Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (I. 15.) *  önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros XV. Kerületi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testületére és szerveire, az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat által alapított gazdasági társaságok önkormányzati költségvetési kapcsolataira.

2. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetési egyenleg összege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja, a költségvetés szerkezeti rendje

2. § *  (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2024. évi költségvetése együttes

a) bevételének főösszegét 35 074 926 887 Ft-ban,

b) kiadásának főösszegét 35 074 926 887 Ft-ban,

ba) a működési bevételek főösszegét 26 966 938 049 Ft-ban,

bb) a működési kiadások főösszegét 28 367 102 558 Ft-ban,

bc) a felhalmozási kiadások főösszegét 6 452 589 962 Ft-ban,

c) a működési hiány, többlet egyenlegét 2 630 222 891 Ft-ban,

d) a felhalmozási hiány, többlet egyenlegét –2 630 222 891 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A finanszírozási műveletek összegeit az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési célú finanszírozási műveletek

aa) működési célú finanszírozási műveletek bevételi összege 18 754 147 822 Ft, ebből működési célú maradvány igénybevétele 4 223 121 767 Ft; központi, irányító szervi támogatás 14 531 026 055 Ft,

ab) működési célú finanszírozási műveletek kiadási összege 14 723 760 422 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás 14 531 026 055 Ft; az Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 192 734 367 Ft,

b) felhalmozási célú finanszírozási műveletek

ba) felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételi összege 3 513 197 110 Ft, ebből felhalmozási célú maradvány igénybevétele 2 315 533 346 Ft; központi, irányító szervi támogatás 1 197 663 764 Ft,

bb) felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadási összege 1 260 163 764 Ft, ebből központi, irányító szervi támogatás folyósítása 1 197 663 764 Ft; hitelek, kölcsönök visszafizetése 62 500 000 Ft.

(3) A költségvetés általános tartaléka 184 664 957 Ft.

(4) A céltartalék összege 1 151 913 812 Ft, ebből

a) működési céltartalék 46 377 512 Ft,

b) felhalmozási céltartalék 1 105 536 300 Ft.

3. § E rendelet

a) az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen az 1. melléklet,

b) az Önkormányzati költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet,

c) a működési célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 3. melléklet,

d) a felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatások, kölcsönök visszatérülésének az előirányzatait a 4. melléklet,

e) a költségvetési szervek és az Önkormányzat összesített kiadásait kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet,

f) a működési célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 6. melléklet,

g) a felhalmozási célú pénzeszközátadás és támogatási kölcsönök tervezett kiadásait a 7. melléklet,

h) az Önkormányzat intézményei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 8. melléklet,

i) a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 9. melléklet,

j) az Önkormányzat gazdasági társaságai és a Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatokat ellátó szervezeti egységei bevételeinek és kiadásainak előirányzatait rovatrend szerinti bontásban a 10. melléklet,

k) a működési és felhalmozási céltartalékokat a 11. melléklet,

l) az Önkormányzat felújítási tervét célonként és forrásonként a 12. melléklet,

m) az Önkormányzat fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként a 13. melléklet,

n) az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 14. melléklet,

o) az Önkormányzat összesített bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet,

p) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett álláshelyét a 16. melléklet,

q) az Önkormányzat bérlakásértékesítési számla terhére teljesített bevételeit és kiadásait a 17. melléklet,

r) az Önkormányzat címrendjét a 18. melléklet

szerint állapítja meg.

3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A költségvetés végrehajtása során kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig – a bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – vállalható.

(3) Az Önkormányzat garanciavállalásból és önkormányzati kezességből fennálló kötelezettsége 0 Ft.

(4) Az alapítvány támogatásáról és az alapítványi támogatás elfogadásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(5) A tárgyévet követő évekre szóló, több évet érintő kötelezettségvállalásra vonatkozó döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(6) Az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal a rendelet 8. és 9. mellékletében meghatározott előirányzatokkal kötelesek összeállítani elemi költségvetésüket.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletét – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a munkatervében elfogadott időpontokban módosítja, ezen felül szükség szerint vagy rendkívüli esetben a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendeletben, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésében szabályozott módon.

(8) A 6. § (2)–(4) és a 7. § (1)–(2) és (4)–(5) bekezdései szerint végrehajtott előirányzat módosítások és átcsoportosítások a (7) bekezdés szerinti költségvetési rendelet módosítások során átvezetésre kerülnek.

(9) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (7) bekezdésben előírt rendeletmódosítási kötelezettséghez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettség szabályozására.

(10) A gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv a jóváhagyott előirányzataival a jogszabályoknak megfelelően önállóan gazdálkodik.

(11) Azon költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Gazdasági Működtetési Központ látja el, az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó járulékok, valamint az egyéb közterhek előirányzataival önállóan, az egyéb előirányzatokkal a hatályos elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(12) Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek költségvetési maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá. A Képviselő-testület dönt a szabad, kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány felhasználásáról.

(13) A jóváhagyott költségvetési maradványból a kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére történő kifizetések az önkormányzat költségvetési szervei, valamint az önkormányzati feladatok esetében az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (1)–(2) bekezdésében szabályozott módon teljesíthetők. A fel nem használt előirányzatot az Önkormányzat elvonja. A már előző évben megkötött szerződések alapján a jogszabályi határidőt követően történő kifizetéseket a tárgyévi előirányzatok terhére kell teljesíteni.

(14) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 2024. január 1-től 70.000 Ft-ban állapítja meg.

(15) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra a 2024. költségvetési évben az elemi költségvetésben megállapított törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának 20%-áig vállalható kötelezettség.

(16) Az Önkormányzat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó szociális ellátások kiadásait az Önkormányzat helyi adóból származó bevételeiből finanszírozza.

(17) Az Önkormányzat az intézményei által szervezett rendezvényekre az általuk benyújtott igények alapján a Kulturális Bizottság döntésének megfelelően támogatást nyújt az intézmény finanszírozásának megemelésével.

(18) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az önerő szükségességétől és összegétől függetlenül minden esetben kizárólag a polgármester előzetes engedélyével nyújthatnak be pályázatot. Az önkormányzati önerő biztosítását igénylő azon pályázatok esetében, ahol nem az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék az önrész fedezete, az önkormányzati önrész biztosításáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.

4. A költségvetés végrehajtásának speciális szabályai

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert:

1. a Polgármester célkerete,

2. a Civil szervezetek támogatása pályázati keret,

3. a Testvérvárosi polgármesterek találkozója céltartalék,

4. a Vállalkozói fórum céltartalék,

5. a Szomszédünnep céltartalék,

6. a Színházak támogatása céltartalék,

7. a Lakossági tájékoztatók céltartalék,

8. az Egyházak feladatalapú támogatása keret,

9. az Intézményeknél és gazdasági társaságoknál alkalmazott közfoglalkoztatottakhoz kapcsolódó közfoglalkoztatási kiadások önkormányzati része céltartalék,

10. a Sport célú támogatások keret,

11. a Sportversenyek szervezése lakosság részére keret,

12. az Intézményvezetői jutalomkeret céltartalék,

13. az Intézményi szociális segélyezési alap célkeret céltartalék,

14. a Rendvédelmi, rendészeti szervezetek támogatási keret,

15. az Önkormányzati pályázati önrész céltartalék,

16. a Hivatali és intézményi dolgozók részére nyújtható munkáltatói kölcsön előirányzata,

17. az Általános tartalékból esetenkénti legfeljebb 50.000.000 Ft összeg felhasználására.

(2) Az Általános tartalék terhére új felhalmozási előirányzatról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Kerületfejlesztési Bizottságot:

1. a Környezetvédelmi Alap céltartalék,

2. a XV. Kerületi Értékvédelmi Támogatás pályázati keret,

3. a Lakossági önerős komposztálási program pályázati keret,

4. a Lakossági önerős csapadékvíz-gyűjtő program pályázati keret,

5. a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek karbantartási pályázati keret,

6. a Társasházak és Szövetkezeti lakóépületek felújítási pályázati keret,

7. a Járda felújítás lakossági önerővel pályázati keret,

felhasználására.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a Kulturális Bizottságot:

1. a Tanulmányi ösztöndíj pályázati keret (Pallasz Athéné-díj, Halley-díj),

2. az Intézmények által szervezett rendezvények kerete,

3. az Élen a tanulásban, élen a sportban pályázati keret,

4. az Élen a tanulásban, élen a művészetekben pályázati keret,

5. a Kerület kiváló Sportoló pályázati keret,

6. a Kulcsár Győző sportolói ösztöndíj keret,

7. az SNI-s gyerekek pályázati keret

felhasználására.

(5) A polgármester és a bizottság az (1)–(4) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben – alapítvány részére nyújtott támogatás kivételével – támogatást nyújthat. Eltérő rendelkezés hiányában a támogatás nyújtására vonatkozó átruházott hatáskör gyakorlása a felhasználási feltételek meghatározásától az elszámolásig tartó folyamatot foglalja magában.

(6) Az (1)–(4) bekezdés szerinti keretek és tartalékok terhére alapítvány részére nyújtandó támogatásról a polgármester, illetve a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt.

(7) Az Általános tartalék kiadási céltartalék polgármesteri hatáskörben történt felhasználásáról a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő költségvetés módosítás keretében tájékoztatja.

(8) Az (1)–(4) bekezdésben nem szabályozott céltartalékok felhasználásáról szóló döntés a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.

5. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a polgármester hatáskörében

6. § (1) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján előirányzat módosítási és átcsoportosítási jogot ruház át a polgármesterre a (2)–(4) bekezdések szerint.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 5. § (1)–(4) és (5) bekezdéseiben felsorolt átruházott hatáskörben hozott döntésekkel kapcsolatos előirányzat-módosításokra és előirányzatok közötti átcsoportosításokra.

(3) Az Önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult.

(4) A polgármester a jóváhagyott költségvetés kiemelt előirányzatain belül és között, valamint a költségvetési szervek, továbbá a költségvetési szervek és az Önkormányzat között előirányzat átcsoportosítást, valamint előirányzat módosítást hajthat végre különösen:

1. az Áht. 14. § (3) bekezdés szerinti bevételek és az ezen bevételekből teljesítendő kiadások, valamint az ezen kiadások finanszírozására jóváhagyott önkormányzati támogatás,

2. a feladatellátás csökkenése,

3. évközben jelentkező új feladatellátás és indokolt többletigény,

4. a feladatellátás tervezett módjának változása,

5. a beruházási, felújítási ÁFA és fordított ÁFA közötti előirányzat-rendezés,

6. a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása,

7. az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok módosítása

esetén.

(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti előirányzat-módosítások és előirányzat átcsoportosítások utólag beépítésre kerülnek a költségvetési rendelet soron következő módosításába.

(6) Az Áht. 40. § (5) bekezdése szerinti élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az Áht. rendelkezéseitől eltérő, az Önkormányzat költségvetése körében az Áht. 40. § (4) bekezdés szerint átmeneti intézkedéseket hozhat. E jogkörében a polgármester a költségvetési kiadási előirányzatok között átcsoportosításokat, előirányzat módosításokat hajthat végre, egyes kiemelt előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, és a költségvetésben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Ezen intézkedéseiről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása a költségvetési szerveknél

7. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a kiadási és bevételi előirányzatok módosítását, átcsoportosítását az Áht. 30. § (1) és (3) bekezdése, valamint az Ávr. 35. § (10) bekezdése, az Ávr. 36. § (2)–(3) bekezdése, az Ávr. 42. §-a, az Ávr. 43. § (2)–(3) bekezdése, valamint az Ávr. 44. § (2) bekezdése szerint végezheti a (2)–(11) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az (1) bekezdés szerinti saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások támogatási többletigényt sem a 2024. évben, sem az azt követő években nem eredményezhetnek.

(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítással, átcsoportosítással érintett előirányzatok terhére csak a módosítás, átcsoportosítás jóváhagyását követően vállalható kötelezettség, teljesíthető kifizetés.

(4) A költségvetési szervek a bevételi előirányzataikat az eredeti vagy módosított előirányzaton felüli, félévente mindösszesen 500.000 Ft-ot meg nem haladó, pénzügyileg teljesült többletbevétellel saját hatáskörben módosíthatják. E fölött a többletbevétel kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítást követően, a felhasználásra engedélyezett többletnek megfelelő összegben és kiadási célokra használható fel.

(5) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott felújítási, beruházási előirányzatokon belül, valamint a felújítási, beruházási és dologi kiemelt előirányzatok között feladatonként legfeljebb 2.500.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás az eredetileg jóváhagyott feladat végrehajtását nem veszélyeztetheti. Az átcsoportosítással új feladat végrehajtása nem kezdeményezhető.

(6) A költségvetési szerv a költségvetési rendeletben jóváhagyott személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatásai és a külső személyi juttatások között, valamint a személyi juttatások terhére a dologi kiadások javára, legfeljebb 6.000.000 Ft-ig a polgármester előzetes engedélyét követően saját hatáskörben előirányzat átcsoportosításra jogosult. E fölött az átcsoportosítás kizárólag a Képviselő-testület hatáskörében hajtható végre. Az átcsoportosítás a betöltött álláshelyekre jóváhagyott személyi juttatások kifizethetőségét nem veszélyeztetheti.

(7) A költségvetési szervek alábbiakban felsorolt kiadási és bevételi előirányzatait (kötött felhasználású előirányzatok) elszámolási kötelezettség terheli:

a) az élelmezési kiadások és élelmezési bevételek előirányzatai;

b) munkaruha, védőruha kiadási előirányzatai;

c) céljelleggel biztosított személyi juttatások (különböző jogcímeken biztosított kereset-kiegészítés, jutalom) és azok járulékainak előirányzatai;

d) az oktatási, képzési kiadások előirányzatai;

e) az évközi engedélyezett létszámnövekedéshez kapcsolódó kiadási előirányzatok;

f) közüzemi díjak kiadási előirányzatai;

g) karbantartási feladatok kiadási előirányzatai;

h) ellátottak juttatásai bevételi, kiadási előirányzatai;

i) a pályázatok bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;

j) az egyedi támogatások bevételei és az azok terhére tervezett kiadási előirányzatok;

k) az a)–i) pont szerinti kiadási előirányzatokhoz kapcsolódó ÁFA előirányzatok.

(8) A fenntartó 2024. június 30. napjáig eltekint a g) pont alkalmazásától azzal, hogy a költségvetési szervet minden hónap 25. napjáig a fenntartó felé tájékoztatási kötelezettség terheli a (7) bekezdés g) pontja alapján végrehajtott előirányzat rendezésekről.

(9) A költségvetési szerv jóváhagyott, engedélyezett létszámának évközi változtatása kizárólagos képviselő-testületi hatáskörbe tartozik.

(10) A költségvetési szervek a költségvetési maradványt, ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt a Képviselő-testület jóváhagyását követően használhatják fel.

(11) A maradvány elszámolás során a költségvetési szervek maradványából az alábbi tételek kerülnek elvonásra:

1. a kötött felhasználású kiadások előirányzatának szabad maradványa,

2. végleges feladatelmaradás miatt megmaradt összeg,

3. központi költségvetési támogatások jogosulatlanul igényelt összege,

4. személyi juttatások közterhei maradványából azon összeg, mely nem kapcsolódik a személyi juttatásokra jóváhagyott maradványhoz,

5. gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány összege,

6. a kötelezettségvállalással terhelt maradványból azon kiadások, melyek esetében a teljesítés a jogszabályi határidőben nem történt meg,

7. a többletbevételekből képződött maradvány azon része, melyről megállapítható, hogy a bevételi előirányzat alultervezettsége miatt keletkezett.

(12) A kötött felhasználású előirányzatok és a központi költségvetési előirányzatok igénylése, elszámolása, felhasználásának felülvizsgálata során feltárt hibás intézményi adatszolgáltatásból következő befizetési kötelezettségeket és az ehhez kapcsolódó esetleges bírságokat a költségvetési szerveknek saját forrásaiból kell fedeznie, arra az intézmény költségvetési maradványát terhelő befizetési kötelezettség írható elő. Az intézmény, illetve az intézményben foglalkoztatottak feladatellátása során okozott kárból eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére a fenntartó finanszírozást nem biztosít, arra az intézménynek saját forrásai terhére kell biztosítania a pénzügyi fedezetet.

(13) Amennyiben a költségvetési szerv a pályázati támogatási összeget, vagy más céljelleggel kapott támogatás összegét, vagy annak egy részét úgy használja fel, hogy annak elszámolását a támogató nem fogadja el, az ezzel kapcsolatban felmerült kiadást a költségvetési szervnek saját költségvetése terhére kell teljesítenie, ezen kiadásra önkormányzati többlettámogatást nem igényelhet.

7. Pénzellátás, pénzintézeti kapcsolatok

8. § (1) A költségvetési szerv az előirányzat-felhasználási ütemterve alapján a kiadásaira vonatkozóan havi bontásban finanszírozási ütemtervet készít, és azt a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig megküldi a polgármesternek. Az intézmények finanszírozása a felülvizsgált finanszírozási tervek figyelembevételével történik.

(2) A költségvetési szerv az általa elismert, 30 napon túli tartozásállományáról havonta a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig a polgármester részére adatszolgáltatást teljesít.

(3) Az Önkormányzat a fizetőképessége fenntartásához a Képviselő-testület 387/2023. (XI. 30.) ök. számú határozata alapján folyószámlahitelt (likviditási hitelt) vehet fel. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitel igénybevételére a folyószámlahitel szerződésben meghatározottak szerint.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a bevételek növelése céljából egy évet meg nem haladó futamidejű betétként lekösse, vagy legfeljebb három év futamidejű államilag garantált értékpapírba fektesse.

(5) A polgármester a (3) bekezdés alapján hozott döntésről a döntést követő képviselő-testületi ülésen, az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről az éves beszámolóról szóló előterjesztés keretében tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(6) Az Önkormányzat költségvetési szerve hitelt nem vehet fel, kezességet nem vállalhat, a használatába adott ingatlanokat nem terhelheti meg.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Kevevári Edit s. k. Cserdiné Németh Angéla s. k.
jegyző polgármester

Mellékletek az 1/2024. (I. 15.) önkormányzati rendelethez *