Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (III. 5.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kerület építési szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben meghatározott államigazgatási és egyéb szervek az érintett önkormányzatok véleményének kikérésével és véleményük figyelembevételével, illetve a partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően a 17/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1-8. § * 

9. § (1)-(2) * 

(3) * 

10-74. § * 

Záró rendelkezések

75. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követően 2020. április 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépése után indult ügyekben és eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A 9. § (3) bekezdése 2021. január 1. napján lép hatályba.

76. § * 

dr. Filipsz Andrea sk. Cserdiné Németh Angéla sk.
jegyző polgármester

1.Melléklet az 5/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelethez * 

2-3. melléklet az 5/2020. (III. 5.) önkormányzati rendelethez *