Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 4.) *  önkormányzati rendelete

építési tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában és (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Budapest XV. kerület Palota Újfalu területén fekvő 98093/2-15, 98093/17-29, 98093/35-52, 98093/56-75, 98093/77-85 helyrajzi számú ingatlanokra terjed ki.

2. § (1) Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata az 1. §-ban meghatározott építési telkek vonatkozásában az ingatlanokat kiszolgáló közüzemi szennyvízcsatorna-hálózat kiépítéséig építési tilalmat rendel el.

(2) A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítési időpontjának a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által történő üzemeltetésbe vétel dátumát kell tekinteni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea s. k. Cserdiné Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester