Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 28.) *  önkormányzati rendelete

az Önkormányzat működésének és gazdálkodásának átláthatóságáról

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat), a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalára (továbbiakban: hivatal), az önkormányzat által alapított alapítványra, valamint közalapítványra, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaságára és az önkormányzat által alapított költségvetési szervre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. adatkezelő: az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a gazdasági társaság, az alapítvány, valamint a költségvetési szerv;

2. alapítvány: az az alapítvány, valamint az a közalapítvány, amely tekintetében az önkormányzat alapítói jogokat gyakorol;

3. gazdasági társaság: önkormányzat közvetlen vagy közvetett többségi tulajdonában álló gazdasági társaság;

4. intézmény: az önkormányzat által alapított költségvetési szerv;

5. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott személyek;

6. közérdekű bejelentés: a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben meghatározott panasz és közérdekű bejelentés;

7. önkormányzat: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata;

8. polgármesteri hivatal: Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Polgármesteri Hivatal.

3. Döntéshozatal, valamint az önkormányzati képviselők munkájának átláthatósága

3. § (1) Az önkormányzat honlapján elektronikusan kereshető formában közzéteszi

a) a képviselőknek szóló meghívók kiküldésével egyidejűleg az önkormányzat valamennyi képviselő-testületi és bizottsági ülésének napirendi javaslatát, valamint a képviselő-testület és bizottság napirendjén szereplő valamennyi, nyilvános ülésen tárgyalandó előterjesztést,

b) a nyilvános képviselő-testületi ülést követő 15 napon belül a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét, az ülésen készült hang- és képfelvételt,

c) a nyilvános bizottsági üléseket követő 15 napon belül a bizottsági ülések jegyzőkönyvét, és – amennyiben készült – hang- és képfelvételt,

d) a közmeghallgatást követő 15 napon belül a közmeghallgatásról készített jegyzőkönyvet, valamint – amennyiben rendelkezésre áll – a közmeghallgatáson készült képfelvételt.

(2) A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveinek, illetve azok mellékleteinek tartalmaznia kell a nyílt szavazásokról szóló név szerinti kimutatást.

4. § Az önkormányzat honlapján elektronikusan kereshető formában közzéteszi, hogy

a) a képviselők adott naptári évben hány képviselő-testületi ülésen vettek részt,

b) a képviselők adott naptári évben hány bizottsági ülésen vettek részt,

c) a képviselők adott naptári évben hányszor szólaltak fel a képviselő-testületi üléseken,

d) az adott naptári évben képviselő-testületi, bizottsági munkával összefüggően hány írásban benyújtott önálló képviselői indítványuk, módosító javaslatuk volt,

e) az adott naptári évben képviselői munkával összefüggően mennyi volt az írásban benyújtott kezdeményezésük száma.

4. A közérdekű adatok közzététele

5. § Az önkormányzat a honlapján közzéteszi:

a) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat,

b) a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők közvetlen e-mail címét, telefonszámát és fogadóóráik időpontjait,

c) a polgármester, az alpolgármester, a tanácsnok, a bizottsági elnök, a bizottsági alelnök, valamint a bizottsági tagok tiszteletdíját, költségtérítését és természetbeni juttatásait,

d) a tanácsnok által ellátott feladatok jegyzékét és a tanácsnok előző évi munkájáról készített beszámolót.

5. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítése

6. § (1) Az önkormányzat a honlapján közzéteszi

a) a közérdekű adatok megismerésére irányuló igény teljesítéshez szükséges jogi tájékoztatást, amely tartalmazza az adatigénylés folyamatát végigkövető, a határidőkről és a jogi lehetőségekről, valamint a személyes adatok kezeléséről szóló tájékoztatást,

b) az adatigénylés fogadására kijelölt elektronikus levélcímet.

(2) A közzététel során felismerhetetlenné kell tenni

a) a célhoz kötöttség elvére is figyelemmel a közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő személyes adatot,

b) a minősített adatot,

c) az Infotv. 27. § (3) bekezdésére is figyelemmel az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (1)–(2) bekezdése szerinti üzleti titkot és védett ismeretet, továbbá

d) azt az adatot, amelynek megismerhetőségét törvény mérlegelést nem engedően kizárja.

6. Az önkormányzat költségvetésének átláthatósága

7. § Az önkormányzat a honlapján közzéteszi

a) az elfogadását követő 15 munkanapon belül a költségvetését, zárszámadását, valamint szöveges formátumban az elfogadott költségvetés és zárszámadás indokolását,

b) elfogadásuktól számított 15 munkanapon belül a költségvetés módosításait, valamint az éves beszámolót.

7. Pályázatok átláthatósága

8. § Az önkormányzat a honlapján közzéteszi

a) az egyedi döntés alapján nyújtott, az államháztartáson kívüli természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek – ide nem értve a társasházat – számára kiírt pályázatokat,

b) a pályázatban igényelhető támogatás pontos összegét,

c) a pályázat elbírálásának várható időpontját,

d) a pályázat eredményeként elnyert támogatás pontos összegét.

9. § (1) Az önkormányzat a honlapján táblázatos formában közzéteszi az önkormányzat költségvetéséből társadalmi szervezeteknek nyújtott, hárommillió forintos értékhatárt meghaladó, nem normatív, céljellegű támogatásokat.

(2) A táblázatot olyan formában kell közzétenni, hogy tartalmazza

a) a támogatást kapó szervezetek és képviselőik nevét,

b) a támogatások pénzbeli és természetbeni összesítését,

c) a támogatott tevékenység leírását,

d) a támogatási szerződés időbeli hatályát, lejártát,

e) a megvalósulás helyét.

8. A közbeszerzések és a beszerzések átláthatósága

10. § Az önkormányzat a honlapján közzéteszi

a) a közbeszerzési szabályzatát,

b) az elektronikus közbeszerzési rendszerben történő közzététellel egyidejűleg az ajánlatkérőként az eljárás azonosítóját és az eljárásra mutató linkeket,

c) az ajánlattételi felhívások megküldésével egyidejűleg a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárásban meghívott ajánlattevők nevét,

d) amennyiben az erre vonatkozó adat az adatkezelő rendelkezésére áll, meghívásos közbeszerzési eljárás esetén a részvételi felhívás kibocsátásával egyidejűleg az arra vonatkozó megállapításokat tartalmazó iratot, hogy a meghívott ajánlattevők nem állnak egymással olyan viszonyban, amely korlátozza a tisztességes versenyt.

11. § Az önkormányzat negyedévente a honlapján közzétesz minden hárommillió forintot meghaladó összegű beszerzési eljárásban

a) kibocsátott ajánlattételi felhívást,

b) az ajánlatok bírálatáról készült jegyzőkönyvet vagy más hasonló iratot, továbbá

c) a győztes ajánlattevővel megkötött szerződéseket és a szerződések mellékleteit, valamint azok módosításait.

9. Szerződések átláthatósága

12. § Az önkormányzat a honlapján negyedévente közzéteszi az általa és a hivatal által megkötött, évi nettó hárommillió forintos értékhatárt meghaladó polgári jogi szerződéseknek az Infotv. 37/C. §-ában szabályozott Központi Információs Közadat-nyilvántartás (a továbbiakban: Központi Információs Közadat-nyilvántartás) szerinti adatait.

10. Ingatlangazdálkodás átláthatósága

13. § (1) Az önkormányzat a honlapján negyedévente elektronikusan kereshető, táblázatos formában közzéteszi az általa értékesített és megvásárolt ingatlanok (2) bekezdésben felsorolt adatait.

(2) A táblázatot olyan formában kell közzétenni, hogy tartalmazza

a) az ingatlan pontos címét,

b) értékbecslések alapján az ingatlan értékét,

c) eladási/vételi árát,

d) adásvétel időpontját,

e) amennyiben a vevő, illetve az eladó jogi személy, a vevő, illetve az eladó nevét,

f) az értékbecslési dokumentumokat.

11. Gazdasági társaságok átláthatósága

14. § (1) Az önkormányzat honlapján közzéteszi

a) a gazdasági társaságok,

b) az a) ponton kívül az önkormányzatot megillető tulajdoni hányadot megjelölve, a tulajdoni arány mértékétől függetlenül valamennyi az önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdálkodó szervezet,

c) a közalapítványt megillető tulajdoni hányadot megjelölve, a tulajdoni arány mértékétől függetlenül alapítvány tulajdonosi részvételével működő valamennyi gazdálkodó szervezet listáját.

(2) Az önkormányzat honlapján közzéteszi a (1) bekezdésben megjelölt jogalanyok

a) ügyvezető szerve tagjainak a nevét, és javadalmazását,

b) felügyelő szerve tagjainak a nevét, és javadalmazását,

c) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát,

d) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát,

e) üzleti tervét,

f) számvitelről szóló törvény szerinti beszámolóját, az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, és – ha annak készítésére köteles – közhasznúsági mellékletét.

(3) A (2) bekezdés e)–f) pontjában megjelölt adatokat az ezen adatok közzétételére vonatkozó határidőt követő 30 napon belül kell közzétenni. A (2) bekezdés a)–d) pontjában megjelölt adatokat azok módosulását követő 30 napon belül közzé kell tenni.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt jogalany saját honlapján közzéteszi a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Kgttv.) 2. § (3) bekezdésében megjelölt adatokat, valamint a vezető tisztségviselők, a felügyelőbizottsági tagok, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerint vezető állású munkavállalók, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók

a) nevét,

b) tisztségét vagy munkakörét,

c) munkaviszonyban álló személy esetében

ca) a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatásokat,

cb) az Mt., a kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartamát,

cc) az Mt. 228. §-a alapján kikötött időtartamot és a kötelezettség vállalásának ellenértékét,

d) a vezető tisztségviselő megbízásos jogviszonya, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén

da) a megbízási díjat,

db) a megbízási díjon felüli egyéb járandóságokat,

dc) a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatásokat.

(5) A (1) bekezdésben megjelölt jogalany az önkormányzat honlapjára mutató linket helyez el a saját honlapjának nyitó oldalán „Közzététel” elnevezéssel, amennyiben saját honlappal rendelkezik.

12. Gazdasági társaságok szerződéseinek átláthatósága

15. § A gazdasági társaság a honlapján negyedévente közzéteszi az általa megkötött, évi nettó három millió forintos értékhatárt meghaladó polgári jogi szerződéseknek a Központi Információs Közadat-nyilvántartás szerinti adatait.

13. Alapítványok és költségvetési szervek átláthatósága

16. § (1) Az önkormányzat a honlapján közzéteszi az alapítványok

a) nevét,

b) ügyvezető szerve tagjainak a nevét,

c) felügyelő szerve tagjainak a nevét,

d) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát,

e) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát,

f) beszámolóját és az ahhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést, valamint – ha ennek készítésére köteles – a közhasznúsági mellékletet.

(2) Az (1) bekezdés f) pontjában megjelölt adatokat az ezen adatok alapítvány általi közzétételére vonatkozó határidőt követő 30 napon belül kell közzétenni. A (1) bekezdés b)–e) pontjában megjelölt adatokat azok módosulását követő 30 napon belül közzé kell tenni.

(3) Az önkormányzat a honlapján elérhetővé teszi valamennyi költségvetési szerv vezetőjének a nevét, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát. Ezen adatokban, dokumentumokban történő változást a módosulásukat követően 30 napon belül közzé kell tenni.

(4) Az alapítvány és a költségvetési szerv a honlapján negyedévente közzéteszi az általa megkötött, évi nettó három millió forintos értékhatárt meghaladó polgári jogi szerződéseknek a Központi Információs Közadat-nyilvántartás szerinti adatait.

(5) Az alapítvány és a költségvetési szerv az önkormányzat honlapjára mutató linket helyez el a saját honlapjának nyitó oldalán „Közzététel” elnevezéssel, amennyiben saját honlappal rendelkezik.

14. A vagyonnyilatkozatok átláthatósága

17. § (1) Az önkormányzat a honlapján közzéteszi az önkormányzat képviselőjének, továbbá az ott írt feltétel teljesülése esetén a (2) bekezdésben felsorolt személyeknek a vagyonnyilatkozatát legkésőbb a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség utolsó napjáig.

(2) Az érintett személy kifejezett, írásbeli hozzájárulása esetén a (1) bekezdésben meghatározottaknak megfelelően közzé tehető

a) az önkormányzati képviselővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának,

b) az önkormányzat bizottsága nem képviselő tagja és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának,

c) a nem képviselő alpolgármester és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának,

d) a gazdasági társaság képviseletére jogosult személy és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának,

e) az alapítvány képviseletére jogosult személy és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának,

f) a költségvetési szerv képviseletére jogosult személy és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának

vagyonnyilatkozata.

(3) A vagyonnyilatkozatot az (1) bekezdésben meghatározott személyek esetében oldalhű másolatban, valamint elektronikusan kereshető formátumban is közzé kell tenni.

(4) Az önkormányzat képviselőjének, továbbá a (2) bekezdésben felsorolt többi személy valamennyi vagyonnyilatkozatának a vagyonnyilatkozat tételére vonatkozó kötelezettséget keletkeztető jogviszony fennállásától az e jogviszony megszűnését követő naptári év utolsó napjáig kell elérhetőnek lennie.

(5) Az önkormányzat vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottsága az önkormányzat honlapján közzéteszi az önkormányzat képviselőjének a vagyonnyilatkozatára vonatkozó vagyonnyilatkozati eljárás során hozott döntését és annak írásba foglalt indokolását.

(6) Az önkormányzat vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottsága a (2) bekezdésben meghatározott személy vagyonnyilatkozatára vonatkozó vagyonnyilatkozati eljárás során hozott döntését és annak írásba foglalt indokolását az érintett személy erre irányuló kifejezett, írásos hozzájárulása esetén teszi közzé az önkormányzat honlapján.

(7) A (2) bekezdésben meghatározott személyek cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kiskorú közeli hozzátartozójának a vagyonnyilatkozata, valamint az önkormányzat vagyonnyilatkozat-vizsgáló bizottsága által a vagyonnyilatkozatára vonatkozó vagyonnyilatkozati eljárás során hozott döntés és annak írásba foglalt indokolása kizárólag a kiskorú személy törvényes képviselőjének kifejezett, írásbeli hozzájárulása esetén hozható nyilvánosságra.

15. A közérdekű bejelentők védelme

18. § Az adatkezelő a honlapján közzéteszi

a) a közérdekű bejelentések fogadásának és intézésének, valamint tartalmuk kivizsgálásának az adatkezelő által alkalmazott eljárásrendjéről szóló szabályzatot,

b) a közérdekű bejelentők védelmére vonatkozó jogszabályi előírások ismertetését,

c) a közérdekű bejelentések adatkezelő által történő fogadásának és intézésének, valamint a közérdekű bejelentés tartalma kivizsgálásának az adatkezelőnél alkalmazott eljárásrendjét,

d) a közérdekű bejelentések fogadására szolgáló elektronikus levelezési címet vagy olyan párbeszédablak vagy felület elérhetőségét, amelyen keresztül a közérdekű bejelentés közvetlenül megtehető.

16. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.

20. § Az adatkezelő az általa vagy a hivatal által e rendelet hatálybalépését megelőző 3 éven belül kötött, nettó ötmillió forintot meghaladó értékű polgári jogi szerződések adatait folyamatosan, de legkésőbb 2023. augusztus 31-ig közzéteszi a 12. §-ban foglaltak szerint eljárva.

dr. Kevevári Edit s. k.
jegyző
Cserdiné Németh Angéla s. k.
polgármester