Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat által alapított elismerések adományozásáról

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) egyes, a Budapest Főváros XV. kerülethez (továbbiakban: kerület) kötődő kiemelkedő tevékenységek, teljesítmények megbecsülésére és elismerésére a következő önkormányzati kitüntetéseket és elismerő címeket (a továbbiakban együtt: elismerés) alapítja:

1. Budapest XV. kerület Díszpolgára Cím,

2. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj,

3. Az Év Szakmai Díja,

4. Budapest XV. kerületi Közszolgálatért Oklevél,

5. Budapest XV. kerületi Köznevelésért Oklevél,

6. Az Év Háziorvosa Díj,

7. Az Év Háziorvos Szakdolgozója Díj,

8. Civil Szervezetek Elismerő Oklevél,

9. Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevél,

10. Hónap rendőre Elismerő Oklevél,

11. Kiváló Kormánytisztviselő Elismerő Oklevél,

12. Pedagógus díszoklevél.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott elismerések adományozásával kívánja a kerülethez kötődő, kiemelkedő érdemeket szerzett személyek és közösségek iránti tiszteletét kifejezni és méltó elismerésként személyüket és munkásságukat példaképül állítani a jelen- és utókor elé.

2. Budapest XV. kerület Díszpolgára Cím

2. § (1) Budapest XV. kerület Díszpolgára Cím (továbbiakban: Cím) annak a kerülethez köthető személynek adományozható, aki:

a) kiemelkedően jelentős munkájával maradandó értéket alkotott,

b) életművével a kerületben vagy országosan elismerést szerzett,

c) jelentős módon hozzájárult a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, közösségének, hagyományainak gazdagításához, vagy

d) példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

(2) A Cím posztumusz is adományozható.

3. § A Cím évente legfeljebb 2 fő részére adományozható, melyből az egyik cím lehet posztumusz.

4. § (1) A Cím mellé juttatásként díszoklevél, képzőművészeti kivitelezésű plakett és bruttó 650.000 Ft jár. A posztumusz kitüntető címmel anyagi elismerés nem jár.

(2) A díszoklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a Cím adományozásának tényét, az adományozásról hozott határozat számát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

(3) A dísztokban elhelyezett plakett

a) kör alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 5 mm,

b) a plakett kétoldalas, az egyik oldala kör alakban a XV. kerület Díszpolgára feliratot, alatta a kerület címerét, a másik oldala a kitüntetett nevét és az adományozás évszámát tartalmazza.

(4) A Cím posztumusz adományozása esetén az (1) bekezdésben foglalt juttatásokat a Címet elnyerő özvegye, hiányában az örököse vagy örökösei veszik át.

5. § A Cím átadásának időpontja minden év október 23-a (nemzeti ünnepünk) alkalmából rendezett önkormányzati megemlékezés.

6. § A Címet elnyerő személyek

a) az Önkormányzat kiemelt rendezvényeire meghívót kapnak,

b) meghívást kapnak a képviselő-testület rendes üléseire,

c) felkérhetők a kerületet képviselő delegációban való részvételre, valamint

d) díjtalanul látogathatják az önkormányzat művészeti és közművelődési intézményeit, rendezvényeit.

7. § (1) A Cím adományozására ajánlást tehet:

a) a kerület országgyűlési képviselője,

b) helyi önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat,

e) a kerület lakosa,

f) a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület, egyház,

g) politikai párt kerületi szervezete, valamint

h) önkormányzati intézmény és a kerületben működő egyéb intézmény.

(2) Az ajánlásnak tartalmazni kell:

a) az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, elérhetőségét,

b) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,

c) az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását és

d) a javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezését, címét, elérhetőségét, a javaslatot tevő sajátkezű aláírását.

(3) Az ajánlásokat minden év augusztus 1. napjáig lehet a polgármesternek megküldeni.

(4) A Cím adományozásáról a Képviselő-testület dönt.

8. § (1) A címmel kitüntetett személyt halála esetén – a hozzátartozók egyetértésével – az önkormányzat saját halottjának tekinti, méltó temetéséről legfeljebb 500.000 Ft erejéig gondoskodik.

(2) Az (1) bekezdés alapján eltemetett díszpolgár esetében az önkormányzat a sírhely feletti rendelkezési jogról az örökös (örökösök) javára az újraváltásra is kiterjedően lemond.

(3) Az Önkormányzat a megbecsülését a posztumusz díjban részesült személy esetén – a hozzátartozók egyetértésével – síremlék állításával vagy síremlék állításához történő hozzájárulással biztosítja, legfeljebb 500.000 Ft összeg erejéig. Támogatás esetén a síremléken a „díszpolgár” megjelölést biztosítani kell.

3. Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj

9. § A Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj (továbbiakban: Díj) annak a személynek adományozható, aki kerületi lakosként, vagy a kerületben tevékenykedőként a kerület fejlődése, a közjó előmozdítása érdekében kifejtett példamutató és szakmailag kimagasló tevékenységet fejtett ki

1. az egészségügy,

2. a szociális és családvédelem,

3. a nevelés-oktatás,

4. a művelődés,

5. a sport,

6. a köz érdekében, a közösségért végzett tevékenység,

7. a vállalkozás,

8. a közrend és közbiztonság,

9. a környezetvédelem,

10. és a településfejlesztés,

11. a közigazgatás,

12. a médianyilvánosság,

13. a közösségek vagy

14. az intézményüzemeltetés, -fejlesztés, vagyongazdálkodás

területén.

10. § (1) A Díj évente legfeljebb 10 személy vagy közösség részére adományozható.

(2) Az adományozás során irányadó szempontokat e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

11. § (1) A Díjjal juttatásként oklevél, képzőművészeti kivitelezésű plakett, valamint bruttó 350.000 Ft jár.

(2) Az oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a díj adományozásának tényét, az adományozásról hozott határozat számát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

(3) A dísztokban elhelyezett plakett

a) kör alakú, bronzból készült, átmérője 80 mm, vastagsága 5 mm,

b) a plakett egyoldalas, kör alakban a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem feliratot, alatta Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat címerét és az adományozás évszámát ábrázolja.

12. § A Díj átadásának időpontja minden év március 15-e (nemzeti ünnepünk) alkalmából rendezett önkormányzati megemlékezés.

13. § (1) A Díj adományozására javaslatot tehet:

a) a kerület országgyűlési képviselője,

b) helyi önkormányzati képviselő,

c) a képviselő-testület bizottsága,

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat,

e) az önkormányzati intézmény és a kerületben működő egyéb intézmény,

f) a kerület lakosa,

g) a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület, egyház, valamint

h) a jegyző.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell:

a) a 9. § szerinti tevékenységi területet,

b) az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, elérhetőségét, vagy az elismerésre javasolt közösség megnevezését, székhelyét (telephelyét), elérhetőségét,

c) a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,

d) az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását, közösség esetén történetét és

e) a javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezését, címét, elérhetőségét, a javaslatot tevő sajátkezű aláírását.

(3) A javaslatokat minden év december 1. napjáig lehet a polgármesternek megküldeni.

(4) A Díj adományozásáról a Képviselő-testület dönt.

4. Az Év Szakmai Díja

14. § (1) Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közösség szolgálatában az adott évben kiemelkedő érdemeket szerzett személyek elismerésére az Év Szakmai Díjat alapítja.

(2) *  Budapest XV. kerület Év Szakmai Díja (továbbiakban: Év Szakmai Díja)

a) a XV. Kerületi Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervnél közalkalmazotti, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban,

b) az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott, az alap- és középfokú köznevelési feladatellátásban részt vevő iskolában, köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban,

c) a Szociális Rehabilitációs Alapítványnál a családgondozás, a gyermekvédelem és a hajléktalan ellátás területén munkaviszonyban, valamint

d) a Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál munkaviszonyban

álló személynek adományozható.

(3) Az Év Szakmai Díja legfeljebb 16 fő részére adományozható a következő kategóriák szerint:

1. a bölcsődei gondozás területén az Év Kisgyermeknevelője,

2. a bölcsődei gondozás területén az Év Bölcsődei Munkát Segítő Alkalmazottja,

3. az óvodai nevelés területén az Év Óvodapedagógusa,

4. az óvodai nevelés területén az Év Óvodai Munkát Segítő Alkalmazottja,

5. a szociális ellátás területén az Év Szociális Munkása,

6. a szociális ellátás területén az Év Szociális Gondozója vagy Szakmai Tevékenységet Segítő Alkalmazottja,

7. az egészségügy területén az Év Szakorvosa,

8. az egészségügy területén az Év Egészségügyi Szakdolgozója,

9. a kultúra és művelődésszervezés területén az Év Kulturális és Művelődésszervezési Dolgozója,

10. az intézmények működtetése területén az Év Intézmény Működtetési Dolgozója,

11. a köznevelés területén az Év Pedagógusa,

12. a családgondozás, a gyermekvédelem és hajléktalan ellátás területén az Év Családgondozója.

(4) *  Az Év Szakmai Díja elismerés a (3) bekezdésben meghatározott kategóriánként 1 fő részére adományozható, kivéve az „Év Óvodapedagógusa”, mely évente 3 fő, az „Év Óvodai Munkát Segítő Alkalmazottja”, mely évente 3 fő, az „Év Pedagógusa”, mely évente 4 fő, és az „Év Intézmény Működtetési Dolgozója”, mely évente 2 fő részére adható.

(5) Az Év Szakmai Díja elismerést nem kaphat az, aki jogerős fegyelmi büntetés, vagy büntető bíróság által kiszabott elmarasztaló ítélet hatálya alatt áll.

(6) Az Év Szakmai Díja posztumusz nem adományozható.

(7) Az Év Szakmai Díja adományozására az érintett intézmények vezetői, a Szociális Rehabilitációs Alapítvány igazgatója, Csokonai Kulturális Központ és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője, az Észak-Pesti Tankerületi Központ vezetője a feladatellátásukat érintő kategóriákban, részletes indoklással ellátott javaslatot tehetnek. Egy intézmény kategóriánként legfeljebb 3 személyt javasolhat, kivéve az Észak-Pesti Tankerületi Központ vezetője, aki legfeljebb 8 személyre tehet javaslatot.

(8) Az Év Szakmai Díja ünnepélyes átadására – „Év Kulturális és Művelődésszervezési Dolgozója” cím kivételével – minden évben az Önkormányzat által szervezett ágazati kerületi rendezvényen kerül sor.

(9) Az Év Szakmai Díja adományozásáról a polgármester dönt.

(10) Az Év Szakmai Díja esetében az elismert rövid életútját nem kell közzétenni.

15. § (1) Az „Év Kisgyermeknevelője” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében bölcsődei területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő kisgyermeknevelői tevékenységet végzett.

(2) Az „Év Bölcsődei Munkát Segítő Alkalmazottja” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében bölcsődei területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő bölcsődei munkát segítő tevékenységet végzett.

(3) Az „Év Kisgyermeknevelője” és az „Év Bölcsődei Munkát Segítő Alkalmazottja” címet a Bölcsődék Napja alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év március 15. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(4) Az „Év Óvodapedagógusa” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében óvodai területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő óvoda pedagógusi tevékenységet végzett.

(5) Az „Év Óvodai Munkát Segítő Alkalmazottja” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében óvodai területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő óvodai munkát segítő tevékenységet végzett.

(6) Az „Év Pedagógusa” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott oktatási intézményekben oktató-nevelő munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő pedagógusi tevékenységet végzett.

(7) Az „Év Óvodapedagógusa”, az „Év Óvodai Munkát Segítő Alkalmazottja” címet és az „Év Pedagógusa” címet Pedagógusnap alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év április 30. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(8) Az „Év Szociális Munkása” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében szociális ellátás, a gyermek- és ifjúságvédelem vagy a fogyatékkal élő emberek rehabilitációja területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végzett.

(9) Az „Év Szociális Gondozója vagy Szakmai Tevékenységet Segítő Alkalmazottja” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében a szociális és idősellátás, a gyermek- és ifjúságvédelem vagy a fogyatékkal élő emberek rehabilitációja területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végzett.

(10) Az „Év Családgondozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében családgondozás, a gyermekvédelem és hajléktalan ellátás területén a Szociális és Rehabilitációs Alapítványnál munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő szociális és családgondozói tevékenységet végzett.

(11) Az „Év Intézmény Működtetési Dolgozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében az önkormányzati intézmények működtetése területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő tevékenységet végzett.

(12) Az „Év Szociális Munkása”, az „Év Szociális Gondozója vagy Szakmai Tevékenységet Segítő Alkalmazottja”, az „Év Családgondozója” és az „Év Intézmény Működtetési Dolgozója” címet a Szociális Munka Napja alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év október 15. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(13) Az „Év Szakorvosa” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében egészségügyi területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő gyógyító, prevenciós tevékenységet végzett.

(14) Az „Év Egészségügyi Szakdolgozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében egészségügyi területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő egészségügyi, prevenciós tevékenységet végzett.

(15) Az „Év Szakorvosa” és az „Év Egészségügyi Szakdolgozója” címet Semmelweis Nap alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester. A kitüntetési javaslatokat minden év május 31. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

(16) Az „Év Kulturális és Művelődésszervezési Dolgozója” cím adományozható annak a Budapest XV. kerületében kultúra vagy művelődés területen munkát folytató személynek, aki az adott évben folyamatosan kiemelkedő kulturális vagy művelődésszervezői tevékenységet végzett.

(17) Az „Év Kulturális és Művelődésszervezési Dolgozója” címet a Magyar Kultúra Napja alkalmából a Képviselő-testület nevében a polgármester adja át. A kitüntetési javaslatokat minden év december 10. napjáig kell a polgármesternek megküldeni.

16. § (1) Az Év Szakmai Díja mellé juttatásként díszoklevél, emlékplakett és bruttó 150.000 Ft jár.

(2) A díszoklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Év Szakmai Díjában részesített személy nevét,

c) az Év Szakmai Díja kategória szerinti megnevezését,

d) az Év Szakmai Díja adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

e) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

(3) Az emlékplakett

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Év Szakmai Díjában részesített személy nevét,

c) az Év Szakmai Díja kategória szerinti megnevezését, valamint

d) az adományozás évét

tartalmazza.

5. Budapest XV. Kerületi Közszolgálatért Oklevél

17. § (1) Budapest XV. Kerületi Közszolgálatért Oklevél (továbbiakban: Közszolgálatért Oklevél) a kerület Képviselő-testülete munkájának előkészítésében, végrehajtásában és az ehhez szükséges feltételek biztosításában közreműködő, Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) alkalmazásában álló személynek adományozható, aki a Hivatalnál és jogelődjénél megszakítás nélkül eltöltött 20, 25 vagy 45 év folyamatos jogviszonnyal rendelkezik.

(2) A Közszolgálatért Oklevél mellé juttatásként

a) 20 év után az alkalmazott havi bruttó illetménye, munkabére 100,

b) 25 év után az alkalmazott havi bruttó illetménye, munkabére 200,

c) 45 év után az alkalmazott havi bruttó illetménye, munkabére 600

%-ának megfelelő összeg jár.

(3) A juttatás összegének alapját az alkalmazottnak a javaslattétel időpontjában járó havi bruttó illetménye, illetve munkabére képezi.

(4) A Közszolgálatért Oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a Közszolgálatért Oklevél adományozásának tényét, az adományozásról hozott döntés számát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

18. § (1) Közszolgálatért Oklevelet nem kaphat az, aki jogerős fegyelmi büntetés, vagy büntető bíróság által kiszabott elmarasztaló ítélet hatálya alatt áll.

(2) Az elismerés az alkalmazott részére akkor is adományozható, ha jogviszonya a 17. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot az adományozás évének december 31. napjáig érné el.

(3) A Nyugállományba vonuló alkalmazottnak 20, 25 éves elismerő Közszolgálatért Oklevél akkor is adományozható, ha szolgálati jogviszonyából 2 év, vagy ennél kevesebb idő, 45 éves elismerő Közszolgálatért Oklevél esetén 3 év, vagy ennél kevesebb idő van hátra.

(4) A Közszolgálatért Oklevél posztumusz nem adományozható.

19. § (1) A Közszolgálatért Oklevél adományozására a jegyző tesz javaslatot, legkésőbb minden év január 31. napjáig.

(2) A Közszolgálatért Oklevél adományozásáról a polgármester dönt.

(3) A Közszolgálatért Oklevél ünnepélyes átadására minden évben a Közszolgálati Tisztviselők Napja rendezvényen kerül sor.

(4) A Közszolgálatért Oklevél esetében a rendelet 33. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandók. A 33. § (9) bekezdése szerinti rendelkezés azzal a kitétellel alkalmazandó, hogy a Közszolgálatért Oklevéllel elismert rövid életútját nem kell közzétenni, a 33. § (10) bekezdés szerinti nyilvántartást a jegyző vezeti.

6. Budapest XV. Kerületi Köznevelésért Oklevél

20. § (1) *  Budapest XV. Kerületi Köznevelésért Oklevél (továbbiakban: Oklevél) annak a Budapest XV. kerület közigazgatási területén működő, az Észak-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott, az alap- és középfokú köznevelési feladatellátásban részt vevő iskolában dolgozó, pedagógus vagy pedagógus munkát segítő munkakörben alkalmazott személynek adományozható, aki ezen intézményekben, illetve ezek jogelődjeinél megszakítás nélkül eltöltött 20, 35, 45, 50 év folyamatos jogviszonnyal rendelkezik.

(2) Az Oklevél mellé juttatásként bruttó 200.000 Ft jár.

(3) Az Oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) az Oklevél adományozásának tényét, az adományozásról hozott döntés számát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

21. § (1) Oklevelet nem kaphat az, aki büntető bíróság által kiszabott elmarasztaló ítélet hatálya alatt áll.

(2) A nyugállományba vonuló alkalmazottnak a 35, 45 és 50 éves elismerő Oklevél akkor is adományozható, ha szolgálati jogviszonyából két év, vagy ennél kevesebb idő van hátra.

(3) Az Oklevél posztumusz nem adományozható.

(4) Az elismerés az alkalmazott részére akkor is adományozható, ha jogviszonya a 20. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot az adományozás évének december 31. napjáig érné el.

22. § (1) Az Önkormányzat az Oklevél adományozására minden évben felhívást tesz közzé. A felhívás minden év január 10. napjától elérhető az Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A felhívás megjelenéséről a polgármester gondoskodik.

(2) *  A kérelmet a pedagógus vagy pedagógus munkát segítő munkakörben alkalmazott személy minden év március 1. napjáig nyújthatja be a polgármesternek. A kérelemhez mellékelten csatolni kell azokat a munkaügyi dokumentumokat, amelyek a megszakítás nélküli, folyamatos jogviszonyban eltöltött éveket hitelesen igazolják.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott benyújtási határidő jogvesztő. Kérelem a jogosultság évét követően nem nyújtható be.

(4) Az Oklevél adományozásáról a polgármester dönt minden év április 30. napjáig.

(5) Az Oklevél átadásáról az Önkormányzat gondoskodik minden év június 30. napjáig.

(6) Az Oklevél esetében a rendelet 33. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak nem alkalmazandók. A 33. § (9) bekezdése szerinti rendelkezés azzal a kitétellel alkalmazandó, hogy az Oklevéllel elismert rövid életútját nem kell közzétenni.

7. Az Év Háziorvosa Díj

23. § Az Év Háziorvosa Díj annak a személynek adományozható, aki Budapest XV. kerületében felnőtt-, gyermek háziorvosként vagy fogorvosként az adott évben folyamatosan kiemelkedő gyógyító, prevenciós tevékenységet végzett.

8. Az Év Háziorvos Szakdolgozója Díj

24. § Az Év Háziorvos Szakdolgozója Díj annak a személynek adományozható, aki Budapest XV. kerületében felnőtt-, gyermek háziorvos vagy fogorvos mellett az adott évben folyamatosan kiemelkedő ápoló, prevenciós tevékenységet végzett.

9. Az Év Háziorvosa Díj és Az Év Háziorvos Szakdolgozója Díj adományozásának közös szabályai

25. § (1) A Díj évente 1–1 személy részére adományozható.

(2) A Díj posztumusz nem adományozható.

(3) A Díj mellé juttatásként díszoklevél, emlékplakett és bruttó 150.000 Ft jár.

(4) A díszoklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) a Díjban részesített személy nevét,

c) a Díj adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

(5) Az emlékplakett

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Díjban részesített személy nevét,

c) a Díj megnevezését, valamint

d) az adományozás évét

tartalmazza.

(6) A Díjat Semmelweis Nap alkalmából adja át a Képviselő-testület nevében a polgármester.

(7) A Díj adományozására ajánlást tehet:

a) a Népjóléti Bizottság elnöke,

b) a Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztályának vezetője,

c) a Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény vezetője, valamint

d) a Magyar Orvosi Kamara XV. kerületi szervezete.

(8) Az ajánlásokat minden év május 31. napjáig lehet a polgármesternek megküldeni.

(9) A Díj adományozásáról a polgármester dönt.

(10) A Díj esetében az elismert rövid életútját nem kell közzétenni.

10. Civil Szervezetek Elismerő Oklevél

26. § A Civil Szervezetek Elismerő Oklevél (továbbiakban: Oklevél) annak a Budapest XV. kerülethez köthető civil szervezetnek, kisközösségi szerveződésnek adományozható (továbbiakban: civil szervezet), amely önkéntes alapon, a közjó javára működik, szakmailag kimagasló tevékenységet végez és legalább két éve aktívan működik a kerületben.

27. § (1) Az Oklevél évente 1 közösség részére adományozható.

(2) *  Az Oklevél mellé juttatásként bruttó 150.000 Ft jár.

(3) Az Oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Oklevélben részesített közösség nevét,

c) az Oklevél adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

(4) * 

(5) *  Az Oklevelet a polgármester adja át a Képviselő-testület nevében az április hónapban megrendezett képviselő-testületi ülésen.

(6) Az Oklevélre ajánlást tehet:

a) helyi önkormányzati képviselő,

b) a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinetjének vezetője,

c) a Civil Tanácsadó Kollégium, valamint

d) bármely civil szervezet.

(7) Az ajánlásokat minden év március 15. napjáig lehet a polgármesternek megküldeni.

(8) Az Oklevél adományozásáról a polgármester dönt.

11. Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevél

28. § A Rendvédelmi Szervek Elismerő Oklevél (továbbiakban: Oklevél) annak a személynek adományozható, aki a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság, valamint a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Észak-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség IV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (továbbiakban: Rendvédelmi Szervek) állományában kiemelkedő, magas színvonalú szakmai munkát végez a bűnmegelőzési, bűnüldözési, rendészeti, valamint a tűz- és kárelhárítási feladatok ellátása során.

29. § (1) Az Oklevél évente a XV. Kerületi Rendőrkapitányság állományába tartozó 20 fő és a IV. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állományába tartozó 10 fő részére adományozható.

(2) Az oklevél mellé pénzjutalom jár, melynek együttes összege legfeljebb a mindenkori költségvetési rendeletben jóváhagyott összeg erejéig terjedhet.

(3) Az Oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Oklevélben részesített személy nevét,

c) az Oklevél adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

(4) Az Oklevél átadásának időpontja minden év március 15-e és október 23-a (nemzeti ünnepünk) alkalmából rendezett önkormányzati megemlékezés.

(5) Az Oklevélre ajánlást

a) a polgármester és

b) a Rendvédelmi Szervek vezetője

tehet.

(6) Az ajánlásokat minden év február 28. és szeptember 30. napjáig lehet a polgármesternek megküldeni.

(7) Az Oklevél adományozásáról a polgármester dönt.

12. A Hónap Rendőre

30. § (1) A Hónap Rendőre Elismerő Oklevél (továbbiakban: Oklevél) annak a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság állományában tartozó rendőrnek adományozható, aki az adott hónapban a feladata ellátása során tanúsított példamutató magatartásával rendvédelmi, közbiztonsági munkájával vagy bűncselekmények feltárásában, megakadályozásában vagy megelőzésében szerzett érdemeivel kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

(2) Az Oklevél havonta egyszer 1 fő részére adományozható.

(3) Az Oklevél mellé nettó 50.000 Ft pénzjutalom jár.

(4) Az Oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Oklevélben részesített személy nevét,

c) az Oklevél adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

(5) Az Oklevelet a Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője javaslata alapján a polgármester adományozza. Az Oklevél ugyanazon személynek többször is adományozható.

(6) Az Oklevél adományozására a javaslatot minden hónap 20. napjáig kell megküldeni a polgármesternek.

(7) Az Oklevelet ünnepélyes keretek között a polgármester adja át.

13. Kiváló Kormánytisztviselő Elismerő Oklevél

31. § (1) A Kiváló Kormánytisztviselő Elismerő Oklevél (továbbiakban: Oklevél) annak a személynek adományozható, aki a Budapest Főváros Kormányhivatala kormánytisztviselőjeként a Budapest XV. kerületben kiemelkedő, magas színvonalú közigazgatási munkát végez.

(2) Az Oklevél évente 2 fő kormánytisztviselőnek adományozható, aki legalább 5 éve a Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatal keretén belül lát el közigazgatási feladatot.

(3) Az Oklevél mellé bruttó 60.000 Ft pénzjutalom jár.

(4) Az Oklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az Oklevélben részesített személy nevét,

c) az Oklevél adományozásának tényét, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

(5) Az Oklevél átadására az október 23-a (nemzeti ünnepünk) alkalmából rendezett önkormányzati megemlékezés keretében kerül sor.

(6) Az Oklevél adományozására a XV. Kerületi Kormányhivatal vezetője minden év szeptember 30. napjáig tehet javaslatot.

(7) Az Oklevél adományozásáról a polgármester dönt.

14. Pedagógus Díszoklevél

32. § (1) Pedagógus díszoklevél adományozható (a továbbiakban: Díszoklevél) annak a nyugdíjas pedagógusnak, aki

a) a tárgyévben 50, 60, 65, 70 éve szerezte meg a pedagógus diplomáját, az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és legalább 20 évet pedagógus munkakörben töltött el, vagy

b) a tárgyévben 50, 60, 65, 70 éve szerezte meg a pedagógus diplomáját, és legalább 20 évet az Önkormányzat közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben töltött el.

(2) Az Önkormányzat a Díszoklevél adományozására minden évben felhívást tesz közzé. A felhívás minden év január 10. napjától elérhető az Önkormányzat hivatalos honlapján, valamint beszerezhető a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán. A felhívás megjelenéséről a polgármester gondoskodik.

(3) A Díszoklevél adományozásának részletes szabályait, az adományozás rendjét, valamint a kérelemmel együtt benyújtandó kötelező mellékleteket a felhívás tartalmazza.

(4) A kérelem a kötelező mellékletekkel együtt minden év március 1. napjáig nyújtható be a polgármesternek. Kérelem a jogosultság évét követően nem nyújtható be.

(5) A Díszoklevél

a) Rákospalota, Pestújhely, Újpalota címerét,

b) az elismerésben részesített személy nevét,

c) a Díszoklevél adományozásának tényét, az adományozásról hozott döntés számát, az adományozás évét, az adományozás rövid indokát, valamint

d) a polgármester aláírását és az Önkormányzat pecsétjét

tartalmazza.

(6) A Díszoklevél mellé pénzjutalom jár, amelynek összege

a) az 50 éve megszerzett diploma esetén a szociális vetítési alap összegének kétszerese,

b) a 60 éve megszerzett diploma esetén a szociális vetítési alap összegének háromszorosa,

c) a 65 éve megszerzett diploma esetén a szociális vetítési alap összegének négyszerese,

d) a 70 éve megszerzett diploma esetén a szociális vetítési alap összegének ötszöröse.

(7) Az Oklevél adományozásáról a polgármester dönt minden év április 30. napjáig.

(8) A Díszoklevelet ünnepélyes keretek között Pedagógus Nap alkalmából a polgármester adja át.

15. Az adományozás rendjének közös szabályai

33. § (1) A javaslattétel lehetőségéről az arra jogosultakat hirdetményben kell tájékoztatni, melyet az Önkormányzat honlapján és az önkormányzat lapjában is közzé kell tenni.

(2) Valamely elismerés ugyanazon személy részére csak egy ízben adományozható.

(3) Az elismerés nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a képviselő-testületnek, vagy a képviselő-testület bizottságának a tagja.

(4) Saját maga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója részére elismerés adományozását senki nem indítványozhatja.

(5) A javaslattételre nem jogosult személytől, vagy szervezettől érkezett javaslatokat a polgármester nem veszi figyelembe.

(6) Az elismerésben részesített személy jogosult magát az elismerés tulajdonosának nevezni.

(7) Az elismerés adományozására a polgármester előterjesztést készít, amennyiben annak adományozásáról a Képviselő-testület jogosult dönteni.

(8) Az elismerések adományozásáról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

(9) Az elismerésekben részesítettek nevét, rövid életútját (szervezet esetében annak tevékenységét) és az adományozás indokát az önkormányzat honlapján és az önkormányzat lapjában közzé kell tenni.

(10) Az elismerések adományozásáról a polgármester nyilvántartást vezet, mely tartalmazza:

a) az elismerésben részesített személy nevét, születési helyét és idejét, szervezet esetében annak elnevezését, székhelyét/telephelyét,

b) az adományozott elismerés megjelölését, valamint az adományozás rövid indoklását,

c) az átadás időpontját, az elismerés adományozásáról hozott képviselő-testületi határozat vagy a polgármesteri döntés számát.

34. § (1) Az elismerésekkel járó jutalom az elismerés átadásával egyidejűleg esedékes.

(2) Az elismerésekkel járó jutalom fedezetét az önkormányzat éves költségvetésében kell biztosítani.

(3) Az elismerésekkel járó jutalom adóköteles.

16. Az elismerés visszavonása

35. § (1) Az elismerés visszavonható attól,

a) akit szándékos bűncselekmény elkövetése miatt bíróság jogerősen elítélt, vagy

b) aki az elismerésre az adományozáskor nem ismert okból, vagy utóbb érdemtelenné vált.

(2) Az elismerés visszavonására az elismerés adományozására vonatkozó eljárási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

17. Záró rendelkezések

36. § (1) E rendelet hatályba lépése előtt adományozott elismerések továbbra is viselhetők.

(2) A 8. §-ban foglaltak kivételével az elismerésben részesülőkre az elismerés adományozásakor hatályos szabályok az irányadók.

37. § * 

38. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

dr. Kevevári Edit s. k. Cserdiné Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet az 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj adományozásánál irányadó javaslattételi szempontok

1. Az egészségügy területén azon személyek terjeszthetők fel, akik a lakosság egészségének megóvása, az egészséges életmódra nevelés, a gyógyító – megelőző tevékenység, a rehabilitáció terén, az egészségügyi szolgáltatások javítása érdekében, egészségügyi vállalkozásban kiemelkedő és példamutató tevékenységet fejtettek ki.

2. A szociális és családvédelem területén azon személyek terjeszthetők fel, akik a kerület lakosságának szociális ellátása, a család- és gyermekvédelem területén kiemelkedő eredményt értek el.

3. A nevelés – oktatás területén azon személyek terjeszthetők fel, akik magas színvonalú szakmai munkájukkal elősegítették az ifjúság szellemi, lelki fejlődését, a tehetséges gyermekek kiválasztását, a hátrányos helyzetben levők felzárkóztatását, és a gyermekek elkallódásának megakadályozását.

4. A művelődés területén azon személyek terjeszthetők fel, akik a kerület lakossága közművelődési igényének elmélyítése, a kerület kulturális hagyományainak feltárása, megőrzése és terjesztése, a művelődési lehetőségek bővítése terén átlagon felüli munkát végeztek.

5. A sport területén azon személyek terjeszthetők fel, akik az átlagot meghaladó módon közreműködtek a kerület sportéletének fejlesztésében, a kerületi sportegyesületekben folyó szakmai és nevelő munka színvonalának emelésében.

6. A köz érdekében, a közösségért végzett tevékenység területén azon személyek terjeszthetők fel, akik a XV. kerület közösségéért, a közjó előmozdítása érdekében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.

7. A vállalkozás területén azon személyek terjeszthetők fel, akik egyéni vállalkozóként vagy társas vállalkozások működtetésével az ipar, a kereskedelem, a vendéglátás és a szolgáltatás területén a kerületben színvonalas tevékenységet fejtettek ki.

8. A közrend és közbiztonság területén azon személyek terjeszthetők fel, akik munkájukkal átlagon felüli mértékben hozzájárultak a közrend és közbiztonság megszilárdításához, az állampolgárok közérzetének és biztonságának javításához.

9. A környezetvédelem területén azon személyek terjeszthetők fel, akik jelentősen hozzájárultak lakókörzetük, illetve a kerület egészséges környezetének kialakításához és megóvásához, a környezeti ártalmak csökkentéséhez.

10. A településfejlesztés területén azon személyek terjeszthetők fel, akik a korszerű városkép kialakításával, védelmével nagy mértékben hozzájárultak a kerületi igényeket magas szinten kielégítő épített környezeti feltételek kialakításához.

11. A közigazgatás területén azon személyek terjeszthetők fel, akik a kerület és a lakosság szolgálatában kiemelkedő és példamutató tevékenységet fejtettek ki.

12. A médianyilvánosság területén azon személyek terjeszthetők fel, akik a kerület lakosságának, közösségeinek tájékoztatása terén, a közjót szolgáló közösségi és közpolitikai párbeszéd élesztéséért, javításáért példamutató tevékenységet fejtettek ki.

13. A közösségek területén azon közösségek terjeszthetők fel, akik jelentősen hozzájárultak a kerületi közösségek, civil szerveződések színvonalas tevékenységéhez.

14. Az intézményüzemeltetés, -fejlesztés, vagyongazdálkodás területén azon személyek terjeszthetők fel, akik az önkormányzati intézményüzemeltetés, -fejlesztés, vagyongazdálkodás, vagyon megőrzés területén kiemelkedő és példamutató tevékenységet fejtettek ki.