Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2020. (XII. 10.) *  önkormányzati rendelete

a 2021. évi átmeneti gazdálkodásról

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. év költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) A rendelet rendelkezéseit az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodására, az önkormányzati feladatok és az Önkormányzat gazdasági társaságai finanszírozására kell alkalmazni.

Az átmeneti gazdálkodás szabályai

2. § (1) Az átmeneti időszakban teljesíthetők:

a) az önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges kiadások;

b) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben előírt teljesítményértékelésén alapuló illetmény-eltérítéssel összefüggő személyi juttatások kiadásai;

c) a Polgármesteri Hivatal jóváhagyott szervezeti felépítésének megfelelő bérstruktúra és engedélyezett álláshely szám szerinti illetmények kifizetései;

d) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére indokolt esetben illetmény-előleg kifizetése;

e) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és az önkormányzati költségvetési szervek dolgozói részére indokolt esetben temetési segély és szociális segély kifizetései;

f) a jogszabályon, jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntésen, vagy más, a fizetési kötelezettség összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét megállapító kötelező előíráson alapuló fizetési kötelezettségek;

g) a jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felújítási és fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó kiadások a 2020. évi előirányzat-maradványok erejéig;

h) a működés biztonságához szükséges és indokolt felhalmozási kiadások;

i) a szociális ellátás keretében indokolt pénzbeli ellátások, a rendszeres segélyezési feladatok, indokolt eseti segélyezések, helyi támogatások a 2020. évi eredeti költségvetés szerkezeti változásokkal és szintre hozásokkal módosított előirányzatának időarányos mértékéig.

j) az önkormányzati költségvetési szervek engedélyezett költségvetési létszámkerete szerinti munkabérek, illetmények kifizetései, azok 2020. december 31-én hatályos megállapítása szerint.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei - a személyi juttatások kivételével - a kiadásokat legfeljebb a 2020. évi költségvetés módosított előirányzatának időarányos mértékéig teljesíthetik.

3. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy

a) az önkormányzat bevételeit folyamatosan beszedje és kiadásait teljesítse;

b) a 2020. évi maradványt érintő áthúzódó szállítói kifizetéseket teljesítse;

c) a 2020. évi közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok finanszírozása érdekében, az önkormányzat és a Palota Holding Zrt. közötti, 2021. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséig, legfeljebb a 2020. évi módosított szerződés szerint biztosított kompenzációnak a szerződésben foglaltak szerinti elszámolás alapján korrigált összege időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Palota Holding Zrt-t;

d) a 2020. évi közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok finanszírozása érdekében, az önkormányzat és a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft. közötti, 2021. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséig, legfeljebb a 2020. évi módosított szerződés szerint biztosított kompenzációnak a szerződésben foglaltak szerinti elszámolás alapján korrigált összege időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a RÉPSZOLG Nonprofit Közhasznú Kft-t;

e) a 2020. évi megállapodásban foglalt feladatok finanszírozása érdekében, az önkormányzat és a Palota-15 Nonprofit Kft. közötti, 2021. évre szóló megállapodás megkötéséig, legfeljebb a 2020. évi megállapodásban biztosított előirányzatok időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a Palota-15 Nonprofit Kft-t;

f) a 2020. évi megállapodásban foglalt feladatok finanszírozása érdekében, az önkormányzat és az XV Média Nonprofit Kft. közötti, 2021. évre szóló közszolgáltatási szerződés megkötéséig, legfeljebb a 2020. évi szerződés szerint biztosított kompenzációnak a szerződésben foglaltak szerinti elszámolás alapján korrigált összege időarányos mértékének megfelelően finanszírozza a XV Média Nonprofit Kft-t;

g) gondoskodjék az adóbeszedés utáni adójutalék jogszabály szerinti határidőben történő kifizetéséről;

h) átutalja a 2020. évi döntések alapján megkötött szerződések szerinti ellenértéket és támogatást;

i) az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit bankbetétbe, tőke- és hozamgarantált hazai állampapírokba, fektesse be.

4. § Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet esetén, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban, a Polgármester az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint, az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az átmeneti gazdálkodás keretében az Áht. 40. § (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e jogkörében az e rendelet 2. és 3. §-ában foglaltakon túlmenően egyéb, a járványügyi védekezés szempontjából szükséges kiadásokat teljesítsen összesen legfeljebb 200.000.000 Ft értékig, és szükség esetén rendkívüli fizetési kötelezettséget írjon elő. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület soron következő ülésén be kell számolnia.

5. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2-4. §-ban foglalt kiadásokkal kapcsolatos kötelezettségvállalásra.

A köztisztviselői illetményalap

6. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját a 2021. évre 59.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményét a 2021. évre megállapított illetményalap és 2020. évi teljesítmény-értékelés szerint meghatározott illetmény-eltérítés alapján állapítsa meg.

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba, rendelkezései a tárgyévi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjáig hatályosak.

dr. Filipsz Andrea s. k.
jegyző
Cserdiné Németh Angéla s. k.
polgármester

  Vissza az oldal tetejére