Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020. (XI. 27.) *  önkormányzati rendelete

a parkolási kötelezettség közterületen történő biztosításáról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet területi hatálya Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) közigazgatási területére terjed ki.

(2) E rendeletet Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: KÉSZ) 12. § (6) bekezdésében meghatározott parkolási kötelezettséget közterületi személygépjármű várakozóhelyen teljesítő természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre (a továbbiakban: építtető) terjed ki.

(3) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni azon épületek tetőtér-beépítéséből eredő többletgépjármű elhelyezését közterületi személygépjármű várakozóhelyen teljesítő építtetőre is, amely épületek használatát az építésügyi hatóság 2019. március 15. előtt engedélyezte vagy tudomásul vette.

2. § (1) A KÉSZ 12. §-a szerinti, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény tetőtér-beépítésből eredő többlet gépjármű elhelyezésére vonatkozó előírásai szerinti parkolási kötelezettség közterületen való biztosítása pénzben megváltható. A pénzbeli megváltás engedélyezéséről az építtető kérelmére - a jegyző előzetes véleményének kikérésével - az Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága (a továbbiakban Pénzügyi Bizottság) tulajdonosi hozzájárulásban dönt, amely alapján a polgármester az építtetővel szerződést köt.

(2) A tulajdonosi hozzájárulás megadására irányuló kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az építtető nevét és címét,

b) annak az építménynek, önálló rendeltetési egységnek vagy területnek a címét és helyrajzi számát, amely tekintetében az építtetőnek parkolási kötelezettsége keletkezett,

c) a KÉSZ-ben előírt parkolási kötelezettség szerinti férőhelyek számát, valamint

d) a parkolási kötelezettség telken belüli biztosításának akadályát.

(3) A tulajdonosi hozzájárulásról a Pénzügyi Bizottság legkésőbb a kérelem beérkezését követő második ülésén dönt.

(4) A tulajdonosi hozzájárulás kiterjed az építtető jogutódjára, a hozzájárulás kizárólag az adott építéssel kapcsolatos építési engedéllyel vagy egyszerű bejelentéssel együtt, az annak megvalósításához szükséges mértékben ruházható át.

3. § (1) *  A tulajdonosi hozzájárulás esetén az építtetőnek a parkolási kötelezettség közterületen való biztosításáért megváltási összeget kell fizetnie.

(2) *  A megváltási összeget várakozóhelyenként kell megfizetni, melynek mértéke férőhelyenként 1 500 000 Ft + áfa.

4. § (1) *  A megváltási összeget átutalással kell megfizetni a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat parkolóhely megváltási befizetési számlájára.

(2) *  A megváltási összeg befizetéséről szóló igazolást az összeg (1) bekezdés szerinti számlára történő beérkezését követő 8 munkanapon belül az Önkormányzat megküldi az építtető részére.

(3) *  A megváltási összeg megfizetése nem jogosít a közterületen létesített gépjármű várakozóhely kizárólagos használatára, lezárására, hasznosítására. Az önkormányzati tulajdonban lévő parkolóhelyek továbbra is az Önkormányzat tulajdonában maradnak, a megváltási összeget megfizető azokon sem tulajdonjogot, sem kizárólagos használati jogot nem szerez.

5. § *  A megváltási összeget elkülönítetten kell kezelni. Az így keletkezett bevétel kizárólag személygépjármű várakozóhely létesítésére használható fel.

6. § (1) *  A személygépjármű várakozóhely építési kötelezettség pénzbeli megváltásáról és az építési kötelezettség Önkormányzat általi átvállalásáról az építtető és az Önkormányzat szerződést köt. A szerződésnek tartalmaznia kell annak az építménynek, önálló rendeltetési egységnek vagy területnek a címét és helyrajzi számát, amely tekintetében az építtetőnek parkolási kötelezettsége keletkezett, a megvalósítandó parkolóhelyek számát, a megváltási összeg mértékét és egyösszegű befizetésének kötelezettségét, valamint az Önkormányzat számlájának megjelölését.

(2) *  Abban az esetben, ha az építkezés meghiúsul, az Önkormányzat haladéktalanul intézkedik a befizetett megváltási összeg visszafizetéséről, kivéve, ha a személygépjármű várakozóhely létesítése már megkezdődött.

7. § * 

8. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea sk.
jegyző
Cserdiné Németh Angéla sk.
polgármester