Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2018. (XI. 9.) *  önkormányzati rendelete

a hivatali helyiségen valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítéséről

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Atv. 19. § (1) és (2) bekezdésében és 33. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól, az ezekkel összefüggő többletszolgáltatások díjáról valamint az anyakönyvvezető díjazásáról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén történő házasságkötésre, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) anyakönyvi esemény: a házasságkötés, és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

b) érintett felek: házasságot vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó személyek,

c) megromlott egészségi állapot: az egészségi állapot olyan mértékű, orvos által igazolt megromlása, mely a hivatali helyiségben tartandó anyakönyvi eseményen történő részvételt lehetetlenné teszi,

c) hivatali munkaidő: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend,

d) hivatali helyiség: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme.

Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény

3. § (1) Anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli megtartása engedélyezhető, ha

a) a kérelmezett helyszín méltó az anyakönyvi eseményhez, és

b) nem veszélyezteti már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi esemény megtartását.

(2) A helyszín méltóságát az anyakönyvvezető előzetesen ellenőrzi.

(3) Kivételesen, amennyiben az érintett felek egyikének megromlott egészségi állapota, vagy mozgáskorlátozottsága ezt indokolja, az (1) bekezdés a) pontjában rögzített feltételtől el lehet tekinteni, és az anyakönyvi esemény helyszíne egészségügyi intézmény, szociális intézmény vagy lakás is lehet.

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény

4. § (1) Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn kívüli megtartása engedélyezhető

a) pénteki munkanapon 12.30 órától 19.00 óráig,

b) szombati heti pihenőnapon 10.00 órától 19.00 óráig.

(2) Nem engedélyezhető az anyakönyvi esemény megtartása, ha a kérelmezett időpont más, az anyakönyvvezető közreműködését igénylő, jegyző-könyvileg előjegyzett esemény időpontjával ütközik, figyelemmel a hivatali helyiségen kívül tartható esemény helyszínére történő oda- és visszautazás időtartamára is.

Többletszolgáltatási díj

5. § (1) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény külsőségeinek megteremtéséről az érintett felek - saját költségükön - gondoskodnak.

(2) A hivatali helyiségen vagy hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménnyel összefüggő anyakönyv-vezetői szolgáltatás költségeit (a továbbiakban: többletszolgáltatási díj) az érintett felek viselik.

(3) Többletszolgáltatási díj

a) a hivatali helyiségen kívüli esemény helyszínére történő kiszállás díja, melynek összege 40.000 Ft + áfa,

b) a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi eseménnyel kapcsolatban

az anyakönyvvezetői díj, valamint a választható különszolgáltatások díja, melyek összegét az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A többletszolgáltatási díjat az anyakönyvi esemény engedélyezését követő 15 napon belül, az arról kiállított számla alapján kell teljesíteni, a Polgármesteri Hivatal számlájára történő átutalással vagy házipénztári befizetéssel. A többletszolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó befizetési bizonylatot az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni.

(5) A befizetett többletszolgáltatási díj a jegyző engedélyével

a) kérelemre visszafizethető, ha az érintett felek valamelyike az anyakönyvi eseményt megelőzően elhalálozik, vagy az anyakönyvi esemény megtartását lehetetlenné tevő egészségromlást szenved;

b) hivatalból visszafizetendő, ha az anyakönyvi esemény a Polgármesteri Hivatal hibájából hiúsul meg.

Az anyakönyvvezető díjazása

6. § A hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt - amennyiben a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett a díjazást választja - a 2. mellékletben meghatározott díjazás illeti meg.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.

8. § E rendeletet a hatálybalépését követően bejelentett anyakönyvi eseményekre kell alkalmazni.

9. § * 

dr. Lamperth Mónika s. k.
jegyző
Németh Angéla s. k.
polgármester

1. melléklet a 27/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény többletszolgáltatási díja

1. Anyakönyvvezetői díj

1.1. Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben tartott esemény esetén

1.1.1. pénteken 12.30 órától 19.00 óráig 3.000 Ft

1.1.2. szombati heti pihenőnapon 10.00 órától 19.00 óráig 6.000 Ft

1.2. Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli esemény esetén

1.2.1. pénteken 12.30 órától 19.00 óráig 7.000 Ft

1.2.2. szombati heti pihenőnapon 10.00 órától 19.00 óráig 14.000 Ft

2. Választható különszolgáltatások és azok díjai

2.1. Zeneszolgáltatás hanghordozóról 2.400 Ft + áfa

(hozott hanghordozó felhasználása esetén is)

2.2. Vers, próza szolgáltatása hanghordozóról 1.200 Ft + áfa

(hozott hanghordozó felhasználása esetén is)

2.3. Asztaldíszhez hozzájárulás 800 Ft + áfa

2.4. Pezsgő felszolgálása

(hozott pezsgő esetén) 800 Ft + áfa

2.5. Gyertyaszolgáltatás 1.200 Ft + áfa

2.6. Emlékdosszié 800 Ft + áfa

2. melléklet a 27/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Az anyakönyvvezető díjazása

1. Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben tartott esemény esetén

1.1. pénteken 12.30 órától 19.00 óráig 3.000 Ft

1.2. szombati heti pihenőnapon 10.00 órától 19.00 óráig 6.000 Ft

2. Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli esemény esetén

2.1. pénteken 12.30 órától 19.00 óráig 7.000 Ft

2.2. szombati heti pihenőnapon 10.00 órától 19.00 óráig 14.000 Ft


  Vissza az oldal tetejére