Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

a kiskincstári rendszerről és annak működési rendjéről

A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazása alapján a kiskincstári folyamatok szabályozása érdekében rendeletet alkot az Önkormányzatnál bevezetésre kerülő kiskincstári rendszerről, és annak működési eljárási rendjéről.

A rendelet célja

1. § *  A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatnak e rendelet megalkotásával célja a gazdálkodás biztonságosabbá, hatékonyabbá, átláthatóbbá tétele, az Önkormányzat kamatbevételének növelése, a likviditás megőrzése.

A rendelet személyi hatálya

2. § *  E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: PMH), a Budapest Főváros XVI. kerületi Gazdasági, Működtető-Ellátó Szervezetre (a továbbiakban: GAMESZ) és a hozzá rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervekre, valamint a XVI. kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálatára (a továbbiakban: KESZ).

A rendelet tárgyi hatálya

3. § *  (1) *  A kiskincstári rendszer által érintett bankszámlák köre az alábbi

a) Önkormányzat

aa) fizetési számlája és napvégi betétszámlája,

ab) állami hozzájárulások számlája (általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó, valamint egyéb költségvetési támogatások alszámla),

ac) Építményadó és Telekadó beszedési alszámlái,

ad) *  Bírság, Késedelmi pótlék és Egyéb beszedési alszámlái, valamint a ÁKR hatálya alá tartozó pénzköv. alszámla;

b) PMH, GAMESZ, a GAMESZ-hez rendelt költségvetési szervek fizetési számlái;

c) KESZ Alapellátás alszámlája (a b) és c) pontok együtt a továbbiakban: Intézmények).

(2) Az 1. melléklet tartalmazza azon szervek felsorolását, amelyekre e rendelet személyi hatálya kiterjed és azon számláikat, amelyek a kiskincstári körbe bevonásra kerülnek.

(3) *  A gazdálkodás biztonsága és a bevételek növelése érdekében a számlavezető pénzintézettel történő megállapodás alapján a fizetési számlák egyenlegeit nap végén az alábbiak szerint vezetik át a napvégi betét számlára:

a) Az Intézmények fizetési számláján rendelkezésre álló egyenlege nem kerül átvezetésre a napvégi betét számlára.

b) Az Önkormányzat fizetési számla egyenlegét átvezetik a napvégi betét számlára.

c) Az állami támogatások számla egyenlegét átvezetik a nap végi betét számlára.

d) Az Építményadó és Telekadó beszedési számlák egyenlegéből az 1. mellékletben szereplő „Kiskincstári rendszerbe bevont összege”-t átvezetik a napvégi betét számlára.

e) *  A Bírság, Késedelmi pótlék és Egyéb beszedési alszámlák, valamint a ÁKR hatálya alá tartozó pénzköv. alszámla egyenlegéből az 1. mellékletben szereplő „Kiskincstári rendszerbe bevont összege”-t átvezetik a napvégi betét számlára.

Finanszírozásra vonatkozó szabályok

4. § (1) Az önkormányzat Intézményei finanszírozását keretfinanszírozásként valósítja meg.

(2) *  Az Önkormányzat és az Intézmények kötelesek likviditási ütemtervet kidolgozni. (Költségvetési évre, havi bontásban.)

(3) *  A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek gazdasági, számviteli feladatait ellátó GAMESZ és a KESZ a havi likviditási tervet a tárgyhónapot megelőző hónap utolsó munkanapjáig adják át a PMH Költségvetési és Pénzügyi Irodájának a 2. mellékletben megadott formanyomtatványon intézményenkénti bontásban. A terv alapján minden hónapra finanszírozási limit kerül meghatározásra. A limit összegét a Költségvetési és Pénzügyi Iroda legkésőbb tárgyhó 10. napjáig köteles közölni a számlavezető pénzintézettel.

(4) *  Az éves likviditási tervet a költségvetési rendelettel egyidejűleg kell elkészíteni. A költségvetés elkészültéig az átmeneti gazdálkodásról szóló szabályozást figyelembe véve kell a havi likviditási tervet összeállítani. A pénzügyi teljesítés az elfogadott likviditási ütemterv szerint történik. Amennyiben a limithez képest nem várt káresemény, a szokásostól jelentősen eltérő összegű közüzemi számlák miatt nagyobb összegű kiadás jelentkezik, az Intézmények írásos indokolása alapján a limit módosítható vagy pótlimit állítható be. A Költségvetési és Pénzügyi Iroda a limitmódosításról értesíti a számlavezető pénzintézetet, valamint az Intézményt.

(5) *  Az Intézmények által indított utalások teljesítésékor a számlavezető bank figyelemmel van az intézmények saját bevételeire, ezért az Intézmények által a tárgynapi saját bevételekkel csökkentett mínusz egyenleg végösszegét átvezeti az Önkormányzat fizetési számlájáról az Intézmények fizetési számlájára.

(6) *  Amennyiben valamely Intézmény nem használja fel az adott hónapra részére meghatározott limitet, akkor a fel nem használt összeg a következő hónapban igénybe vehető támogatásukat növeli. Kivételt képez ez alól az év utolsó munkanapja. Ezen a napon a fel nem használt limitet a számlavezető pénzintézet visszavonja.

5. § *  Az intézmények vezetői a finanszírozás naprakészsége érdekében a 3. mellékletben szereplő felhatalmazással hozzájárulnak, hogy a PMH Költségvetési és Pénzügyi Irodáján kijelölt köztisztviselők a számlavezető pénzintézet közreműködésével a költségvetési szerv fizetési számlájába és alszámláiba bármikor, korlátozás nélkül betekinthessenek.

6. § * 

Készpénzfelvétellel kapcsolatos szabályozás

7. § *  Az intézmények kézi beszerzésekre vonatkozó készpénzfelvétele az intézmény pénzkezelési szabályzatának megfelelően történik.

Átutalások ütemezése

8. § *  (1) *  Az átutalásos megbízások teljesítését úgy kell ütemeznie, hogy pénteki napon csak 13 óráig történhet utalás.

(2) Az e szakaszban nem szabályozott átutalások, kifizetések vonatkozásában az érintett jogszabályok szerint kell eljárni.

Átmeneti és záró rendelkezések

9. § (1) *  Az Önkormányzat a kiskincstári rendszerrel kapcsolatos megállapodást 2016. május 31. napjáig módosítja a számlavezető pénzintézettel.

(2) * 

(3) A kiskincstári rendszer 2000. február 1. napjával kerül bevezetésre.

(4) E rendelet 2000. január 1. napján lép hatályba.

dr. Molnár Éva
jegyző
Dr. Szabó Lajos Mátyás
polgármester

1. számú melléklet a 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Sor
szám
Számla neve Bankszámla szám Kiskincstári rendszerbe bevont összege
1. Bp. Főv. XVI. Kerületi Önkormányzat 11784009-15516006 Teljes összeg
2. Bp. XVI. Ker. Polg. Hivatal 11784009-15735791 Nem kerül átvezetésre
3. Bp. Főv. XVI. Ker. Önkormányzat Építményadó számla 11784009-15516006-02440000 1 000 ezer Ft kivételével
4. Bp. Főv. XVI. Ker. Önkormányzat Telekadó Beszedési számla 11784009-15516006-02510000 1 000 ezer Ft kivételével
5. Bírság számla 11784009-15516006-03610000 500 ezer Ft kivételével
6. Bp. Főv. XVI. Ker. Önkormányzat Késedelmi pótlék számla 11784009-15516006-03780000 500 ezer Ft kivételével
7. Állami hozzájárulások számla 11784009-15516006-05120000 Teljes összeg
8. Egyéb bevételek beszedési számla 11784009-15516006-08800000 500 ezer Ft kivételével
9. *  XVI. Ker. Önkormányzat ÁKR hatálya alá tartozó pénzköv. számla 11784009-15516006-10200005 200 ezer Ft kivételével
10. XVI ker. Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Alapellátás 11784009-15516288-02130000 Nem kerül átvezetésre
11. Budapest Főváros XVI. kerületi GAMESZ 11784009-15516271 Nem kerül átvezetésre
12. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 16 11784009-15766191 Nem kerül átvezetésre
13. Szentmihályi Játszókert Óvoda 16 11784009-16923474 Nem kerül átvezetésre
14. Gyermekkuckó Óvoda 16 11784009-16923481 Nem kerül átvezetésre
15. Napsugár Óvoda 16 11784009-16923498 Nem kerül átvezetésre
16. Cinkotai Huncutka Óvoda 16 11784009-16923522 Nem kerül átvezetésre
17. Sashalmi Manoda Óvoda 16 11784009-16923539 Nem kerül átvezetésre
18. Margaréta Óvoda 16 11784009-16923546 Nem kerül átvezetésre
19. Mátyásföldi Fecskefészek Óvoda 16 11784009-16923584 Nem kerül átvezetésre
20. Bp. Főv. XVI. K. Önk. Területi Szociális Szolgálat 16 11784009-16923797 Nem kerül átvezetésre
21. Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat 16 11784009-16923807 Nem kerül átvezetésre
22. Corvin Művelődési Ház 16 11784009-16923814 Nem kerül átvezetésre
23. XVI. Ker. Kertvárosi Egyesített Bölcsőde 16 11784009-16923821 Nem kerül átvezetésre
24. Kerületgazda Szolg. Szervezet 16 11784009-16926226 Nem kerül átvezetésre
25. Kertvárosi Helytörténeti és Emlékezet Központ 16 11784009-15833284 Nem kerül átvezetésre

2. számú melléklet a 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

Likviditási terv

Intézmény megnevezése:

Ssz Működés: Összeg
Bevételek:
1. - saját intézményi bevételek
2. - átvett pénzeszközök
3. - intézményfinanszírozás
4. Összes bevétel: (1+2+3)/4=8/
Kiadások:
5. - nettó bér
6. - járulékok (munkáltatói és munkavállalói)
7. - dologi kiadások
8. Összes kiadás: (5+6+7)/4=8/
9. Limit igény összesen: 7-(1+2)

3. számú melléklet a 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez * 

FELHATALMAZÁS

Alulírott .......................................................................................................

(intézmény neve, címe) felhatalmazom a számlavezető pénzintézetünket (OTP Bank Nyrt. Önkormányzati Fiókját), hogy a Budapest XVI. kerületi Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Iroda ....................... (név) köztisztviselője részére - akinek az OTP Elektrához rögzítőként hozzáférési jogosultsága van - valamennyi bankszámlánkról, illetve a betétállományról teljes körű információt szolgáltathat, a bankszámlákba a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat terminálján keresztül teljes joggal betekinthet.

Budapest, 201 .

............................................................

intézmény cégszerű aláírása

4. számú melléklet a 33/1999. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez *