2. melléklet szerint.

(6) Az Önkormányzat 2017. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 19.233.803.683 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési kiadási előirányzatának teljesítése 12.371.465.200 Ft a 3. melléklet szerint.

(7) A működési kiadásokból a 2017. évben a személyi juttatások teljesítése 5.141.285.318 Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 4.825.945.260 Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 315.340.058 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.233.953.025 Ft. Az Önkormányzat 2017. évi dologi kiadásainak teljesítése 4.870.502.298 Ft, melyből az étkezési kiadások teljesítése 852.465.305 Ft, az egyéb dologi kiadások 4.018.036.993 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 217.443.030 Ft.

(8) Az Önkormányzat a 2017. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 908.281.529 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(9) Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 2.984.509.658 Ft, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal felhalmozási támogatásával korrigált felhalmozási kiadási előirányzat teljesítése 2.293.491.479 Ft a 3. melléklet szerint.

(10) Az Önkormányzat 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 225.779.852 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(11) Az Önkormányzat 2017. évi felújításainak összege 966.600.191 Ft a 6. melléklet szerint, beruházásainak teljesítése 1.101.111.436 Ft a 7. melléklet szerint.

4. § A Polgármesteri Hivatal által ellátott kormányzati funkciók, az önkormányzati kormányzati funkciók, a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 mellékletek tartalmazzák.

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése 1.799.256.669 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 1.799.256.669 Ft a 4.2 melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése 7.774.206.248 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 7.632.215.796 Ft a 4.1 melléklet szerint.

(3) Az önkormányzati feladatok 2017. évi bevételi előirányzatának teljesítése 26.349.523.566 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 21.964.948.426 Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásával korrigáltan a 4.3 melléklet szerint.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika sk.
jegyző
Hajdu László sk.
polgármester

1-8. melléklet a 9/2018. (V. 9.) önkormányzati rendelethez