Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/1997. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzati biztos kirendeléséről és tevékenységének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja. * 

1. § *  A Képviselő-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint az adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak a folyamatosan 25 napig elismert - 30 napon túli tartozásállománya meghaladja az intézmény éves eredeti kiadási előirányzatának 8%-át, vagy összege a 8 millió forintot.

2. § Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési intézmények vezetői, az 1. § szerinti tartozásállományukról 3 napon belül kötelesek jelentést adni a polgármester részére.

3. § *  Az önkormányzati biztos kirendelését az 1. §-ban meghatározott elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél köteles kezdeményezni az intézményvezető adatszolgáltatását követő 15 napon belül

- a gazdasági és pénzügyi bizottság vagy,

- a polgármester vagy,

- a jegyző a polgármesteren keresztül, vagy,

- az önkormányzat Képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló.

4. § Önkormányzati biztos az a büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet, aki felsőfokú pénzügyi, számviteli iskolai végzettséggel és a kijelölés évét megelőző 10 évben legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkezik.

5. § Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek közül a Képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a Polgármesteri Hivatal hirdető tábláján teszi közzé.

6. § Önkormányzati biztosként nem jelölhető ki:

- aki az adott intézmény dolgozója vagy a kijelölést megelőző 3 évben az volt

- aki rendszeres és tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll, vagy állt a kirendelést megelőző 3 évben az adott intézménnyel

- aki az 1. §-ban megállapított tartozásállomány jogosultjai tekintetében családi kapcsolat, üzleti érdekeltség, vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszony miatt érintett

- az intézmény vezetőjének, gazdasági vezetőjének vagy dolgozójának a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerint hozzátartozója a minőségének fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított 3 évig.

7. § (1) Az önkormányzati biztossal megbízási szerződést kell kötni és megbízólevéllel kell ellátni. A megbízólevélnek tartalmaznia kell:

- a költségvetési intézmény megnevezését, székhelyét

- a megbízás időtartamát

- az önkormányzati biztos feladatait, jogkörét.

(2) Az önkormányzati biztos jogosult a gazdálkodással összefüggésben

- az intézmény vezetőitől és valamennyi dolgozójától írásbeli és szóbeli tájékoztatást kérni,

- az intézmény valamennyi okmányába betekinteni, arról másolatot, kivonatot készíttetni,

- az intézmény valamennyi helyiségébe belépni,

- rögzíteni a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés megbízásának időtartama alatti eljárási szabályait,

- a kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzését megtagadni, ha azzal nem ért egyet,

- szakértőt igénybe venni.

(3) Az önkormányzati biztos köteles:

- megbízatásának időpontjától kezdve figyelemmel kísérni az intézmény gazdálkodását, a jogszabályokban előírt feladatainak ellátását,

- feltárni azokat az okokat, amelyek a tartós fizetésképtelenséghez vezettek,

- a tartozásállomány felhasználására, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítására, a követelések behajtására, ezek ütemezésére intézkedéseket kezdeményezni oly módon, hogy azok az alaptevékenység ellátását ne akadályozzák,

- intézkedési tervet kidolgozni - az intézménnyel illetve az önkormányzattal együttműködve - a gazdálkodás, a feladatellátás hosszabb távú ésszerűsítésére,

- a (3) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében részt venni az önkormányzattal, az adóhatósággal, a társadalombiztosítási önkormányzatokkal, a szállítókkal, a megrendelőkkel folytatott egyeztető tárgyalásokon,

- kezdeményezni az intézmény vezetőjének, valamint gazdasági vezetőjének a munkából való felfüggesztését, illetve felmentését, ha megállapítja, hogy a tartozásállomány nevezetteknek felróható okok miatt jött létre,

- a titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályok betartására.

(4) *  Az önkormányzati biztos tevékenységéről a gazdasági és pénzügyi bizottságnak és a polgármesternek havonta - munkájának az intézmény általi akadályoztatása esetén soron kívül - beszámol. A beszámolóban számot kell adni a megtett intézkedésekről, a tartozásállomány, a kintlévőségek alakulásáról, illetve javaslatot tenni a szervek hatáskörébe tartozó intézkedésekre.

(5) Az intézmény vezetője köteles az önkormányzati biztos (2) bekezdésben foglalt jogai teljesítését elősegíteni.

(6) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére - a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt - akkor kerülhet sor, ha

a) az intézménynek a szokásos, illetve a szerződésekben (megállapodásokban) foglalt fizetési határidőkön belüli tartozásállományon felül egyéb tartozása nincs

b) működése az intézmény gazdálkodásában javulást nem eredményezett az önkormányzati biztosnak felróható okok miatt, vagy

c) az intézmény pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közreműködésével sem javítható.

(7) *  Annak megállapítása, hogy a (6) bekezdés c) pontjában lévő helyzet fennáll a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság hatásköre. Amennyiben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a (6) bekezdés c) pontjában lévő helyzetet megállapítja, erről haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

8. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás - az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat kivéve - az önkormányzatot terheli.

(2) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összegét, a költségelszámolás rendjét és az abba bevonható költségek körét a megbízási szerződés tartalmazza. A havi megbízási díj összege nem lehet kevesebb, mint azon intézmény vezetőjének havi illetménye, ahová az önkormányzati biztost kirendelték.

9. § Ha az önkormányzati biztos tevékenysége alatt - az intézmény által elismert adósságállomány miatt - az önkormányzatnál időközben az 1996. évi XXV. tv. szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményezték, akkor az önkormányzati biztos köteles a polgármesterrel napi kapcsolatot tartani. A polgármester az önkormányzati biztos további tevékenységére vonatkozó aktuális eljárás rendjét a jogszabályok figyelembevételével határozza meg.

10. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Tuboly Marianna
jegyző
Kovács Attila
polgármester