Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2020. (XI. 27.) *  önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 19. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 17. § (1) bekezdésében, 23. § (5) bekezdés 18. pontjában és a Törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) mezei őrszolgálatának létrehozása, működésének szabályozása, továbbá az annak megalakítási, fenntartási és működési költségeit fedező mezőőri járulék mértékének és megfizetési módjának szabályozása.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet területi hatálya Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén fekvő termőföldek - ide nem értve az erdőt és a halastavat - használóira és tulajdonosaira, továbbá a mezei őrszolgálat feladatait ellátó mezőőrökre.

3. A mezei őrszolgálat működése

3. § A mezei őrszolgálat a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeként működő önkormányzati rendészeti szerv keretein belül működik, feladatait az ott közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott 4 fő mezőőr, és az ő munkájukat segítő 4 fő segédfelügyelő látja el.

4. A mezőőri járulék

4. § (1) A mezőőri járulék (a továbbiakban: járulék) megfizetésének a kötelezettsége azt a földhasználót, ha pedig az ismeretlen, azt a földtulajdonost (a továbbiakban együtt: kötelezett) terheli, akinek a termőföld a tárgyév január hó 1. napján a használatában vagy tulajdonában van. A járulékfizetési kötelezettség annak az évnek az utolsó napján szűnik meg, amikor a kötelezett földhasználati-, illetőleg tulajdonjoga megszűnik.

(2) A járulékfizetési kötelezettség megállapítása a kötelezett önbevallása, ennek hiányában az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján történik.

(3) A (2) bekezdés szerinti önbevallást a jegyző által arra rendszeresített nyomtatványon, tárgyév március 31. napjáig kell benyújtani.

(4) A jegyző jogosult a kötelezett által bejelentett adatokat az ingatlan-nyilvántartásban ellenőrizni.

(5) A járulék kivetését, illetve annak mértékét befolyásoló adatok változását - különösen a termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást, a módosult térmértéket, a megváltozott művelési ágat - az ezt igazoló okirat bemutatása mellett 30 napon belül köteles a kötelezett bejelenteni.

(6) A járulékfizetési kötelezettséget érintő változást, így különösen az ingatlan átminősítését, a változást követő év első napjától kell figyelembe venni.

(7) A fizetendő járulék mértékét és megfizetésének kötelezettségét hatósági határozattal a jegyző állapítja meg.

(8) A mezőőri járulékot a kötelezettnek tárgyév szeptember 15. napjáig egy összegben kell megfizetnie az önkormányzat e célból elkülönítetten kezelt alszámlájára.

5. § (1) A mezőőri járulék mértéke:

a) szántó esetén 1200 Ft/ha/év,

b) rét, legelő, nádas művelési ágú termőföld esetén 200 Ft/hektár/év,

c) kert, zártkert, művelési ágú termőföld esetén 4000 Ft/helyrajzi szám/év,

d) szőlő, gyümölcsös művelési ágú termőföld esetén 4000 Ft/ helyrajzi szám/év.

(2) Az egyes kötelezettek által fizetendő mezőőri járulék összegét a kötelezett valamennyi földrészletének művelési áganként összevont területe és az (1) bekezdésben foglalt művelési ágankénti éves díjtétel szorzata alapján kell megállapítani.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása során a közös tulajdonban lévő termőföld esetén a tulajdonostárs tulajdoni hányadára jutó területmértéket kell figyelembe venni.

6. § A 2021. évre vonatkozóan valamennyi kötelezett mentesül a mezőőri járulék megfizetése alól.

5. Értelmező rendelkezések

7. § E rendelet alkalmazásában

a) termőföld: a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben termőföldként meghatározott földrészlet,

b) mezőőri járulék: a Törvény 19. § (1) bekezdés szerinti, a termőföld földhasználói, vagy azok hiányában a tulajdonosai által fizetendő járulék, mely a mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeihez való hozzájárulás.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea sk.
jegyző
Cserdiné Németh Angéla sk.
polgármester