Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (V. 30.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 3/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi költségvetése végrehajtásának együttes

a) bevételének korrigált főösszegét 26.182.009.649 Ft-ban,

b) kiadásának korrigált főösszegét 19.348.565.085 Ft-ban,

ba) a működési bevételek főösszegét 17.518.768.684 Ft-ban,

bb) a működési kiadások főösszegét 16.101.643.841 Ft-ban,

bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 555.234.668 Ft-ban,

bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 2.818.764.232 Ft-ban,

c) a működési hiány, többlet egyenlegét 6.981.976.986 Ft-ban,

d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét -148.532.422 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési célú finanszírozási műveletek

aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 14.514.893.358 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétel 5.558.867.317 Ft, működési célú központi, irányító szervi támogatás 8.584.384.203 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 371.641.838 Ft,

ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 8.950.041.215 Ft, ebből működési célú központi, irányító szervi támogatás 8.584.384.203 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 365.657.012 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek

ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 6.658.185.219 Ft (lekötött bankbetét levonása utáni korrigált összeg 2.658.185.219 Ft), ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétel 1.854.373.908 Ft, felhalmozási célú központi, irányító szervi támogatás 480.688.077 Ft, hitelek, kölcsönök bevételei 323.123.234 Ft, lekötött bankbetétek megszüntetésének összege 4.000.000.000 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 4.543.188.077 Ft (lekötött bankbetét levonása utáni korrigált összeg 543.188.077 Ft), ebből felhalmozási célú központi, irányító szervi támogatás 480.688.077 Ft, hitel, kölcsön visszafizetés 62.500.000 Ft, pénzeszköz lekötött bankbetétként 4.000.000.000 Ft.

3. § E rendelet

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,

c) a működési célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.1. melléklet,

d) a felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 2.2. melléklet,

e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet,

f) a működési célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 3.1. melléklet,

g) a felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 3.2. melléklet,

h) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.1. melléklet,

i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.2. melléklet,

j) az Önkormányzat gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 4.3. melléklet,

k) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 5. melléklet,

l) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 6. melléklet,

m) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 7. melléklet

szerint állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek teljesülése

4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi működési célú pénzeszközátvételét 6.372.324.954 Ft-ban határozza meg a 2.1. melléklet szerint, melyből az államháztartáson belüli működési támogatások összege 6.351.538.398 Ft, az államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök összege 20.786.556 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási célú pénzeszközátvételét 180.870.982 Ft-ban határozza meg a 2.2. melléklet szerint, melyből az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatás összege 131.424.335 Ft, az államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 49.446.647 Ft.

(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2021. évi teljesítési összege 9.786.145.302 Ft, melyből a Helyi adó bevételek 9.704.596.400 Ft-ot tesznek ki. A működési bevételek 1.360.298.428 Ft-ban, a felhalmozási bevételek 374.363.686 Ft-ban kerülnek meghatározásra a 2. melléklet szerint.

4. A költségvetési kiadások teljesülései

5. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi működési kiadásain belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 8.766.488.473 Ft-ban, a dologi kiadásokat 3.929.422.548 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 211.741.646 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi működési kiadásain belül az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások összegét 63.713.426 Ft-ban, az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatásokösszegét 1.604.632.201 Ft-ban, az államháztartáson kívüli működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés összegét 1.424.755 Ft-ban, az államháztartáson kívüli működési célú kölcsön összegét 21.995.400 Ft-ban, az elvonások és befizetések összegét 1.502.225.392 Ft-ban, határozza meg a 3.1. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásain belül az államháztartáson belüli egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 3.000.000 Ft-ban, az államháztartáson kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 40.352.055 Ft-ban, az államháztartáson kívüli felhalmozási célú kölcsön összegét 76.624.025 Ft-ban határozza meg a 3.2 melléklet szerint.

(4) Az Önkormányzat 2021. évi felújításainak összegét 970.723.313-ban határozza meg a 6. melléklet szerint.

(5) Az Önkormányzat 2021. évi beruházásainak összegét 1.728.064.839 Ft-ban határozza meg a 7. melléklet szerint.

5. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Filipsz Andrea s. k. Cserdiné Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2/1. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2/2. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3/1. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3/2. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4/1. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4/2. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4/3. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 12/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelethez