Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelete

a fák helyi védelméről * 

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat polgármestere mint a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, 48. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 142/C. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Mötv. 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja Budapest Főváros XV. kerületének területén az élő növényállomány megőrzése, védelme és fejlődésének biztosítása. Ennek érdekében:

a) a fák rongálásának, értéke csökkenésének és pusztításának megakadályozása,

b) a zöldterületi és zöldfelületi területeken a növényállomány indokolatlan megszűnésének, károsodásának megelőzése, elhárítása, és a bekövetkezett károsodás csökkentése, valamint

c) az indokolatlanul megszűnő vagy rongálódó zöldterület, zöldfelület növényállományának pótlásáról való gondoskodás.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén található fákra a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a) az erdőről és az erdő védelméről, valamint a természet védelméről szóló törvények hatálya alá tartozó fákra;

b) az eltérő szabályt megállapító külön törvény hatálya alá tartozó fákra;

c) a csemetekertek, faiskolák területén álló fákra.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

1. Eredménytelen pótlás: a hatósági határozattal elrendelt fapótlás, mely a hatósági határozatban megadott időpontig nem ered meg,

2. Fa jelentős mértékű csonkítása: a fa bármely részének (lombkorona, törzs, gyökérzet) olyan mértékű visszavágása, metszése vagy rongálása, amely a fa további növekedését visszafordíthatatlanul megakadályozza, vagy ellehetetleníti a fajra jellemző habitus kialakulását, illetve a fa pusztulásához vezet,

3. Fa: egy vagy több törzsű fás szárú növény, melynek fő ágai egyértelmű csúcsdominanciával rendelkező központi hajtásából nőnek ki (lombhullató és örökzöld fa),

4. Gyümölcsfa: emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő, gyümölcséért termesztett és gondozott fa, kivéve: az eperfa és a díszfának nemesített gyümölcsfa,

5. Használó: a fa feltalálhatósági helye szerinti ingatlan tulajdonosa, üzemeltetője, bérlője, haszonélvezője, vagy az ingatlant bármely más jogcímen használó, az ingatlannal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésére köteles személy,

6. Inváziós fajú fa: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Fkr.) 1. melléklete szerinti fa,

7. Kertészeti szakvélemény: faápoló és favizsgáló szakmérnök, vagy minősített favizsgáló által elkészített, fotókkal alátámasztott dokumentum, mely kiterjed különösen a vizsgált fa korára, méretére, fajára, egészségi állapotára, térbeli elhelyezkedésére; emellett javaslatot tartalmaz a fa fenntartásával, megóvásával vagy kivágásával kapcsolatban,

8. Közterület: állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló, közhasználatra szolgáló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván,

9. Magánterület: az ingatlan-nyilvántartásban nem közterületként nyilvántartott ingatlan, ide értve az állami és az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokat is,

10. Törzsátmérő: a fatörzs 1 méteres magasságban mért átmérője centiméterben számolva,

11. Veszélyhelyzettel fenyegető fa: élet-, egészség-, vagy vagyonvédelmi okból veszélyessé váló fa, melynek esetében a veszélyállapotot kertészeti, szakértői véleménnyel vagy fényképpel hitelt érdemlően kell igazolni.

4. Hatásköri szabályok

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben, a magánterületi ingatlanon történő fakivágási és pótlási eljárással kapcsolatos hatáskört a jegyző gyakorolja.

(2) A jegyző eljárására, a közigazgatási bírság kiszabására az általános közigazgatási rendtartásról szóló és a közigazgatási szabálysértések szankcióiról szóló törvény rendelkezései az irányadók.

(3) A kivágott fa pótlásáról e rendeletben meghatározottak szerint kell gondoskodni. Közterületi zöldfelületek és fasorok átalakítása, rendezése esetén a tervdokumentációt és benne a fakivágásra és pótlásra vonatkozó munkarészeket az Önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos feladatokat ellátó bizottsága előzetesen jóváhagyja.

(4) Engedély, bejelentés és pótlási kötelezettség nélkül kivágható a magánterületen álló 10 cm-nél kisebb törzsátmérőjű gyümölcsfa, a kiszáradt fa, az inváziós fajú fa, valamint az 5 cm törzsátmérő alatti sarjról, magról kelt újulat.

II. Fejezet

Eljárási szabályok

5. A zöldterületek és zöldfelületek megóvása

5. § (1) Magánterületen ingatlanonként évente 2 darab fa kivágása az 1. melléklet szerinti bejelentés alapján külön engedély és pótlási kötelezettség nélkül elvégezhető.

(2) Magánterületen ingatlanonként évente 2 darabot meghaladó darabszámú fa kivágása kizárólag az 1. melléklet szerinti kérelem alapján megadott engedély birtokában, az abban meghatározott pótlási kötelezettség teljesítése mellett végezhető el. A kérelemhez mellékelni kell:

a) a kivágni tervezett fák pontos helyét (a fák ingatlanon való elhelyezkedését ábrázoló helyszínrajzot);

b) a kivágandó fákkal való rendelkezési jogosultságról szóló írásbeli nyilatkozatot és közös tulajdonban lévő ingatlan esetén valamennyi tulajdonos hozzájárulását;

c) a fa kivágásának indokoltságát megalapozó dokumentumokat:

ca) ha rendelkezésre áll: építési-bontási engedélyt,

cb) közterületi fakivágás esetén kertészeti szakvéleményt;

d) részletes fotódokumentációt a kivágni tervezett fáról;

e) a pótlás tervezett módjának (telepítés esetén az ültetni tervezett fák számának, fajának és a tervezett telepítés helyének) megjelölését.

(3) Közterületi fás szárú növény kivágása kizárólag az Fkr. 6-8. §-ában foglaltak szerint történhet.

(4) Veszélyhelyzettel fenyegető fa kivágását a tulajdonos, vagy az ingatlan jogszerű használója - amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs - köteles haladéktalanul elvégezni, és ezt 3 napon belül írásban bejelenteni az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalmú beadványban.

(5) Ha az engedélyes kivágási szándékától eláll, köteles azt haladéktalanul írásban bejelenteni.

(6) Az indokolatlan, alá nem támasztott vagy be nem jelentett fakivágás, valamint a fa jelentős mértékű csonkítása engedély nélküli fakivágásnak minősül.

(7) Aki engedély nélküli fakivágást végez, a pótlási kötelezettség teljesítése mellett százötvenezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

6. A fák pótlásának szabályai

6. § (1) Az engedélyes köteles a kivágási engedélyben megállapított mértékben és módon gondoskodni a kivágott fák pótlásáról. A pótlás határideje a kivágástól számított egy év.

(2) A pótlásról vegetációs időszakon kívül, elsősorban ültetési idényben kell gondoskodni.

(3) Magánterületi fák építési tevékenység érdekében szükséges kivágása esetén az építkezéssel érintett ingatlanon történő telepítés határideje az építmény használatbavételi engedélyezési vagy a használatbavétel tudomásulvételi eljárás befejeződését követő év december 31., de legkésőbb a kivágási engedély véglegessé válásától számított 5 év.

(4) Különösen indokolt esetben az engedélyesnek, bejelentőnek a pótlásra megállapított határidő lejártát megelőzően benyújtott kérelmére a pótlásra megállapított határidő egy alkalommal, újabb egy évvel meghosszabbítható.

(5) Magánterületi fák kivágása esetén a pótlást elsősorban telken belül kell elvégezni. Ha ez a helyszín adottságai miatt nem lehetséges, akkor a 7. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.

(6) A pótlás mértéke:

a) a veszélyhelyzettel fenyegető fa kivágása esetén a kivágandó fa darabszáma;

b) 1000 m2-t meg nem haladó telekméret esetén a kivágandó fa darabszáma;

c) 1000 m2-t meghaladó telekméret esetén a kivágni tervezett fa törzsátmérőjének 100%-a;

d) amennyiben az 1000 m2-t meg nem haladó méretű telken a fával borítottság mértéke nagyobb, mint 1db/100 m2 a kivágott fa pótlása nem szükséges.

(7) A pótlási kötelezettség teljesítésénél a várostűrő, lombhullató fajtájú facsemeték törzsátmérője 5 cm-nél nem lehet kisebb.

(8) Fa engedély nélküli kivágása esetén a pótlást e szakaszban előírtak szerint kell elvégezni, azzal az eltéréssel, hogy amennyiben az engedély nélkül kivágott fa törzsátmérője nem ismert, azt egyedenként 30 cm törzsátmérővel kell figyelembe venni.

(9) Eredménytelen pótlás esetén az engedélyes vagy a bejelentő köteles a telepítést megismételni vagy külön kérelem alapján pénzben megváltani.

(10) Magánterületen fát a szomszédos telken lévő épülettől legalább 3 méterre kell ültetni.

7. Pótlás kompenzációja

7. § (1) Amennyiben a fa kivágásának pótlása telken belül nem teljesíthető, a jegyző az engedélyest kompenzációs intézkedésként pénzbeli megváltás fizetésére kötelezi.

(2) A pótlási kötelezettség megváltásának összegét a 2. melléklet tartalmazza, mely összeget a Képviselő-testület kétévente felülvizsgálja.

(3) A pénzbeli megváltás összegét az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni, és ott elkülönítetten kell kezelni.

8. Közterületi fás szárú növények pótlására vonatkozó különös rendelkezések

8. § (1) Közterületi fás szárú növény pótlása esetén az Fkr-ben foglaltakat e rendelet 6-8. §-ában foglalt rendelkezésekkel kiegészítve kell alkalmazni.

(2) Amennyiben a közterületen álló fa kivágása kertészeti szempontból igazolt egyéb okból elkerülhetetlenül szükséges, a pótlási kötelezettség mértéke megegyezik a kivágott fa darabszámával.

(3) A (2) bekezdés szerinti kertészeti szempontból igazolt fakivágás különösen

a) a fa kiszáradása,

b) a fa közlekedésbiztonságot veszélyeztető elhelyezkedése, vagy

c) fertőzés továbbterjedésének megakadályozása

miatt szükséges fakivágás.

(4) Közterületen történő pótlás legalább kétszer iskolázott és legalább 5 cm törzsátmérőjű vagy 16/18 cm törzskörméretű fával teljesíthető.

(5) Fatelepítés során gyökérlabdát körülvevő gyökérterelőt, gyökérgátat kell alkalmazni.

(6) Közterületen történő pótlás során a fákat minimum 1 m3-es ültető gödörben, három oldali karózással, a karók felső részén történő merev összekötéssel, nyolcas kötözéssel kell elültetni.

9. Egyéb rendelkezések

9. § Építési munkák során az építtetőnek a megmaradó fák törzsének, lombjának és gyökérzetének védelméről gondoskodnia kell. Ha építési munkák során az engedélyezési dokumentációban megmaradóként, vagy megvédendőként feltüntetett fák kivágásra kerülnek, elpusztulnak, vagy jelentős mértékben károsodnak, pótlásukról gondoskodni kell.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

10. Hatályba léptető rendelkezés

10. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § (2) bekezdése, a 12. § c) pontja és a 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

11. * 

11. § * 

12. Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) önkormányzati rendelete módosítása

12. § Hatályát veszti a helyi környezet védelméről szóló 20/2002. (VII. 2.) önkormányzati rendelet

a)-b) * 

c) * 

dr. Filipsz Andrea s. k.
jegyző
Cserdiné Németh Angéla s. k.
polgármester

1. melléklet a 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

Kérelem / Bejelentés fa kivágásához

1. A kérelemmel / bejelentéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

2. A kérelmező / bejelentő neve (szervezet esetében képviselőjének neve is) születési helye és ideje, lakcíme/székhelye, értesítési címe, egyéb elérhetősége (telefon, e-mail):

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

3. Kérelmező ingatlanra vonatkozó jogosultsága: ...........................................................

4. A kérelem / bejelentés tárgyát képező fa

Faj/Fajta Törzsátmérő Törzskerület Darabszám

5. A fa kivágásának indoka:

......................................................................................................................

......................................................................................................................

6. A pótlási kötelezettség teljesítésének tervezett helye, mértéke és módja, az elültetni tervezett fa fajtája és darabszáma:

.......................................................................................................................

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

........................................................................................................................

(A pótlás nem történhet az alábbiakban meghatározott inváziós fákkal: fehér akác (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), kései meggy (Padus serotina), zöld juhar (Acer negundo).)

7. A pótlási kötelezettség pénzbeli kompenzációval történő teljesítése esetén a befizető neve, számlavezető bankja, bankszámlaszáma:

....................................................................................................................................

8. A fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének (év, hó, nap) időpontja:

.........................(év)................................(hó)................(nap)

.........................(év).................................(hó)...............(nap)

9. Amennyiben a fakivágás azonnali beavatkozás szükségessége miatt történt, a kivágás időpontja:

.........................(év)................................(hó)................(nap)

Csatolt mellékletek:

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

- .......................................................................................................................................

Budapest, ............. év .................... hó ...... nap

.................................
Aláírás (kérelmező)

2. melléklet a 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelethez

A pótlási kötelezettség kompenzálásának összege

A B
1. Fa nettó 150.000 Ft/darab

3-4. melléklet a 7/2021. (V. 5.) önkormányzati rendelethez *