Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2008. (IV. 21.) önkormányzati rendelete

a Környezetvédelmi Alapról

Budapest Főváros XVI. kerület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról és annak kezeléséről az alábbi rendeletet alkotja:

A Környezetvédelmi Alap célja, rendeltetése

1. § (1) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi környezet- és természetvédelmi kötelezettségek, feladatok hatékonyabb teljesítése érdekében Környezetvédelmi Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre.

(2) Az Alap megnevezése: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Környezetvédelmi Alapja.

(3) Az Alap rendeltetése, hogy fedezetet biztosítson:

a) a környezeti ártalmak és károsítások pontos feltárásához, megelőzéséhez, mérsékléséhez és felszámolásához;

b) a kerület környezetminőségének javításához, az emberhez méltó, egészséges és esztétikus környezeti állapot megteremtéséhez;

c) környezetkímélő technológiák és tevékenységek támogatáshoz;

d) a zöldfelületek védelméhez és fejlesztéséhez;

e) a környezet- és természetvédelmi tudatformáláshoz, ismeretterjesztéshez, oktatáshoz és neveléshez.

Bevételi források

2. § (1) Az Alap bevételei:

a) az önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok teljes összege;

b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a kerület közigazgatási területén jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a;

c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része;

d) az önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege;

e) egyéb bevételek:

- az Alap lekötéséből származó kamatbevételek,

- az állampolgárok, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek által az Alap részére történő önkéntes befizetések,

- a fakivágások során az Önkormányzat által kiszabott fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összege.

Az Alap felhasználása

3. § (1) Az Alap bevételeit környezet- és természetvédelmi célokra kell, és kizárólag a kerület környezetvédelemi problémáinak megoldására és természetvédelmi céljainak megvalósítására lehet felhasználni.

(2) Az Alap bevételei más célra még átmenetileg sem vonhatók el.

(3) Az Alapot a következő célokra lehet felhasználni:

a) a kerület polgárai életminőségét javító környezetvédelmi intézkedések, programok elősegítése;

b) a környezet- és természetvédelmi tárgyú oktatások, szakmai programok, előadások költségeinek fedezésére;

c) a környezeti állapot elemzésére, adatgyűjtésre, mérésre, környezetvédelmi információs rendszer működtetésére;

d) az önkormányzat környezetvédelmi tárgyú pályázataihoz szükséges saját pénzügyi forrás biztosítására;

e) az azonnali beavatkozást igénylő környezeti károk, illetve a környezeti veszélyeztetés elhárításának költségeire.

(4) A fakivágások során az Önkormányzat által kiszabott fapótlási kötelezettség pénzben megváltott összege kizárólag faültetésre fordítható.

(5) * 

(6) *  Az Alapból a környezet közvetlen veszélyeztetésének elhárítására szolgáló beavatkozások költségeire 300 ezer Ft tartalékot kell képezni, amelynek egész évben az Alap számláján rendelkezésre kell állnia. Ha a környezeti kár okozója vagy veszélyeztetője ismert, vagy ismertté válik, a (3) bekezdés e) pontjában foglalt kár vagy veszélyhelyzet elhárításának megelőlegezett költségeit kártérítési igényként érvényesíteni kell.

Az Alap kezelése

4. § (1) *  Az Alap felhasználásának irányelveiről és az elsőbbséget élvező célokról a Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg dönt, a Környezetvédelmi és Közbiztonsági Bizottság (továbbiakban: Bizottság) javaslata alapján a következők szerint:

a) a Képviselő-testület a költségvetésről szóló rendeletben évente határozza meg külön címen az Alap bevételi és kiadási tervszámait,

b) a Képviselő-testület évente a zárszámadásról szóló rendeletben dönt az Alap felhasználásának elfogadásáról.

(2) A Képviselő-testület irányelvei és meghatározott éves céljai alapján a Bizottság dönt az Alap felhasználásáról.

(3) Az Alapot a költségvetési gazdálkodás előírásai szerint kell kezelni. Az Alap számviteli szabályoknak megfelelő elszámolásáért a jegyző a felelős.

(4) Az Alap bevételeit és az Alap terhére történő kifizetéseket elkülönített számlán kell vezetni és nyilvántartani. Az Alap bevételeiből kell fedezni a kezelésével járó költségeket.

(5) Az Alap felhasználásról szóló bizottsági döntések végrehajtását a Képviselő-testület ellenőrzi.

Záró rendelkezés

5. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester