Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2023. (V. 30.) *  önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 7/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

2. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetése együttes

a) bevételének korrigált főösszegét 28.615.982.471 Ft-ban,

b) kiadásának korrigált főösszegét 21.932.383.421 Ft-ban,

ba) a működési bevételek főösszegét 20.463.933.854 Ft-ban,

bb) a működési kiadások főösszegét 18.288.441.498 Ft-ban,

bc) a felhalmozási bevételek főösszegét 735.364.881 Ft-ban,

bd) a felhalmozási kiadások főösszegét 3.016.946.185 Ft-ban,

c) a működési hiány, többlet egyenlegét 7.991.935.273 Ft-ban,

d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét 1.308.336.223 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési célú finanszírozási műveletek

aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 16.837.993.057 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétel 5.797.699.483 Ft, működési célú központi, irányító szervi támogatás 10.457.054.402 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések (nettó finanszírozási előleg) 583.239.172 Ft,

ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 11.021.550.140 Ft, ebből működési célú központi, irányító szervi támogatás 10.457.054.402 Ft, Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (nettó finanszírozási előleg) 564.495.738 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek

ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 25.065.965.284 Ft (lekötött bankbetét nélküli korrigált összeg 1.065.965.284 Ft), ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétel 1.035.745.081 Ft, felhalmozási célú központi, irányító szervi támogatás 30.220.203 Ft, lekötött bankbetétek megszüntetésének összege 24.000.000.000 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 24.092.720.203 Ft (lekötött bankbetét nélküli korrigált összeg 92.720.203 Ft), ebből felhalmozási célú központi, irányító szervi támogatás 30.220.203 Ft, hitel, kölcsön visszafizetés 62.500.000 Ft, pénzeszköz lekötött bankbetétként 24.000.000.000 Ft.

3. § E rendelet

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,

c) a működési célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 3. melléklet,

d) a felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 4. melléklet,

e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként a 5. melléklet,

f) a működési célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 6. melléklet,

g) a felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 7. melléklet,

h) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza,

i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza,

j) az Önkormányzat gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza,

k) a működési és felhalmozási céltartalékokat az 11. melléklet,

l) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 12. melléklet,

m) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 13. melléklet,

szerint állapítja meg.

3. A költségvetési bevételek teljesülése

4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi működési célú pénzeszközátvételét 7.232.453.800 Ft-ban határozza meg a 3. melléklet szerint, melyből az államháztartáson belüli működési támogatások összege 7.153.043.545 Ft, az államháztartáson kívüli működési célú átvett pénzeszközök összege 79.410.255 Ft.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási célú pénzeszközátvételét 256.452.691 Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerint, melyből az államháztartáson belüli felhalmozási célú támogatás összege 143.899.919 Ft, az államháztartáson kívüli felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 112.552.772 Ft.

(3) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2022. évi teljesítési összege 11.402.151.180 Ft, melyből a Helyi adó bevételek 11.328.674.247 Ft-ot tesznek ki. A működési bevételek 1.829.328.874 Ft-ban, a felhalmozási bevételek 478.912.190 Ft-ban kerülnek meghatározásra a 2. melléklet szerint.

4. A költségvetési kiadások teljesülései

5. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásain belül a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 9.895.984.222 Ft-ban, a dologi kiadásokat 4.389.501.328 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 210.198.056 Ft-ban határozza meg az 5. melléklet szerint.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásain belül az államháztartáson belüli egyéb működési célú támogatások összegét 8.643.967 Ft-ban, az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatásokösszegét 2.216.328.193 Ft-ban, az államháztartáson kívüli működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés összegét 4.882.413 Ft-ban, az államháztartáson kívüli működési célú kölcsön összegét 11.522.734 Ft-ban, az elvonások és befizetések összegét 1.551.380.585 Ft-ban határozza meg az 5. melléklet szerint.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásain belül az államháztartáson belüli egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 3.500.000 Ft-ban, az államháztartáson kívüli egyéb felhalmozási célú támogatások összegét 30.053.130 Ft-ban, az államháztartáson kívüli felhalmozási célú kölcsön összegét 60.798.502 Ft-ban határozza meg az 5. melléklet szerint.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi felújításainak összegét 2.074.853.163-ban határozza meg a 12. melléklet szerint.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi beruházásainak összegét 847.741.390 Ft-ban határozza meg a 13. melléklet szerint.

5. Záró rendelkezés

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Kevevári Edit s. k. Cserdiné Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester

1. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

11. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez