Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2022. (XII. 22.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetése együttes

a) bevételének főösszegét 24 840 815 068 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 24 840 815 068 Ft-ban,

ba) a működési bevételek főösszegét 19 967 870 688 Ft-ban,

bb) a működési kiadások főösszegét 23 152 805 941 Ft-ban,

bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 587 527 936 Ft-ban,

bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 1 625 509 127 Ft-ban,

c) a működési hiány, többlet egyenlegét 0 Ft-ban,

d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési célú finanszírozási műveletek

aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 15 733 615 745 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 3 184 935 253 Ft; központi, irányító szervi támogatás 12 548 680 492 Ft,

ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 12 548 680 492 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 12 548 680 492 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek

ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 1 866 742 918 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 1 100 481 191 Ft; központi, irányító szervi támogatás 766 261 727 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 828 761 727 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 766 261 727 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 50.000.000 Ft.

(4) A céltartalék összege 525 257 390 Ft, ebből

a) működési céltartalék 25 257 390 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 500 000 000 Ft.

3. § E rendelet

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,

c) a működési célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 3. melléklet,

d) a felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 4. melléklet,

e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,

f) a működési célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 6. melléklet,

g) a felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 7. melléklet,

h) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 8. melléklet,

i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet,

j) az Önkormányzat gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet,

k) a működési és felhalmozási céltartalékokat a 11. melléklet,

l) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 12. melléklet,

m) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 13. melléklet,

n) az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet,

o) az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet

szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig - a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható.

(3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 8. és 9. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.

(8) A 6. § (2)-(4) és a 7. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a (7) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(10) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(11) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(12) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.

(13) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1)-(2) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

(14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2023. január 1-től 59.000 Ft-ban állapítja meg.

(15) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2023. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

(16) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait az Önkormányzat helyi adóból származó bevételeiből finanszírozza.

(17) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Kulturális Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.

(18) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

1. Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati része céltartalék,

2. az Intézményi szociális segély keret céltartalék,

3. a Szakhatósági keret céltartalék,

4. a Hibaelhárítási keret céltartalék,

5. Intézményi felmentés, végkielégítés céltartalék,

6. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,

7. az Általános tartalékból esetenkénti legfeljebb 20.000.000 Ft összeg felhasználására.

(2) Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot a Környezetvédelmi Alap céltartalék felhasználására.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Bizottságot:

1. a Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret,

2. az Intézmények által szervezett rendezvények kerete,

3. az Élen a tanulásban, élen a sportban és Kerület kiváló Sportoló pályázati keret,

4. a Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj keret,

felhasználására.

(5) A polgármester és a bizottság az (1)-(4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben - alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével - támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(6) Az (1)-(4) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a polgármester, illetve a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) Az Általános tartalék kiadási céltartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(8) Az (1)-(4) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

6. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a polgármesterre a (2)-(4) bekezdések szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. § (1)-(4) és (5) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(4) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás,

2. a feladatellátás csökkenése,

3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény,

4. a feladatellátás tervezett módjának változása,

5. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés,

6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása,

7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása

esetén.

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendelet soron következő módosításába.

(6) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az Önkormányzat költségvetése körében az Áht. 40. § (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat. E jogkörében a polgármester a költségvetési kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat, előirányzat módosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a költségvetési szerveknél

7. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdése, az Ávr. 36. § (2)-(3) bekezdése, az Ávr. 42. §-a, az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése, valamint az Ávr. 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)-(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2023. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 2.500.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(6) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások között, valamint a személyi juttatások terhére a dologi kiadások javára, legfeljebb 6.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás a betöltött álláshelyekre jóváhagyott személyi juttatások kifizethetőségét nem veszélyeztetheti.

(7) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

a) az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai;

b) munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;

c) céljelleggel biztosított személyi juttatások (különböző jogcímeken biztosított kereset-kiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzatai;

d) az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;

e) az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok;

f) közüzemi díjak kiadási előirányzatai;

g) karbantartási feladatok kiadási előirányzatai;

h) ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai;

i) a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;

j) az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;

k) az a)-i) pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(8) A fenntartó 2023. június 30. napjáig eltekint a g) pont alkalmazásától azzal, hogy a költségvetési szervet [dKÁ1] minden hónap 25. napjáig a fenntartó felé tájékoztatási kötelezettség terheli a (7) bekezdés g) pontja alapján végrehajtott előirányzat rendezésekről.

(9) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatásakizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(10) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(11) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,

2. végleges feladatelmaradás miatt megmaradt összeg,

3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,

4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,

5. gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,

6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,

7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(12) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra az intézmény költségvetési maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. Az intézmény, illetve az intézményben foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra az intézménynek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(13) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

7. Pénzellátás, pénzintézeti kapcsolatok

8. § (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a Polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5-ig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a Képviselő-testület 428/2022. (XI. 24.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse, vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

dr. Kevevári Edit sk. Cserdiné Németh Angéla sk.
jegyző polgármester

1. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

14. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez

15. melléklet a 39/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére
//