Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2018. (XI. 29.) *  önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek vagyongazdálkodási kérdések rendezése érdekében szükséges módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében, 143. § (4) bekezdés i) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 6. § (5)-(6) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a 2. alcím tekintetében a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1-2. * 

1-20. § * 

3. A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről szóló 25/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

21-26. § * 

27. § A Helyiségr.

a) 3. § (1) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (1)-(3) bekezdésében, 7. § (1)-(2) bekezdésében, (10) bekezdésében, (14)-(15) bekezdésében, 1. melléklet *  a „Palota Holding” szövegrész helyébe a „PALOTA-HOLDING” szöveg

b) * 

lép.

28. § * 

4. Záró rendelkezés

29. § A jelen rendelet 2019. január 1-én lép hatályba.

dr. Lamperth Mónika sk. Németh Angéla sk.
jegyző polgármester

1-5. melléklet a 29/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez *