Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2023. (XII. 19.) *  önkormányzati rendelete

a Levendula 60+ program keretében az időskorú vagy meghatározott ellátásban részesülő XV. kerületi lakosok részére nyújtott támogatásról

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a (2) bekezdésben meghatározott időskorú vagy meghatározott ellátásban részesülő XV. kerületi lakosok részére a „Levendula 60+” program keretében készpénzhelyettesítő fizetési eszközt (a továbbiakban: utalvány) biztosít.

(2) E rendelet hatálya kiterjed azon, Budapest Főváros XV. kerület közigazgatási területén a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerinti lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyekre, akik

a) az Önkormányzat által előre meghirdetett utalvány átvételére biztosított határidő utolsó napjáig az öregségi nyugdíjkorhatárt elérik; vagy

b) az alábbi nyugellátásban, egészségbiztosítási vagy pénzbeli ellátásban (a továbbiakban: ellátás) részesülnek:

ba) saját jogú öregségi nyugdíj,

bb) rehabilitációs ellátás,

bc) rokkantsági ellátás,

bd) rokkantsági járadék,

be) szolgálati járandóság

(a továbbiakban: jogosultak).

2. Az utalványok jogosultak részére történő átadása

2. § (1) Az Önkormányzat előre meghirdetett időpontban és helyszínen biztosítja a jogosultak részére az utalványok átvételét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti átvétel lehetőségéről az Önkormányzat a polgármester útján az utalványok átvételének első napját megelőző harmincadik napig

a) a Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalotai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hirdetőtábláján;

b) az Önkormányzat hivatalos internetes oldalán; valamint

c) az Önkormányzat által kiadott lapban

történő hirdetmény közzétételével tájékoztatja a jogosultakat.

(3) A (2) bekezdés szerinti hirdetménynek tartalmaznia kell

a) a jogosulti kör meghatározását az 1. § (2) bekezdése szerinti jogosultsági feltétel feltüntetésével;

b) az utalvány átvételének időtartamát;

c) az utalvány átvételére biztosított helyszínek pontos cím szerinti meghatározását; valamint

d) a (7) bekezdés szerinti tájékoztatást.

(4) Az Önkormányzat az utalványok átvételre vonatkozó 1. § (2) bekezdés szerinti jogosultságot a jogosult által az utalvány átvételi helyszínén bemutatott

a) személyazonosság igazolására alkalmas fényképes igazolvány és

b) lakcímet igazoló hatósági igazolvány, valamint

c) – az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – az ellátás jogcímét igazoló dokumentum

alapján ellenőrzi.

(5) Amennyiben a jogosult akadályoztatva van az utalvány személyes átvételében, úgy az átvételre más személy részére meghatalmazást adhat. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Meghatalmazotti eljárás esetén a (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott igazolványokban szereplő személyes adatokat a meghatalmazásban fel kell tüntetni, valamint az 1. § (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ellátás jogcímét igazoló dokumentumot az utalvány átvételi helyszínén be kell mutatni. A meghatalmazott személy köteles továbbá magát a (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott igazolványokkal az utalvány átvétele előtt azonosítani.

(6) Az utalvány a jogosultság ellenőrzését, valamint az utalvány átvételére vonatkozó elismervény és adatkezelési tájékoztató megismerésére vonatkozó nyilatkozat aláírását követően kerül a helyszínen a jogosult vagy a meghatalmazott részére átadásra.

(7) Amennyiben a jogosult vagy a meghatalmazott az utalványt a 2. § (1) bekezdése szerinti időpontban nem veszi át, úgy az erre vonatkozó határidő leteltét követően már nem jogosult annak átvételére.

3. Az utalványokkal kapcsolatos rendelkezések

3. § (1) Egy jogosult nyolc darab 1 000 Ft névértékű, egyedi azonosító kóddal ellátott utalvány átvételére jogosult.

(2) Az utalványt a CSAPI–15 Vásárcsarnok- és Piacfenntartó Korlátolt Felelősségű Társaság által szerződött kereskedelmi tevékenységet végző személyeknél lehet felhasználni az utalványon feltüntetett felhasználási határidőig.

(3) Az utalvány készpénzre nem váltható. Amennyiben a vásárolni kívánt áru értéke nem éri el az utalvány névértékét, úgy a különbözet összege készpénzben nem jár vissza, ez esetben az utalvány névérték szerinti teljes összege felhasználtnak tekintendő.

(4) Az utalványt – szeszes ital kivételével – kizárólag élelmiszer vásárlására lehet felhasználni.

4. A jogosultak adatai kezelésével kapcsolatos rendelkezések

4. § (1) A Hivatal

a) a jogosultak pontos azonosítása,

b) az utalványok jogosultak részére történő átadása, valamint

c) az 1. § (1) bekezdése szerinti támogatási rendszer fedezetét biztosító költségvetési előirányzattal való átlátható elszámolás és a pénzügyi nyilvántartások vezetése

céljából természetes személyekhez kapcsolódó személyazonosító- és lakcím adatokat (a továbbiakban: személyes adatok) kezel a jogosultakról és a meghatalmazottakról.

(2) A Hivatal jegyzője az (1) bekezdésben meghatározott közérdekű feladat végrehajtásához szükséges (3) bekezdés a)–e) pontja szerinti és 1. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelő természetes személyek személyes adatait a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 21. § a) pont felhatalmazására figyelemmel – elektronikus úton kérdezi le az utalványok átvételének kezdő időpontját megelőző tizedik napon.

(3) A Hivatal a jegyző útján az alábbi személyes adatokat kezeli:

a) a jogosult neve,

b) a jogosult születési helye,

c) a jogosult születési ideje,

d) a jogosult anyja neve,

e) a jogosult lakcím adata (lakóhely- és tartózkodási hely címe),

f) a meghatalmazott neve,

g) a meghatalmazott lakcím adata (lakóhely- és tartózkodási hely címe).

(4) A jegyző a személyes adatok (2) bekezdés szerinti lekérdezését követő egy hónapon belül gondoskodni köteles a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás azon jogosultak részére történő megküldéséről, akik az utalványokat a 2. § (1) bekezdése szerinti időpontig nem vették át.

(5) A jegyző az utalványok felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint őrzi meg.

(6) A Hivatal mint adatkezelő az utalványokkal kapcsolatos elszámolást követően indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az utolsó utalvány-beváltást követő egy hónapon belül a kezelt – (3) bekezdés szerinti – személyes adatokat törli a nyilvántartásából.

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

dr. Kevevári Edit s. k. Cserdiné Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester