Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2021. (VI. 29.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal dolgozóit megillető szociális és egyéb juttatásokról, támogatásokról * 

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, a 232/A. § (1) bekezdésében, a 234. § (3)-(4) bekezdésében, a 236. § (4) bekezdésében és a 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) alkalmazásában álló, teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatott köztisztviselőkre, ügykezelőkre és munkavállalókra (továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) A rendelet 4-9. és 13. §-ában foglaltakat a polgármesterre és az alpolgármester(ek)re is alkalmazni kell.

(3) A rendelet hatálya a Hivatalból, vagy jogelőd szervezetétől nyugállományba került köztisztviselőkre is kiterjed.

2. Vezetői szintek és vezetői illetménypótlékok

2. § (1) A munkamegosztás alapján elkülönített szervezeti egységek vezetői munkakörének betöltésére adott kinevezés esetén a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. § (5) bekezdés c) pontjában és a 137. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott

a) főosztályvezető szintnek a hivatalban a főosztályvezetői, Polgármesteri Kabinetvezetői munkakör betöltésére adott vezetői kinevezés,

b) főosztályvezető-helyettesi szintnek a hivatalban a főépítészi munkakör betöltésére adott vezetői kinevezés,

c) osztályvezetői szintnek a hivatalban az osztályvezetői munkakör betöltésére adott vezetői kinevezés

felel meg.

(2) A köztisztviselő

a) a főosztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 20%-ának,

b) a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 15%-ának,

c) az osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői kinevezés esetén alapilletménye 10%-ának

megfelelő mértékű vezetői illetménypótlékra jogosult.

3. Illetménykiegészítés

3. § (1) Az ügykezelő és a munkavállaló kivételével a középiskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20%-a.

(2) Az ügykezelő és a munkavállaló kivételével a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40%-a.

II. Fejezet

Szociális és egyéb juttatások

4. Lakhatási, lakásépítési- és vásárlási támogatás

4. § A köztisztviselő részére saját, méltányolható lakásigényének kielégítése, lakáshelyzetének javítása céljából - lakásépítéshez, vásárláshoz, cseréhez, korszerűsítéshez - visszatérítendő kamatmentes támogatás nyújtható.

5. Szociális és kegyeleti támogatás

5. § A köztisztviselő részére életkörülményeiben bekövetkezett rendkívüli események megoldására szociális és temetési támogatás biztosítható.

6. Illetményelőleg

6. § A köztisztviselő átmeneti anyagi gondjainak enyhítése érdekében illetményelőlegben részesíthető.

7. Tanulmányi, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás

7. § A Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében a köztisztviselő részére tanulmányi, továbbképzési, nyelvtanulási támogatást biztosíthat.

8. Cafetéria-juttatás

8. § (1) A köztisztviselő a Kttv. 151. § (1) bekezdése alapján cafetéria-juttatásra jogosult.

(2) Az adóévben megállapított keretösszegen belül - a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mértékig és feltételekkel - a köztisztviselő által választható cafetéria-elemeket a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

(3) A köztisztviselő részére a Hivatal az adóévben a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti további szociális, jóléti, kulturális juttatást nyújthat, ha annak pénzügyi fedezetét az éves költségvetés biztosítja.

9. Egészségügyi juttatás

9. § Ha a köztisztviselőnek munkaköre ellátásához a számítógép folyamatos használata szükséges, a Hivatal a köztisztviselő részére egészségügyi juttatásként védőszemüveg vásárlásához vissza nem térítendő támogatást nyújt.

10. Palota Plusz juttatás

10. § A köztisztviselő évente Palota Plusz juttatásban részesülhet, melynek részletes feltételeit a Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.

11. Rendészeti Plusz juttatás

11. § A középfokú iskolai végzettségű közterület-felügyelő és a segédfelügyelő havonta Rendészeti Plusz juttatásban részesül. A juttatás részletes feltételeit a Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata tartalmazza.

12. Ruházati költségtérítés

12. § A Hivatal a közterület-felügyelők részére egyenruha, a mezőőrök és a segédfelügyelők részére formaruha ellátást biztosít.

13. Bankszámla-hozzájárulás

13. § (1) A köztisztviselő havonta bankszámla-hozzájárulásra jogosult.

(2) A bankszámla-hozzájárulás összege 1.000 Ft/fő/hó, melynek kifizetésére egyösszegben tárgyév november hónapjában kerül sor.

14. Nyugállományú köztisztviselők támogatása

14. § A nyugállományú köztisztviselő - a szociális helyzetére figyelemmel - rászorultság alapján eseti szociális-, illetve temetési segélyben részesíthető.

15. A Közszolgálati Tisztviselők Napja

15. § A Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nap.

16. Közszolgálati Szabályzat

16. § A rendeletben meghatározott szociális és egyéb juttatások feltételeit, módját, mértékét a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg az éves költségvetésben meghatározottak alapján.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § * 

dr. Filipsz Andrea s. k.
jegyző
Cserdiné Németh Angéla s. k.
polgármester