Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2018. (XII. 13.) *  önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról

Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2019. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) A rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat gazdálkodására, az önkormányzati feladatok, a helyi nemzetiségi önkormányzatok és az Önkormányzat gazdasági társaságai finanszírozására kell alkalmazni.

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

2. § (1) Az átmeneti időszakban teljesíthetők:

a) az önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges kiadások;

b) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben előírt teljesítményértékelésén alapuló illetmény-eltérítéssel összefüggő kiadások legfeljebb a 2018. évi eredeti költségvetésben szereplő mértékig;

c) a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott szervezeti felépítésének megfelelő bérstruktúra és engedélyezett álláshely szám szerinti illetmények kifizetései;

d) a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségek;

e) a jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felújítási és fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások a 2018. évi előirányzat-maradványok erejéig;

f) a működés biztonságához szükséges és indokolt felhalmozási kiadások;

g) a szociális ellátás keretében indokolt pénzbeli ellátások, a rendszeres segélyezési feladatok, indokolt eseti segélyezések, helyi támogatások a 2018. évi eredeti költségvetés szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatának időarányos mértékéig.

h) az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett álláshely szám szerinti munkabérek, illetmények kifizetései.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei a kiadásokat legfeljebb a 2018. évi eredeti költségvetés szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatának időarányos részéig teljesíthetik.

2/A. § *  (1) A 2. § (1) bekezdésében meghatározottakon túl az átmeneti időszakban teljesíthetők az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében nem szereplő, az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításához szükséges kiadások.

(2) Az Európai Parlament tagjai 2019. évi választásának lebonyolítására biztosított központi költségvetési támogatás felhasználására a Nemzeti Választási Iroda Támogatói okirata alapján kerül sor, annak terhére kötelezettséget vállalni és pénzügyileg teljesíteni az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2019. (III. 25.) IM rendelet alapján lehet.

(3) A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásának lebonyolításá ra biztosított központi költségvetési támogatás felhasználására a Nemzeti Választási Iroda Támogatói okirata alapján kerül sor, annak terhére kötelezettséget vállalni és pénzügyileg teljesíteni a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 22/2019. (VII. 31.) IM rendelet alapján lehet.

3. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és kiadásait teljesítse;

b) a 2018. évi maradványt érintő áthúzódó szállítói kifizetéseket teljesítse;

c) indokolt esetben az átmeneti időszakban kötelezettséget - a 2. § (1) bekezdésében - foglaltakon túlmenően - összesen 100.000.000 Ft értékig vállaljon. Ezen összeg fölött a polgármester a Képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhat kötelezettséget;

d) az önkormányzat és a Palota Holding Zrt. közötti, 2019. évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2018. évi megállapodásban foglalt előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Palota Holding Zrt-t;

e) az önkormányzat és a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. közötti, 2019. évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2018. évi megállapodásban foglalt előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft-t;

f) az önkormányzat és a Palota-15 Nonprofit Kft. közötti, 2019. évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2018. évi megállapodásban foglalt előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Palota-15 Nonprofit Kft-t;

g) az önkormányzat és az XV Média Nonprofit Kft. közötti, 2019. évre szóló megállapodás megkötéséig legfeljebb a 2018. évi megállapodásban foglalt előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza az XV Média Nonprofit Kft-t;

h) gondoskodjék a 2018. II. félévi adóbeszedés utáni adójutalék 2019. január 31-ig történő kifizetéséről;

i) átutalja a 2018. évi döntések alapján megkötött szerződések szerinti ellenértéket és támogatást;

j) az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit bankbetétbe, tőke- és hozamgarantált hazai állampapírokba, fektesse be.

4. § *  A Képviselő-testület felhatalmazza

a) a polgármestert a 2. §-ban és 3. §-ban,

b) a jegyzőt a 2/A. §-ban

foglalt kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

A köztisztviselői illetményalap

5. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 55.000 Ft-ban állapítja meg.

Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba, rendelkezései a 2018. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig hatályosak.

dr. Lamperth Mónika. s. k.
jegyző
Németh Angéla s. k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére