Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 50/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendelete

a víz- és csatornahasználati díjnak a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőire történő áthárításáról

A Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és a víz és csatornadíjnak a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990. (I. 31.) MT rendelete (továbbiakban: MT rendelet) 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (továbbiakban: bérbeadó) tulajdonában álló, bérbeadás útján hasznosított lakásra és nem lakás céljára szolgáló helyiségre (továbbiakban együtt: lakás).

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya azokra az esetekre, amikor a víziközmű üzemeltetője által szolgáltatott - mellékvízmérővel elkülönített - vízért az érdekelt vízdíjat fizet.

A víz- és csatornadíj, valamint a házi szennyvíz-elszállítási költség megfizetésének kötelezettsége

2. § (1) A bérlők a közüzemi vízfogyasztásért és csatorna használatért, illetőleg a házi szennyvíz elszállításáért a bérbeadónak - a lakbéren, vagy helyiségbéren (továbbiakban: lakbér) felül - díjmegtérítést kötelesek fizetni.

(2) Lakásonként felszerelt vízmérő hiánya esetén a víz- és csatornahasználati díjmegtérítés havi összegét az ingatlanon, illetve az épületben kialakított központi mérőhelyenként mérőleolvasással kell megállapítani.

(3) Működésképtelen vízóra esetén a vízfogyasztás mértékét a vízművek által közölt arányosított fogyasztás képezi.

(4) Közös használatú egyéb vízfogyasztási helyek esetében a vízdíj áthárítás a bérlemények számával arányosítva történik, kivéve, ha a bérlők ettől eltérően állapodnak meg.

(5) Az ingatlanon, illetve épületben kialakított központi mérőhelyen mért fogyasztásból le kell vonni:

a) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerződött, vagy mért fogyasztását;

b) a vízmérővel rendelkező lakások fogyasztását;

c) az épület takarítási vízhasználatát, ami az összes fogyasztás 3%-a;

d) csőtörés során keletkezett vízveszteséget.

(6) A bérlők havonta kötelesek a víz- és csatornahasználati díjat, valamint a házi szennyvíz elszállításának költségét a lakbérrel azonos időben megfizetni.

A vízfogyasztás mértékének megállapítása

3. § (1) A díjmegtérítés számításának alapját képező lakásonkénti vízfogyasztás mértéke bérlői önszerveződéssel megállapítható.

(2) A bérlők választott képviselőjük vagy megbízottjuk közreműködésével meghatározhatják az adott ingatlan lakossági vízfogyasztásának lakásonkénti arányát. Az arányok kialakításához az általuk közösen megállapított lakásban lakók száma, illetve egyéb más vízfogyasztással összefüggő körülmény is figyelembe vehető.

(3) A lakásonkénti vízfogyasztási arányszám bérlők általi megállapítása abban az esetben alkalmazható, ha az adott ingatlan lakói azzal egyhangúlag egyetértenek, és egyetértésüket e rendelet 1. számú melléklete szerinti, a lakók aláírásával hitelesített jegyzőkönyvvel, az ingatlan kezelőjének felhívására határidőre igazolják.

(4) Amennyiben a lakók nem fogadják el a bérlői önszerveződéssel meghatározott lakásonkénti vízfogyasztási arányt, vagy a jegyzőkönyv kellő pontossággal és határidő betartásával a kezelő részére nem kerül átadásra, abban az esetben a lakásonkénti vízfogyasztás arányát a kezelő a (5) bekezdésnek megfelelően határozza meg.

(5) A díjmegtérítés számításának alapját képező lakásonkénti vízfogyasztás mértékét a kezelő az előző év vízfogyasztási adataiból kezelői hatáskörben a (6) bekezdés szerint állapítja meg.

(6) A regisztrált vízfogyasztás mennyiségét csökkenteni kell a 2. § (5) bekezdés a)-d) pontokban foglaltakkal, majd az így kapott mennyiség 50%-át a lakók létszáma, 50%-át a lakások komfortfokozati szorzószáma alapján kell a lakások között felosztani.

Komfortfokozati szorzószám:

összkomfortos 2,2

komfortos 2

félkomfortos 1,4

komfortnélküli 1

Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) E rendelettel egyidejűleg hatályát veszti a Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzatnak az önkormányzati lakások víz- és csatornahasználati díjának a bérlőkre történő áthárításáról szóló 7/1996. (III. 27.) Ök. rendelete.

dr. Hőrich Ferenc dr. Szabó Lajos Mátyás
jegyző polgármester

1. számú melléklet az 50/2004. (XII. 29.) önkormányzati rendelethez

JEGYZŐKÖNYV

Készült az 50/2004 (XII. 29.) Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzati rendelet alapján a lakóközösség által szervezett lakógyűlésen.

Cím: Budapest, XVI. ................................................u. ........................ sz.

lakásszám: .......... db

Lakógyűlés időpontja: ...... év ..................... hó ............ nap

Jelen vannak: az ingatlan (épület) bérlői, bérlőtársai, lakói.

Napirendi pont: a ténylegesen mért vízfogyasztás lakásonkénti %-arányos meghatározása

Sorszám Lakás címe:
.............fsz. ......ajtó ...... em.
Bérlő neve:
Meghatározott
vízfogyasztás
Egyetértő
Aláírás
Összesen: 100%