Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2004. (VII. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat jelképeiről és nevének használatáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés a) pontjában biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a magánszemélyre, a jogi személyre és a jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetre.

II. fejezet

Az Önkormányzat jelképei

2. § A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) jelképei: címer, zászló, címerzászló, lobogó.

A címer leírása és ünnepélyes változata

3. § (1) Az Önkormányzat címere: zöld címerpajzson két hullámos ezüst pólya között ötágú aranykorona. A címer szimbolikus megfogalmazású, a pajzs két hullámos ezüst pólyája a kerületet szegélyező Rákos és Szilas patakokat jelöli. A kerület öt települését az ezüst pólyák között lebegő ötágú aranykorona szimbolizálja.

(2) A címer ünnepélyes változata a címertartóval egészül ki. A címerpajzsot jobbról tölgyág, balról rózsaág övezi. A tölgyágon öt makk, a rózsaágon öt virág található.

A zászló, lobogó, címerzászló leírása

4. § (1) Az Önkormányzat zászlaja zöld, sárgával jobbharánt háromszor vágott. A zászló a zászlórúdnál, a lobogó esetén fent zöld színnel kezdődik, amit a sárga - zöld - sárga színek három párhuzamos, 45 fokos dőlésszögű harántosztással követnek. A harántosztások egymástól mért távolsága megegyezik a zászló szélességének felével. Címeres zászló esetén a címer a zászló mértani középpontjába kerül.

(2) A címerzászló színe zöld, benne két hullámos ezüst pólya között ötágú aranykorona. Méretei tetszés szerintiek.

A címer használata

5. § (1) A címert el kell helyezni a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) főépületének homlokzatán, az Önkormányzat tanácstermében, a polgármester irodájában és az önkormányzati intézményeken.

(2) A címert kizárólag a 3. § (1) bekezdésében meghatározott hiteles alakban lehet ábrázolni.

(3) Az Önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást. Amennyiben nincs lehetőség az Önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának színében történhet.

(4) A címer használatára jogosultak: a polgármester, az alpolgármester, az önkormányzati képviselő, a képviselő-testület bizottsága, a jegyző, az aljegyző, a Hivatal és az önkormányzati intézmény.

A zászló, lobogó és címerzászló használata

6. § (1) A zászlót és a lobogót kizárólag a 4. § (1) bekezdésében, míg a címerzászlót kizárólag a 4. § (2) bekezdésében meghatározott hiteles alakban lehet ábrázolni.

(2) A lobogót fel kell vonni a Hivatal központi épülete előtti árbocra:

a) állami, nemzeti vagy kerületi ünnepeken;

b) a Képviselő-testület ünnepi ülésének, valamint az Önkormányzatot meglátogató hivatalos delegációk itt tartózkodásának időtartamára;

c) kerületet, illetve Önkormányzatot érintő tragikus esemény alkalmával, félárbocra eresztve.

(3) A zászlót el kell helyezni az Önkormányzat tanácstermében és a polgármester irodájában.

(4) A zászló elhelyezhető az alpolgármester, a jegyző és az aljegyző irodájában, a házasságkötő teremben, önkormányzati intézmény dísztermében, aulájában, bejegyzett pártok, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet kerületi székhelyének épületén.

(5) A zászló használható az Önkormányzat és annak intézményei ünnepi rendezvényeinek helyszínén. A zászló az Országzászló jelentőségét nem kisebbítheti.

(6) A címerzászlót kizárólag kerületi ünnepségek és delegációk látogatása alkalmával lehet díszítő elemként vagy ajándékként használni.

III. fejezet

Eljárási szabályok

A címer, zászló és lobogó használat eljárási szabályai

7. § (1) A címer, a zászló, illetve a lobogó e rendelet alapján engedélyhez kötött használatát, alkalmazását vagy forgalombahozatal céljából történő előállítását:

a) egy alkalomra szóló használat esetén a Polgármester engedélyezi;

b) *  több alkalomra szóló használat esetén a Köznevelési, Kulturális, Sport, Ifjúság- és Gyermekvédelmi Bizottság (továbbiakban: KKSIGYB) engedélyezi.

(2) A címert utaló vagy díszítő jelképként engedéllyel lehet alkalmazni vagy használni:

a) a kerületben működő nem önkormányzati intézmények, társadalmi szervezetek, illetve magánszemélyek által kiadott, a kerületet érintő kiadványokon, valamint ezen intézmények, illetve társadalmi szervezetek történetét, életét bemutató kiadványokon;

b) ajándék - vagy emléktárgyakon;

c) magánszemély a foglalkozásának (hivatásának) gyakorlása során, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet - kivéve az 5. § (4) bekezdésben említetteket - a tevékenysége során.

(3) A címer, zászló, illetve lobogó előállítására vagy használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

- a kérelmező megnevezését, címét (székhelyét);

- a előállítás vagy használat célját;

- az előállítani vagy használni kívánt mennyiséget (darabszámot);

- az előállítás megjelenítési formáját, anyagát;

- a címerrel díszítendő termék, emlék- vagy ajándéktárgy, jelvény, kiadvány tervét vagy mintapéldányát, rajzát, fénymásolatát, makettjét;

- az előállításért vagy a használatért felelős személy nevét, címét, telefonszámát.

(4) A címer, zászló, illetve lobogó előállítására, használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

- az előállításra, használatra jogosult, valamint az előállításért, a használatért felelős személy nevét(megnevezését) és címét (székhelyét);

- az engedély időtartamát, mely szólhat egy esetre (rendezvényre, alkalomra), meghatározott időpontig, visszavonásig, vagy határozatlan ideig;

- az engedélyezett felhasználás célját;

- az előállítható illetőleg a használható mennyiséget;

- az előállítás anyagát;

- az előállítás, a használat, a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket;

(5) A címer, zászló, lobogó előállítását, használatát nem lehet engedélyezni, a kiadott engedélyt pedig vissza kell vonni, ha az előállítás, vagy használat módja vagy körülményei az Önkormányzatot, a kerület lakosságának jogait vagy jogos érdekeit sértik, vagy veszélyeztetik.

(6) *  Az engedélyben meghatározott feltételek, valamint az e rendeletben foglalt előírások megsértése esetén a KKSIGYB dönt az engedély visszavonásáról.

(7) Nem lehet a kerület címerét, zászlaját, illetve lobogóját védjegyként felhasználni, ilyen célra engedélyt kiadni.

(8) A kiadott engedélyekről a Hivatal nyilvántartást vezet, és ellenőrzi az engedély szerinti használatot.

A névhasználat eljárási szabályai

8. § E rendelet 1. §-ában meghatározottak részére elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához:

- a „Budapest Főváros XVI. Kerület”;

- a „Budapest XVI. Kerület”;

- a „XVI. Kerület”;

- a „Budapest Főváros XVI. Kerületi”;

- a „Budapest XVI. Kerületi”;

- a „XVI. Kerületi”

megjelölés, illetve név használatának engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt.

9. § (1) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét (székhelyét);

b) a kérelmező tevékenységi körét;

c) a használat célját, módját;

d) a használat időtartamát.

(2) Az engedély:

a) a tevékenység folytatásának időtartamára;

b) meghatározott időpontig történő felhasználásra;

c) egy alkalomra szólhat.

(3) Amennyiben a névhasználat dísztárgy, embléma, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.

(4) A névhasználat felvételére és használatára vonatkozóan a 7. § (4), (5) (8) bekezdés szerinti eljárási szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(5) Az engedélyben meghatározott feltételek, valamint az e rendeletben foglalt előírások megsértése esetén a Képviselő-testület dönt az engedély visszavonásáról.

(6) Mindazon személyek és szervezetek, akik az e rendeletben szabályozott névhasználatot a rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen felvették, utólagos engedély iránti kérelem benyújtására nem kötelesek.

A jogosulatlan használat következményei

10. § (1) E rendelet 2. §-ában meghatározott önkormányzati jelképek használata során meg kell őrizni azok tekintélyét.

(2)-(3) * 

IV. fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet 2004. augusztus 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatnak a helyi címer és zászló használatának rendjéről szóló 10/1997. (IV. 30.) Ök. rendelet, valamint az azt módosító 12/2000. (IV. 7.) Ök. rendelet hatályát veszti.

(3) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester