Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2019. (XII. 17.) *  önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XV. kerületi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési rendjéről és eljárási szabályairól szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet és a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 23. § (5) bekezdés 5. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 9. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerületi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 1/2013. (I. 31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.), és az Étv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján az Mötv. 23. § (5) bekezdés 6. pontjában és az Étv. 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: KÉSZ) módosítására a következőket rendeli el:

1-2. * 

1-10. § * 

3. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult eljárásokban kell alkalmazni.

dr. Lamperth Mónika sk.
jegyző
Cserdiné Németh Angéla sk.
polgármester