Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról * 

Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat polgármestere mint a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti gyakorlója az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok költségvetési kapcsolataira.

2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi bevételeinek teljesítését 25.226.984.930 Ft-ban, a kiadásainak teljesítését 17.813.743.705 Ft-ban határozza meg a 2. és 3. mellékletekben felsorolt teljesítési adatok szerint.

3. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi működési jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal működési támogatásával korrigált működési bevételeinek teljesítése 14.895.902.188 Ft a 2. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi működési célú pénzeszközátvételét 5.710.424 Ft-ban határozza meg a 2. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási jogcímen tervezett bevételeinek teljesítése mindösszesen 746.045.838 Ft a 2. melléklet szerint.

(4) A felhalmozási célú pénzeszközátvételt 688.658.050 Ft-ban határozza meg, melyből a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 50.047.842 Ft a 2. melléklet szerint.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi működési jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése 14.737.040.793 Ft a 3. melléklet szerint.

(6) A működési kiadásokból 2020. évben a személyi juttatások teljesítése 6.843.473.198 Ft, melyből a rendszeres személyi juttatások 6.470.048.474 Ft, a nem rendszeres és külső személyi juttatások 373.424.724 Ft. A munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 1.228.492.593 Ft. Az Önkormányzat 2020. évi dologi kiadásainak teljesítése 3.454.285.345 Ft, melyből az étkezési kiadások teljesítése 679.575.806 Ft, az egyéb dologi kiadások 2.774.709.539 Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítése 199.285.190 Ft a 3. melléklet szerint.

(7) Az Önkormányzat a 2020. évi egyéb működési célú kiadásainak teljesítését 3.011.504.467 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási jogcímen tervezett kiadási előirányzatának teljesítése mindösszesen 2.941.344.334 Ft, melyből az egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését 155.180.483 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(9) Az Önkormányzat 2020. évi felújításainak összege 760.822.019 Ft a 6. melléklet szerint, beruházásainak teljesítése 2.025.341.832 Ft a 7. melléklet szerint.

(10) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében jóváhagyott működési és felhalmozási céltartalékok igénybevételét az 5. melléklet szerint határozza meg.

(11) Az Európai Uniós valamint az egyéb költségvetési támogatással megvalósuló pályázatok előirányzatainak teljesülését a 8. melléklet mutatja be.

4. § A Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek, valamint az Önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét a 4.1-4.3 mellékletek tartalmazzák.

5. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 2.297.179.223 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 2.293.255.533 a 4.2 melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat intézményei 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 9.526.738.719 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 9.417.760.777 a 4.1 melléklet szerint.

(3) Az önkormányzati feladatok 2020. évi bevételi előirányzatának teljesítése 25.226.984.930 Ft, kiadási előirányzatának teljesítése 17.813.743.705 Ft az intézmények és a Polgármesteri Hivatal támogatásával korrigáltan a 4.3 melléklet szerint.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea s. k.
jegyző
Cserdiné Németh Angéla s. k.
polgármester

Mellékletek a 8/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez