Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 4.) *  önkormányzati rendelete

a civil szervezetek pályázati támogatásáról

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) e rendeletben meghatározott módon és formában támogatja a kerületi polgárok önszerveződő közösségeit, hogy ezzel elősegítse a kultúra, a közművelődés és a hagyományok ápolását, a nevelési-oktatási, a szociális és karitatív tevékenységet, az arra rászorulók támogatását, az egészséges életmód és a sportolás feltételeinek megteremtését, a természeti és épített környezet megóvását, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtését.

(2) E rendelet alkalmazásában az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pontjában meghatározott körbe tartozó szervezetek minősülnek civil szervezetnek.

(3) Az Önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően pénzbeli támogatásban is részesíti az Önkormányzat területén működő – az Önkormányzat céljait elősegítő – civil szervezetek programjait.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) E rendelet alkalmazásában támogatható civil szervezet az a bíróság által a pályázat benyújtása előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett egyesület, szövetség, alapítvány, amely az Önkormányzat közigazgatási területén székhellyel rendelkezik, az Önkormányzat közigazgatási területén folytat rendszeres tevékenységet és helyi szervezete az Önkormányzat közigazgatási területén működik, feltéve, hogy az alapító okiratának megfelelő tevékenységet folytat. Az Önkormányzat közigazgatási területén kívüli székhellyel rendelkező civil szervezet csak kivételes esetben, nemzeti vagy humanitárius érdekből támogatható.

(2) Nem minősül az (1) bekezdésben meghatározott szervezetnek a politikai párt és helyi szervezete, az egyház és annak belső egyházi jogi személye, valamint az egyház által alapított civil szervezet, a szakszervezet, a munkástanács, a biztosító társaság és a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat kötelező feladatát feladatellátási szerződés, közoktatási megállapodás, közművelődési megállapodás alapján átvállaló civil szervezetek és a közösségi célú közalapítványok feladatellátására.

3. A támogatás feltételei

3. § (1) A civil szervezet akkor részesíthető támogatásban, ha azt olyan, pártpolitikától mentes közösségi célú feladat ellátására kívánja fordítani, amely a kerület lakosságának érdekeit szolgálja.

(2) A pénzbeli támogatásban részesíthető közösségi célú tevékenységi körök a következők:

a) rendezvények, kirándulások szervezése,

b) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód népszerűsítése, terjesztése,

c) gyermekek üdültetése, táboroztatása,

d) nevelési, oktatási tevékenység, elsősorban közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,

e) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása,

f) természeti és épített környezet védelme, megóvása,

g) természeti és épített környezeti értékek népszerűsítése az önkormányzattal és más közösségekkel együttműködve,

h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,

i) önkéntes tevékenységet népszerűsítő programok szervezése és lebonyolítása,

j) önkéntes tevékenység fejlesztése és az önkéntesek számának növelése,

k) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása.

(3) A támogatott tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó közüzemi működési kiadásokra (rezsiköltség) az elnyert támogatás legfeljebb 25%-a számolható el.

(4) Nem nyújtható támogatás a kérelmezőnek, ha azt üzleti gazdasági tevékenységre kívánja felhasználni. Sportcélú támogatás az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló önkormányzati rendeletben foglaltak alapján nyújtható.

4. A támogatás forrása

4. § Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében biztosítja a civil szervezetek részére nyújtható vissza nem térítendő pénzbeli támogatás keretösszegét.

5. A pályázat

5. § (1) Pénzbeli támogatást pályázat útján e rendelet keretei között lehet igényelni.

(2) A pályázatot évente egy alkalommal a polgármester az Önkormányzat költségvetési rendeletének hatálybalépését követően írja ki, amelyben részletesen meghatározza a pályázati feltételeket.

(3) A pályázati felhívást az Önkormányzat honlapján kell közzétenni.

(4) A pályázat során a civil szervezet egy pályázatot nyújthat be, amelyben egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást.

(5) A pénzbeli támogatás iránti pályázatot a polgármesternek címezve személyesen kell benyújtani a pályázati felhívásban megjelölt határidőig.

(6) Érvényes pályázatot csak a rendelet 1. mellékletét képező Pályázati Adatlapon lehet benyújtani, amelyhez az ott felsorolt mellékleteket is csatolni kell. A Pályázati Adatlap az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

(7) Amennyiben a pályázó a pályázatát hiányosan nyújtja be, a polgármester 8 napos határidő tűzésével egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra biztosított határidő elmulasztása jogvesztő. A hiányos pályázatot a polgármester érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

6. A pályázati döntés és előkészítése

6. § (1) A támogatásról alapítványi formában működő civil szervezetek esetében a Képviselő-testület, egyéb szervezetek esetében a polgármester dönt.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott döntéshozó számára a megalapozott döntés meghozatalának előkészítése érdekében a támogatás megadására öt tagból és kettő póttagból álló Tanácsadó Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) tesz javaslatot. A döntés meghozatalában a Kollégium javaslata a döntéshozót nem köti.

(3) A Kollégium tagjait a polgármester javaslatára a Budapest XV. Kerület Díszpolgára Cím, valamint a Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj kitüntetettjei közül a Képviselő-testület kéri fel minden év február 28. napjáig.

(4) A Kollégium megbízatása 1 évre szól.

(5) A Kollégium maga határozza meg működése rendjét.

(6) A Kollégium tagjai e tisztségükért díjazásban nem részesülnek.

7. A pályázat elbírálása

7. § (1) Az alapítványi formában működő civil szervezet támogatásáról a Képviselő-testület a pályázati határidő leteltét követő 60 napon belül dönt.

(2) Az egyéb szervezetek által benyújtott pályázatokról a polgármester a pályázati határidő leteltét követő 30 napon belül dönt.

(3) A támogatásban részesülő civil szervezetekkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének a feltétele, hogy a nyertes pályázó a bankszámlájára vonatkozó azonnali beszedési megbízás engedélyezéséről szóló nyilatkozatot nyújtson be az Önkormányzathoz. A támogatási szerződés megkötésére egyebekben az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

8. A pénzbeli támogatás felhasználása és elszámolása

8. § (1) A támogatás kizárólag a 3. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek közül a támogatási szerződésben meghatározott célokra használható fel.

(2) A támogatás célhoz kötött felhasználását a polgármester a támogatás felhasználásnak időszakában is ellenőrizheti. Amennyiben az időközi ellenőrzés során a támogatási céltól eltérő felhasználást tapasztal, visszafizetési kötelezettséget ír elő, alapítványi formában működő civil szervezet esetében pedig ennek elrendelését indítványozza a Képviselő-testületnél.

(3) Az elszámolások elfogadásáról a szakmai ellenőrzést követően az alapítványi formában működő civil szervezetek esetében a Képviselő-testület, az egyéb szervezetek esetében a polgármester dönt.

(4) Az elszámlás szabályaira az önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatásokról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

9. A pénzbeli támogatás nyilvánossága

9. § A polgármester a civil szervezetek részére biztosított támogatásról, valamint a támogatott célokról a döntését követő 30 napon belül a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja a nyilvánosságot.

10. Záró rendelkezések

10. § * 

11. § Ez a rendelet 2023. április 5-én lép hatályba.

dr. Kevevári Edit s. k. Cserdiné Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 7/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

PÁLYÁZATI ADATLAP
a ................ évi pályázathoz

Pályázó szervezet

megnevezése:...............................................................................................

címe: ...................................................................................................................

aláírásra jogosult képviselő neve: ................................................................................

székhelye: .....................................................................................................................

telefonszáma:..............................................................................................................................

e-mail címe:..................................................................................................................................

a szervezet adószáma: ............................................................................................................

a szervezet pénzintézeti számlaszáma:......................................................................................

A pályázat közösségi célú tevékenységi köre a 7/2023. (IV. 4.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a)–k) pontja alapján:

3. § (2) bekezdés .................................. pontja

Az igényelt összeg: ........................... Ft

A tervezett program időpontja: ......................................................................................

Helyszíne:..............................................................................................................

Rövid leírása:..........................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

............................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Pályázat megvalósításának egyszerűsített költségtervezete
Kiadási tételek Tervezett költségek

Kelt, .................... 20...... év................ hó ......... nap

.........................................
a szervezet képviselőjének cégszerű aláírása

A pályázati ADATLAPHOZ a következő mellékleteket kell csatolni:

1. Alapszabály másolata.

2. Nem kell csatolni az 1. pontban megjelölt dokumentumot, amennyiben a pályázó azt jelen pályázat benyújtásától számított 3 éven belül korábbi érvényes pályázatához már csatolta, és nyilatkozik arról, hogy annak tartalmában változás nem történt. Ez esetben az Adatlap mellékletét képező “NYILATKOZAT korábban benyújtott dokumentumról” elnevezésű nyilatkozat csatolandó.

3. A pályázó döntéshozó szervének (közgyűlés, kuratórium,vezetőség, stb.) döntése a pályázaton való részvételről és a megvalósítani kívánt célról.

4. Az adatlap melléklete szerinti NYILATKOZAT a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról.

5. Az adatlap melléklete szerinti KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről.

Figyelmeztetés: Amennyiben a pályázó a pályázatához nem csatolja a felsorolt összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester a pályázatot érdemi elbírálás nélkül elutasítja.

Mellékletek az Adatlaphoz

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE

Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okiratának száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

II. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 6. § (1) bekezdése értelmében nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy,

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a honlapon közzétették.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. § (1) bekezdése szerint nem lehet támogatási jogviszonyban kedvezményezett

a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,

b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, főispán, kormánybiztos, miniszterelnöki megbízott, miniszterelnöki biztos, vármegyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester – az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú település polgármestere kivételével –, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,

d) – a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) – az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság, valamint a sportegyesület, a sportszövetség, a polgárőr szervezet és az állam által alapított vagyonkezelő alapítvány és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, valamint azon vagyonkezelő alapítvány és közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, amelyhez az állam csatlakozott kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség:

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az .........pont alapján.

Az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény leírása:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Kijelentem, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok egyike sem áll fenn velem szemben.

III. ÉRINTETTSÉG

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 8. § (1) bekezdése értelmében, ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)–b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)–c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)–c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

NYILATKOZAT

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az ............pont alapján.

Az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

..................................................................................................................

...................................................................................................................

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Amennyiben az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a változástól számított 8 munkanapon belül kezdeményezem e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

Kelt, .................... 20...... év................ hó ......... nap

.........................................
a szervezet képviselőjének cégszerű aláírása

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés
szerinti érintettségéről

(Csak érintettség fennállása esetén töltendő ki!)

PÁLYÁZÓ SZERVEZET MEGNEVEZÉSE:

Neve:
Székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okiratának száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben fennáll.

A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert

vezető tisztségviselője

az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,

vagy az egyesület ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja

a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója.

Indokolás:

Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):

..........................................................................................................................

A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):

.........................................................................................................................

A közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester-helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, a központi államigazgatási szerv – a Knyt. 2. § d) pont alá nem tartozó – vezetője és helyettesei.

A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):

a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben megfelelnek.

Kelt, .................... 20...... év................ hó ......... nap

.........................................
a szervezet képviselőjének cégszerű aláírása

NYILATKOZAT
korábban benyújtott dokumentumról

A PÁLYÁZÓ SZERVEZET

neve: ...................................................................................................................

székhelye: ..............................................................................................................

adószáma: .............................................................................................................

képviselőjének neve: .................................................................................................

nyilvántartásba vételi okirat száma: ................................................................................

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ..........................................................................

A szervezet képviselőjeként kijelentem, hogy jelen pályázatot megelőzően 3 éven belül, 20 ...... év ......... hónapjában Budapest Főváros XV. Kerület Önkormányzatához benyújtott érvényes pályázatomhoz csatolt alapszabály adattartalmában a benyújtást követően semmilyen változás nem történt.

Kelt, .................... 20...... év................ hó ......... nap

.........................................
a szervezet képviselőjének cégszerű aláírása