Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2007. (XII. 3.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdése és a 26. § (4) bekezdése alapján a talajterhelési díjról a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén minden természetes személyre, jogi személyre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki/amely a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.

A díjfizetési kötelezettség keletkezése és megszűnése

2. § (1) Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

(2) A díj megfizetésére az a környezethasználó köteles, aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).

(3) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a kibocsátó a szennyvíz elvezetésére szerződést köt a közszolgáltatóval.

A talajterhelési díj mértékének meghatározása

3. § (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj e rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott alapja, a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a (4) bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzó határozza meg. A díj mértékét a díj alap, az egységdíj, a területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg.

(2) *  A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználására figyelembe vett víz mennyiségével. Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjának megállapításához szükséges víz átalányára a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében meghatározott átalánymennyiségek alapján Budapest Főváros XVI. kerület vonatkozásában egységesen 95 liter/fő/nap átalányt állapít meg Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete.

(3) *  A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3.

(4) *  Budapest Főváros XVI. kerület szennyeződés érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi terület. E rendelet alkalmazásában a területérzékenységi szorzó: 1,5.

(5) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

(6) * 

A díjfizetési kötelezettség bevallása, megfizetése

4. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díjat a tárgyévet követő év március 31-éig vallja be és fizeti meg.

(2) *  A talajterhelési díjat az Önkormányzat OTP Banknál vezetett 11784009-15516006-03920000 számlaszámú „Talajterhelési díj számlájára” kell befizetni.

(3) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

(4) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az illetékes önkormányzati adóhatóság (Budapest Főváros XVI. kerület Jegyzője) látja el.

(5) A díj fizetési kötelezettség keletkezéséről, az adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon kell bevallást tenni.

(6) Az talajterhelési díj fizetési kötelezettséget érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni az önkormányzati adóhatóságnak.

(7) Ha a talajterhelési díj fizetésre kötelezett személy a bevallási kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott mulasztási bírságot fizet.

(8) Az talajterhelési díj késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától késedelmi pótlékot kell fizetni.

(9) *  Az önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrzi a talajterhelési díjjal összefüggő kötelezettségek teljesítését.

Adatszolgáltatás

5. § (1) A közszolgáltató helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges adatokat a települési önkormányzat - fővárosban a kerületi önkormányzat - rendelkezésére bocsátja.

(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a vízmű üzemeltetését végző szolgáltatót a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátóra vonatkozóan. A talajterhelési díj megállapításához szükséges adatok a következők:

a) kibocsátó neve

b) kibocsátás helye, helyrajzi száma

c) kibocsátott tárgyévi vízfogyasztása korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

(3) A közszolgáltató negyedévet követő hónap 15. napjáig adatot szolgáltat azon kibocsátókról, akik tárgynegyedévben szerződést kötöttek a szennyvíz elvezetésére.

A talajterhelési díjból származó bevételek felhasználása

6. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díj Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának bevételét képezi.

(2) A kerületi önkormányzat a talajterhelési díjból származó bevételt a talaj, valamint a felszín alatti víz mennységi, minőségi védelmére használhatja fel.

(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásnak minősül különösen a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízbázisvédelem, a települési monitoring kialakítása és működtetése, a tartós környezetkárosodások kármentesítése, a potenciális és a tényleges szennyezőforrások szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelme.

Értelmező rendelkezések

7. § E rendelet alkalmazásában

1. Egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmény: olyan létesítmény (építmény), amely a környezeti elemek terhelését csökkentve a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és tisztítással egyenértékű környezetvédelmet és életminőséget biztosít. Az egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmény a szennyezőanyagok lebontását energia-bevitel nélkül végzi. Technológiai elemei: az oldómedence, a kavics/homokszűrő(k), amelyek összességében lehetővé teszik - a földtani közegbe történő végső kibocsátás esetén - a növényzet és a talaj élővilága számára a tisztított szennyvizek maradék tápanyagtartalmának hasznosítását, vagy a felszíni vizekben történő ártalommentes elhelyezést.

2. Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés: olyan létesítmény (építmény), amely a települési szennyvizek nem közműves elvezetésére-tisztítására és elhelyezésére szolgál, a közműves szennyvízelvezetéssel és- tisztítással egyenértékű környezetvédelmi megoldást biztosít. A szennyezőanyagok lebontását energia-bevitel segítségével végző egyedi szennyvíztisztító kisberendezésnek biztosítania kell a szennyvizek szennyezőanyag-tartalmának külön jogszabályban előírt mértékű eltávolítását akár felszíni víz, akár a földtani közeg a befogadó.

3. Folyékony hulladék: a szennyvízelvezető hálózaton, illetve szennyvíztisztító telepen keresztül el nem vezetett szennyvíz, amely

a) emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből,

b) a nem közüzemi csatorna- és árokrendszerekből, valamint

c) a gazdasági de nem termelési, technológiai eredetű tevékenységből származik.

4. Folyékony hulladék elszállítására feljogosított szervezet: a környezetvédelmi hatóságnak a folyékony hulladék üzletszerű szállítására vonatkozó engedélyével rendelkező szervezet (kivéve az országba történő behozatalnak, kivitelnek, átszállításnak minősülű szállítást).

5. Háztartási szennyvíz: emberi tartózkodás céljára szolgáló területről vagy szolgáltatásból származó szennyvíz, amely az emberi anyagcseréből és háztartási tevékenységből származik és nem minősül veszélyes hulladéknak.

6. Helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés: az 500 m3/év mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz szikkasztását szolgáló létesítmény megépítése, használatbavétele, átalakítása és megszüntetése.

7. *  Talajterhelési díj számítása: TTD=ExAxT

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj

E: egységdíj (Ft/m3), 1 200 Ft/m3

A: díjfizetési alap (m3)

T: területérzékenységi szorzó (Budapest Főváros XVI. kerület esetében: 1,5).

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatnak a talajterhelési díjról szóló 22/2004. (VI. 30.) rendelete hatályát veszti.

(3) *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester