Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II. 5.) *  önkormányzati rendelete

a kerületi sportolói ösztöndíjról és egyéb sporttárgyú elismerések adományozásáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 15. pontjában és 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja a szociálisan rászoruló sportolók támogatása, valamint a kiemelkedő sportteljesítményt és tanulmányi eredményt elérő fiatalok elismerése.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed

a) *  az Önkormányzat közigazgatási területén a pályázati kérelem benyújtási határidejének utolsó napjától számított legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó, Magyarország területén székhellyel rendelkező sportszervezetben (a továbbiakban: sportszervezet) sportoló, és tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező fiatalokra,

b) az Önkormányzat közigazgatási területén legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen is Budapest Főváros XV. kerületében lakó, az „Élen a tanulásban, élen a sportban”, illetve a „Kerület Kiváló Sportolója” díjra pályázatot benyújtó fiatalokra.

3. Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj

3. § Az Önkormányzat az esélyegyenlőség érdekében a szociálisan rászoruló fiatalok sportolói tevékenységének támogatására Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíjat (a továbbiakban: Sportolói Ösztöndíj) alapít.

4. § (1) *  Sportolói Ösztöndíjban a sportszervezetben – a pályázati kérelem benyújtási határidejének utolsó napjától számított – legalább egy éve tagsággal rendelkező, szociálisan rászoruló sportoló fiatalok részesíthetők.

(2) *  Szociálisan rászoruló fiatalnak minősül, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét, gyermekeit egyedül nevelő szülő esetében hatszorosát.

(3) *  Sportolói Ösztöndíjban az a tanulói, illetve aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező sportoló részesíthető, aki a pályázati kérelem benyújtásának határidejéig a 10. életévét betöltötte, de nem töltötte be a 21. életévét, valamint a pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév végén tanulmányi eredményének átlaga legalább 3,5 tized. A tanulmányi eredmény átlagát a tizedes jegy megállapításáig lehet elvégezni, kerekítés nem lehetséges.

(4) Nem részesülhet Sportolói Ösztöndíjban az a sportoló, aki a pályázat benyújtásának tanévében az adott évfolyamon évet ismétel.

(5) Az ösztöndíj egymást követő évben is adományozható.

5. § * 

6. § *  A Sportolói Ösztöndíjat a képviselő-testület sportért felelős bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) adományozza.

7. § *  (1) A Sportolói Ösztöndíj minden évben 4 kategóriában összesen 8,

a) egyéni sportágban 2 lány és 2 fiú sportoló, valamint

b) csapatsportágban 2 lány és 2 fiú sportoló

részére adományozható.

(2) Amennyiben a Sportolói Ösztöndíj az adott kategóriába beérkezett megfelelő érvényes számú pályázat hiányában az (1) pontban meghatározottak szerint nem adományozható, úgy a Bizottság saját hatáskörben dönt az adott kategóriában megmaradt díj más kategóriába történő átcsoportosításáról és adományozásáról.

8. § (1) Az Önkormányzat az ösztöndíj elnyerésére évente egy alkalommal pályázatot hirdet.

(2) *  A pályázat benyújtásának határideje minden év március 1. napja.

(3) A pályázati kérelmet Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) pályázati kiírásban megjelölt szervezeti egységéhez lehet benyújtani.

(4) A pályázati kérelemhez csatolni kell

a) az 1. mellékletben szereplő, a kérelmező által megfelelően kitöltött pályázati adatlapot,

b) *  a 2. mellékletben szereplő, a sportszervezet által megfelelően kitöltött sportszervezeti ajánlást,

c) a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,

d) alap- és középfokú oktatási intézményben tanulók esetében a tanulói jogviszony igazolást,

e) felsőoktatási intézményben tanulók esetében a hallgatói jogviszony igazolást,

f) alap- és középfokú oktatási intézményben tanulók esetében a pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi bizonyítványának másolatát,

g) felsőoktatási intézményben tanulók esetében a pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tavaszi félévének tanulmányi eredményét igazoló elektronikus vagy papír alapú leckekönyv másolatát,

h) *  a sportszervezettel meglévő tagsági igazolvány másolatát,

i) a szociális rászorultság igazolására a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat, valamint

j) a pályázati kiírásban szereplő adatkezelési hozzájárulást.

(6) *  A pályázati felhívás minden év január 10. napjától elérhető az Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A pályázati felhívás megjelenéséről a polgármester gondoskodik.

(7) Amennyiben a kötelezően csatolandó mellékletek hiányosan kerülnek benyújtásra, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége nyolcnapos határidővel hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása jogvesztő.

9. § (1) A beérkezett pályázatokat a Bizottság minden év április 30-ai határidővel bírálja el.

(2) Az Önkormányzat a Sportolói Ösztöndíj elnyerését igazoló okleveleket ünnepélyes keretek között adja át a díjazottaknak a Magyar Sport Napjához kapcsolódóan.

10. § (1) A Sportolói Ösztöndíjat elnyerő sportolókat az Önkormányzat 100.000 Ft egy összegben kifizetendő ösztöndíjban részesíti.

(2) *  Az ösztöndíj kifizetésének feltétele a Bizottságnak az ösztöndíj adományozásáról szóló határozata. Az ösztöndíjat a Bizottság döntésétől számított 45 napon belül folyósítja az Önkormányzat.

(3) *  Az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges fedezetet az Önkormányzat a tárgyévi költségvetésében biztosítja.

(4) * 

4. Egyéb sporttárgyú elismerések adományozása

11. § (1) Az Önkormányzat elismeri a sport, valamint a sport és a tanulás területén elért kimagasló teljesítményeket.

(2) *  A Bizottság évente kiírja, és elbírálja

a) az „Élen a tanulásban, élen a sportban

b) a „Kerület Kiváló Sportolója

pályázatot.

12. § A rendeletben szabályozott elismerések és támogatások más, az Önkormányzat által a kérelmezőnek a tárgyévben már megítélt, illetve folyósított rendszeres vagy egyszeri támogatástól függetlenül megadhatóak, azzal, hogy aki tárgyévben elnyerte az „Élen a tanulásban, élen a sportban” díjat, nem nyerheti el ugyanabban az évben a „Kerület Kiváló Sportolója” díjat.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

14. § (1) A Sportolói Ösztöndíj pályázati felhívását és adatlapját első alkalommal 2019. február 7. napjától kell elérhetővé tenni az Önkormányzat hivatalos honlapján és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

(2) Az pályázat benyújtásának határideje 2019. évben március 8. napja.

15. § * 

dr. Lamperth Mónika sk. Németh Angéla sk.
jegyző polgármester

1. melléklet az 1/2019. (II. 5.) számú rendelethez

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj
elnyerésére kiírt pályázatának adatlapja

1. A pályázó adatai
Név
Lakóhely*
Tartózkodási hely* (amennyiben eltér a lakóhelytől)
Levelezési cím
Születési hely, idő
Adóazonosító jel
Telefonszám (kiskorú esetében szülő)
E-mail cím (kiskorú esetében szülő)
2. A köznevelési vagy felsőoktatási intézmény adatai (az aktuális tanévre vonatkozóan)
Név
Cím
Elérhetőség (telefonszám)
Igazgató/Rektor neve
Évfolyam/osztály (aktuális tanév)
3. Sporttal kapcsolatos adatok
Sportszervezet neve
Sportszervezet címe
Sportág megnevezése
Edző(k) neve, elérhetősége (telefonszám és e-mail cím)
Sportszervezetében a folyamatos tagsági viszonyának kezdete
3. Jövedelemmel kapcsolatos adatok
Családban az egy főre jutó havi jövedelem összege

* Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen a ............................................................... címen élek.

5. A pályázatot benyújtó személy pénzintézeti adatai:

(kiskorú pályázó esetén a törvényes képviselő adatai)

Számlavezető pénzintézet neve: ...........................................................................

Számlaszám: .................................................................................................

6.Tanulmányi eredmény

Tanulmányi átlag: ..........................................................................................

Kiszámítása:

– Alap- és középfokú oktatási intézményben tanulók esetén a pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi bizonyítványa alapján történik. A magatartás és a szorgalom osztályzatok nem számíthatók be!

– Felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók esetén a pályázati kérelem benyújtását közvetlenül megelőző tanév tavaszi félévének eredménye alapján történik. Esetükben az egyszerű matematikai átlagnak megfelelő tanulmányi átlagot kell feltüntetni.

Budapest, „.......”.” „.....................” „......”.

_________________________
pályázó aláírása

_________________________
szülő aláírása
(kiskorú gyermek esetében szükséges)

2. melléklet az 1/2019. (II. 5.) számú rendelethez

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Kulcsár Győző Sportolói Ösztöndíj
elnyerésére kiírt pályázatának sportszervezeti ajánlása

Sportszervezeti ajánlás

Sportszervezet neve:................................................................................................................

Sportoló neve:...........................................................................................................................

Sportága:...................................................................................................................................

Korosztálya:..............................................................................................................................

A jelölés indokolása:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

...........................................................................

Budapest,.....................................

..................................
Edző

..................................
Sportszervezet vezetője