Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2018. (XI. 9.) *  önkormányzati rendelete

a névadó- és házassági évforduló ünnepségekről

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. § * 

2. § * 

Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

a) hivatali munkaidő: Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend,

b) hivatali helyiség: a Polgármesteri Hivatal által biztosított házasságkötő terem.

Az ünnepségre vonatkozó igény bejelentése, csoportos ünnepségre jelentkezés

4. § *  (1) Az ünnepség megtartására vonatkozó igényt ügyfélfogadási időben az anyakönyvvezetőnél személyesen kell bejelenteni. Az anyakönyvvezető a bejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, ami tartalmazza az ünnepség egyeztetett időpontját és helyszínét.

(2) Az ünnepség egyeztetett időpontja nem eshet egybe az anyakönyvvezető közreműködését igénylő, jegyzőkönyvileg előjegyzett anyakönyvi esemény időpontjával, figyelemmel a hivatali helyiségen kívül tartandó esemény helyszínére történő oda- és visszautazás időtartamára is.

(3) A névadó ünnepség iránti igényt a szülő jelentheti be. A bejelentésről az 1. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.

(4) A házassági évforduló ünnepség iránti igényt a házastársaknak együttesen kell bejelenteniük. A bejelentésről a 2. melléklet szerinti jegyzőkönyvet kell felvenni.

5. § (1) A polgármester kezdeményezésére előre meghirdetett időpontban csoportos ünnepségek megtartására is sor kerülhet.

(2) A csoportos ünnepség az önkormányzat lapjában és honlapján kerül meghirdetésre. A jelentkezés rendjét a felhívás tartalmazza. A jelentkezők közös ünnepsége hivatali munkaidőben, hivatali helyiségben kerül megrendezésre.

Az ünnepséggel kapcsolatos szolgáltatási díj

6. § (1) Az ünnepség lebonyolításával kapcsolatban, a Polgármesteri Hivatal által nyújtott szolgáltatások ellentételezéseként, a bejelentőnek szolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2) A hivatali helyiségben tartandó ünnepség tekintetében a szolgáltatási díj teremhasználati díjból, – az igénybe venni kívánt – különszolgáltatások díjából, valamint – hivatali munkaidőn kívüli ünnepség esetén – az anyakönyvvezetői díjból tevődik össze.

(3) A hivatali helyiségen kívül tartandó ünnepség tekintetében a szolgáltatási díj a kiszállási- és – hivatali munkaidőn kívüli ünnepség esetén – az anyakönyvvezetői díjból tevődik össze.

(4) A (2)–(3) bekezdések szerinti díjak összegét a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A szolgáltatási díjat az ünnepség bejelentését követő 15 napon belül, az arról kiállított számla alapján kell teljesíteni a Polgármesteri Hivatal számlájára történő átutalással vagy házipénztári befizetéssel. A szolgáltatási díj megfizetésére vonatkozó befizetési bizonylatot az anyakönyvvezetőnek be kell mutatni.

(6) A befizetett szolgáltatási díjat hivatalból vissza kell téríteni, ha

a) az érintett felek valamelyike az ünnepséget megelőzően elhalálozik, és ezt hozzátartozója halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával igazolja,

b) az ünnepség a Polgármesteri Hivatal hibájából hiúsul meg.

(7) A polgármester által meghirdetett csoportos ünnepség térítésmentes.

(8) Amennyiben névadó ünnepség esetén a gyermek valamelyik szülője, házassági évforduló esetén valamelyik házastárs az ünnepség megtartására vonatkozó igény bejelentését megelőzően legalább egy éve folyamatosan bejelentett lakóhellyel rendelkezik Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területén, úgy a teremhasználati díjjal összefüggésben a 3. melléklet szerinti kedvezmény illeti meg.

Az anyakönyvvezető díjazása

7. § A hivatali munkaidőn kívüli ünnepség lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt – választása szerint – a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy a 4. mellékletben meghatározott díjazás illeti meg.

Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2018. december 1-jén lép hatályba.

9. § E rendeletet a hatálybalépését követően bejelentett ünnepségekre kell alkalmazni.

dr. Lamperth Mónika s. k.
jegyző
Németh Angéla s. k.
polgármester

1. melléklet a 28/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

JEGYZŐKÖNYV
Névadó megtartására irányuló igény bejelentéséről

Bejelentő neve: ............................................................................................

Lakcíme: ......................................................................................................

Névadó megtartásának tervezett időpontja: ..........év........ hó ....... nap ........ óra ......perc

Helyszíne (amennyiben nem a XV. ker. Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében történik): ...........................................................................................................................

Adatok a névadó megtartásához:

A gyermek családi és utóneve: ......................................................................

A gyermek születési helye és ideje: ...............................................................

Az apa családi és utóneve: .............................................................................

Szül. helye és ideje: .......................................................................................

Lakóhelye: .....................................................................................................

Az anya családi és utóneve: ...........................................................................

Leánykori neve: .............................................................................................

Szül. helye és ideje: .......................................................................................

Lakóhelye: ....................................................................................................

Névadó apa családi és utóneve: ....................................................................

Szül. helye és ideje: ......................................................................................

Lakóhelye: ....................................................................................................

Névadó anya családi és utóneve: ..................................................................

Szül. helye és ideje: ......................................................................................

Lakóhelye: ....................................................................................................

Budapest, .................................................................

..................................................
Bejelentő aláírása

A névadó megtartására irányuló igény bejelentését tudomásul vettem:

.................................................
Anyakönyvvezető aláírása

2. melléklet a 28/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

JEGYZŐKÖNYV
Házassági évforduló ünnepségre irányuló igény bejelentéséről

Tervezett évforduló
Helye (településnév): Budapest XV.
Helyszíne:
Időpontja: _____év__hó_nap _óra___perc
Férj adatai
Születési családi neve:
Születési utóneve(i):
Születési helye:
Születési ideje:
Személyi azonosítója:
Anyja születési családi neve:
Anyja születési utóneve(i):
Állampolgársága:
Lakóhelye:
Feleség adatai
Születési családi neve:
Születési utóneve(i):
Születési helye:
Születési ideje:
Személyi azonosítója:
Anyja születési családi neve:
Anyja születési utóneve(i):
Állampolgársága:
Lakóhelye:
________________________________ ________________________________
feleség aláírása férj aláírása
________________________________
jegyzőkönyvet felvevő anyakönyvvezető
Bemutatott/csatolt okmányok/okiratok
Férj
Személyazonosító okmány:
típusa:
okmányazonosítója:
Családi állapot igazolására bemutatott okirat:
típusa:
kiállító hatóság megnevezése:
EAK esemény azonosító / folyószám:
Személyi adat -és lakcímnyilvántartás
Állampolgárságot igazoló okirat/ okmány:
típusa:
száma:
Feleség
Személyazonosító okmány:
típusa:
okmányazonosítója:
Családi állapot igazolására bemutatott okirat:
típusa:
kiállító hatóság megnevezése:
EAK esemény azonosító / folyószám:
Személyi adat -és lakcímnyilvántartás
Állampolgárságot igazoló okirat/ okmány:
típusa:
száma:

Budapest, ________________________________

________________________________ ________________________________
feleség aláírása férj aláírása
________________________________
jegyzőkönyvet felvevő anyakönyvvezető

3. melléklet a 28/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez * 

Az ünnepségek szolgáltatási díja

1. Teremhasználati díj 15.000 Ft
1.1. Teremhasználati díjjal összefüggő kedvezmény 5.000 Ft
2. Külön szolgáltatások díja
2.1. Zeneszolgáltatás hanghordozóról (hozott hanghordozó felhasználása esetén is) 3.000 Ft + áfa
2.2. Vers, próza szolgáltatása hanghordozóról (hozott hanghordozó felhasználása esetén is) 1.500 Ft + áfa
2.3. Asztaldíszhez hozzájárulás 3.500 Ft + áfa
2.4. Pezsgő felszolgálása (hozott pezsgő esetén) 1.000 Ft + áfa
2.5. Gyertyaszolgáltatás 1.500 Ft + áfa
2.6. Emlékdosszié 1.000 Ft + áfa
3. Kiszállási díj 60.000 Ft + áfa
4. Anyakönyvvezetői díj
4.1. Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben tartott ünnepség esetén
4.1.1. pénteken 12.30 órától 19.00 óráig 3.000 Ft
4.1.2. szombati heti pihenőnapon 10.00 órától 19.00 óráig 6.000 Ft
4.1.3. pénteken egyéb időpontban 9.500 Ft
4.1.4. szombati heti pihenőnapon egyéb időpontban 16.000 Ft
4.1.5. egyéb időpontban 17.000 Ft
4.2. Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli ünnepség esetén
4.2.1. pénteken 12.30 órától 19.00 óráig 7.000 Ft
2.2.2. szombati heti pihenőnapon 10.00 órától 19.00 óráig 14.000 Ft
2.2.3. pénteken egyéb időpontban 10.500 Ft
2.2.4. szombati heti pihenőnapon egyéb időpontban 17.500 Ft
2.2.5. egyéb időpontban 20.000 Ft

4. melléklet a 28/2018. (XI. 9.) önkormányzati rendelethez

Az anyakönyvvezető díjazása

1. Hivatali munkaidőn kívül hivatali helyiségben tartott ünnepség esetén

1.1. pénteken 12.30 órától 19.00 óráig 3.000 Ft

1.2. szombati heti pihenőnapon 10.00 órától 19.00 óráig 6.000 Ft

1.3. pénteken egyéb időpontban 9.500 Ft

1.4. szombati heti pihenőnapon egyéb időpontban 16.000 Ft

1.5. egyéb időpontban 17.000 Ft

2. Hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli ünnepség esetén

2.1. pénteken 12.30 órától 19.00 óráig 7.000 Ft

2.2. szombati heti pihenőnapon 10.00 órától 19.00 óráig 14.000 Ft

2.3. pénteken egyéb időpontban 10.500 Ft

2.4. szombati heti pihenőnapon egyéb időpontban 17.500 Ft

2.5. egyéb időpontban 20.000 Ft