Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020. (V. 5.) *  önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeleteknek a koronavírus világjárvány kerületi állampolgárok és gazdálkodó szervezetek fizetőképességét érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges módosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdésében és 23. § (5) bekezdésében, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 3. § (1) bekezdésében és 36. § (2) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló - többször módosított - 1993. évi III. tv. (a továbbiakban: Szt.) 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján egyes önkormányzati rendeletek módosítására a következőket rendeli el:

A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről szóló 25/2015. (VI. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. § * 

A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának a feltételeiről szóló 26/2003. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2. § * 

A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 35/2013. (IX. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. § * 

A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének szabályairól szóló 5/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

4. § * 

5. § (1) Az 1-3. §-okban meghatározott fizetési kedvezmény iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(2) A 4. §-ban meghatározott támogatás iránti kérelmet a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) A kérelmeket a polgármester bírálja el a beérkezésüktől számított öt munkanapon belül.

6. § (1) Az 1-3. §-okban meghatározott fizetési kedvezmény nem érinti a bérlő, vagy közterület-használó azon jogát, hogy az eredeti szerződési, közterület-használati hozzájárulási feltételek szerint teljesítsen.

(2) 2020. augusztus 1. napjától a fizetési kedvezményt igénybe vevő az eredeti szerződési, közterület-használati hozzájárulási feltételek szerint köteles teljesíteni.

(3) Aki az 1-3. §-okban meghatározott fizetési kedvezményt igénybe vette, az igénybe vett fizetési kedvezmény összegét e rendelet hatályon kívül helyezését követő 15 napon belül köteles egyösszegben megfizetni.

(4) Az igénybe vett fizetési kedvezmény megfizetésére legfeljebb hat havi kamatmentes részletfizetési kedvezmény adható.

(5) A részletfizetés iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani, aki azt 5 munkanapon belül bírálja el.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

dr. Filipsz Andrea s. k. Cserdiné Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet 11/2020. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.

________________________________________________________________________

KÉRELEM
bérleti díj / közterület-használati díj fizetési kedvezményre
 * 

a koronavírus világjárvány kerületi állampolgárok és gazdálkodó szervezetek fizetőképességét érintő hatásának enyhítése érdekében

Természetes személy kérelmező adatai:

Neve: ................................................................................................................

Születési helye, ideje: ..............................................................................................

Lakcíme: .............................................................................................................

Telefonszáma: .................................... E-mail címe: ......................................

Jogi személy kérelmező adatai:

Neve: ..................................................................................................................

Székhelye: ............................................................... Adószáma: ...........................

Képviselőjének a neve: .............................................................................................

Telefonszáma: .................................... E-mail címe: .......................................

Bérlemény címe / közterület-használat helyszíne:

...........................................................................................................................

Alulírott kérem, hogy a részemre megállapított bérleti díj / közterület használati díj *  25%-os mértékű fizetését engedélyezni szíveskedjék 2020. .............. hó ..... napjától 2020. július hó 31. napjáig terjedő időtartamban.

Nyilatkozom, hogy 2020. március 31. napjával bezárólag díjtartozásom nincs.

Budapest, 2020. ..........

.......................................................
aláírás / cégszerű aláírás

2. melléklet 11/2020. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
PALOTA EGYSZERI OTTHONÁPOLÁSI
TÁMOGATÁS
megállapítására

A kérelem indoka:.................................................................................................

.................................................................................................................................

Kérelmező neve:....................................................................................................

Születési neve:.......................................................................................................

Születési helye: ............................... Születési idő:.........év................hó........nap.

Anyja neve: ...........................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jel:................... Adóazonosító jel:..................

Állampolgársága: magyar, egyéb:...........................................

A kérelmező idegenrendészeti státusza * : szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, EU kék kártyával rendelkező, bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan * .

Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20____________

Lakóhely * :........................................................................................................

Tartózkodási hely * :.............................................................................................

Életvitelszerűen a..................................................................................címen élek.

A megállapított támogatást postai úton / a csatolt számlaigazoláson szereplő számlaszámra kérem folyósítani * .

Kérelmező telefonszáma * : .................................E-mail címe * :.................................

Az ápolt /ápoló személlyel való rokoni kapcsolata * :........................................................

Az ápolás helye:....................................................................................................

Tájékoztatás

A személyes és különleges adatai az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulás alapján kerülnek kezelésre, figyelemmel a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseire is.

Kérelmező nyilatkozatai

- Kijelentem, hogy ..........................................................................(ápolt személy) ...........................................(rokoni fok) ................................................... napján a ...........................................................................................................

(fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény) elbocsátotta és ápolásáról, gondozásáról én gondoskodom. vagy

- Kijelentem, hogy .................................................................................. napján a ........................................................................................................................

(fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézmény) elbocsátott és ápolásomról, gondozásomról az alábbi személy gondoskodik:

.........................................................................................................(név, cím)

- Tudomásul veszem, hogy a kérelem benyújtásakor be kell mutatni a kérelemben szereplő adatok igazolására szolgáló iratokat (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya), melyekről az ügyintéző másolatot készít, és azok a kérelem mellékletei lesznek.

- Kijelentem, hogy a kérelemben szereplő személyes adataim kérelmemre indult szociális igazgatási eljárásban történő kezeléséhez hozzájárulok.

- Kijelentem, hogy az ápolásra, gondozásra szoruló személyre tekintettel a járási hivatal vagy az önkormányzat Palota ápolási díjat/támogatást részemre nem folyósít.

- Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

- Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszakövetelheti.

- Nyilatkozom, hogy az adatkezelésről szóló tájékoztatást megkaptam megértettem és tudomásul veszem, hogy az adatkezelési szabályzat részletes szabályai hozzáférhetőek a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán.

Budapest, .................év...................hónap.........nap.

......................................................... .....................................................................
kérelmező aláírása kérelmező házastársa/élettársa aláírása
.........................................................................
ápolt személy vagy törvényes képviselője aláírása

Csatolandó melléklet: A fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményből az ápolásról, gondozásról szóló orvosi dokumentáció és az elbocsátásról szóló igazolás.