Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2020. (IV. 15.) *  önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 11/2019. (X. 12.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtására a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. § (1) Az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi korrigált bevételeinek teljesítését 22.227.528.410 Ft-ban, a korrigált kiadásainak teljesítését 13.848.429.343 Ft-ban határozza meg a 2. és 3. mellékletekben felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. § (1) Az Önkormányzat 2019. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 15.800.177.987 Ft a 2. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi működési célú pénzeszközátvételét 12.076.899 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 440.312.755 Ft a 2. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 123.972.468 Ft-ban határozza meg, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 65.014.431 Ft a 2. melléklet szerint.

(5) Az Önkormányzat 2019. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése 13.033.473.879 Ft a 3. melléklet szerint.

(6) A működési kiadásokból 2019. évben a személyi juttatások teljesítése 6.020.499.142 Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 5.686.752.883 Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 333.746.259 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.228.533.188 Ft. Az Önkormányzat 2019. évi dologi kiadásainak teljesítése 4.697.749.419 Ft, melyből az étkezési kiadások teljesítése 846.771.628 Ft, az egyéb dologi kiadások 3.850.977.791 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 213.844.823 Ft a 3. melléklet szerint.

(7) Az Önkormányzat a 2019. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 872.847.307 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(8) Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 782.420.985 Ft, melyből az egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 68.061.967 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(9) Az Önkormányzat 2019. évi felújításainak összege 244.618.297 Ft a 6. melléklet szerint, beruházásainak teljesítése 469.740.721 Ft a 7. melléklet szerint.

(10) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében jóváhagyott működési és felhalmozási céltartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az Európai Uniós valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 8. melléklet mutatja be.

4. § A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 mellékletek tartalmazzák.

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.118.105.923 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.099.960.133 a 4.2 melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése 8.148.805.737 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 7.944.467.595 Ft a 4.1 melléklet szerint.

(3) Az önkormányzati feladatok 2019. évi bevételi előirányzatának teljesítése 22.227.528.410 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 13.848.429.343 Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásával korrigáltan a 4.3 melléklet szerint.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea sk. Cserdiné Németh Angéla sk.
jegyző polgármester

Mellékletek a 9/2020. (IV. 15.) önkormányzati rendelethez