Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelete * 

a kerület tehetséges tanulóinak támogatásáról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

Általános rendelkezések

1. § A rendelet célja a támogatott tanuló tanulmányainak, versenyre történő felkészülésének támogatása.

2. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed a tanulói jogviszonnyal és a kerületben lakóhellyel rendelkező, a pályázati kiírás időpontjában 4-11. évfolyamra járó általános vagy középiskolai tanulókra (továbbiakban: tanuló). A pályázat első alkalommal abban az évben adható be, amelyben a tanuló a negyedik osztályos bizonyítványát megkapja.

(2) E rendelet szempontjából lakóhelyen az 1992. évi LXVI. tv. 5. § (2) meghatározottakat kell érteni.

3. § A jelen rendeletben meghatározott támogatást a tanuló kizárólag pályázat útján nyerheti el.

4. § *  A támogatás költségkerete a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tárgyévi költségvetésében meghatározott és abban e célra biztosított összeg, mely magában foglalja az előző évi áthúzódó kötelezettségvállalás összegét is.

Pályázati feltételek

5. § (1) Pályázatot nyújthat be

- minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét be nem töltött tanuló törvényes képviselője, ha a tanuló

a) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, és

b) 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban,

illetve

- minden, a pályázat benyújtásának időpontjában 14. életévét betöltött tanuló törvényes képviselőjével együtt, ha a tanuló

a) nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, és

b) 4,0-5,0 közötti tanulmányi átlagot, továbbá kiemelkedő eredményt ért el tanulmányi versenyen, valamely műveltségi, művészeti területen, vagy a versenysportban.

(2) Kiemelkedő eredménynek minősül, ha a tanuló a pályázat kiírásának tanévében, és az azt megelőző tanévben tanévenként legalább 2-2 alkalommal érvényes helyezést ér el az alábbiak közül: * 

a) nemzetközi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy

b) országos tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-10. helyezést ért el, vagy

c) fővárosi, megyei tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyeken 1-3. helyezést ért el, vagy

d) *  bármely kerületi, vagy városi tanulmányi, műveltségi, művészeti, vagy sportversenyen 1-3. helyezést ért el.

(3) *  A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a hátrányos szociális helyzetű tanulók. Hátrányos szociális helyzetű tanulónak minősül az a tanuló, aki(t)

- hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult);

- halmozottan hátrányos helyzetű;

- védelembe vettek;

- átmeneti/tartós nevelésbe vettek, vagy gyámolt;

- szülője egyedül nevel;

- nagycsaládos (3 vagy több gyermeket nevelő családban él).

(4) *  A pályázatot az elektronikus ügyintézési felületen vagy papír alapon kell benyújtani a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság (továbbiakban: KKSIGYB) által a pályázati kiírás mellett közzé tett pályázati űrlapon.

6. § (1) *  A pályázatot minden év május 31-ig a KKSIGYB írja ki. A pályázati kiírást az önkormányzat lapjában és honlapján kell közzétenni.

(2) A pályázathoz csatolni kell:

a) önéletrajzot,

b) a tanuló két utolsó tanév végi bizonyítványának igazgató által hitelesített másolatát,

c) *  a tanuló versenyeken elért eredményeinek igazolására szolgáló dokumentumokat (oklevelek másolatait, hitelesített egyesületi igazolást, az aranykönyv hitelesített részleteit),

d) *  a hátrányos szociális helyzet igazolását szolgáló okiratokat (különösen igazolások, határozatok, végzések, anyakönyvi kivonat, nyilatkozatok).

Nem kötelező jelleggel csatolhatók más ajánlások is.

A pályázat elbírálásának szabályai

7. § *  (1) A beérkezett pályázatokat az adott év szeptember 30-ig bírálja el a KKSIGYB.

(2) A KKSIGYB az éves költségvetési rendeletben meghatározott támogatási költségkeretének felosztásáról, a támogatott tanulók számáról és az egyes tanulóknak nyújtandó támogatási összeg (továbbiakban: támogatás) nagyságáról a bírálati eljárás során dönt.

(3) Az Önkormányzat által nyújtható támogatás vagy ösztöndíj - XVI. kerület ifjú tehetsége, valamint sporttehetsége, a kerület tehetséges tanulóinak támogatása - közül, azonos időszakon belül egy személy csak egy fajta támogatásban vagy ösztöndíjban részesülhet.

A támogatás folyósításának szabályai

8. § (1) A támogatás az adott év szeptember 1. napjától a következő év június 30. napjáig, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el.

(2) *  A támogatás folyósítását a pályázat elbírálását követően két egyenlő részben, november és március hónapban kell megtenni.

9. § *  A támogatás a támogatási szerződés megkötése után, az abban foglaltak szerint folyósítható.

Hatályba léptető és záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ezzel egyidejűleg hatályát veszti a kerület tehetséges fiataljainak támogatásáról szóló 7/2000. (IV. 3.) Főváros XVI. kerületi önkormányzati rendelet, illetve az azt módosító 11/2001. (V. 11.) Főváros XVI. kerületi önkormányzati rendelet.

(3) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

1. számú melléklet a 10/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelethez * 

2. számú melléklet a 10/2004. (II. 27.) önkormányzati rendelethez *