Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008. (VI. 3.) önkormányzati rendelete

az egyes felületek falfirka elleni védelméről

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet célja

1. § (1) E rendelet célja, hogy Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén megszüntesse a városképet rontó, közízlést sértő falfirkák, graffitik elhelyezését.

(2) Értelmező rendelkezések:

a) Falfirka, graffiti: festékkel, filctollal, festékszóróval, alvázvédővel vagy bármilyen más felületképző anyaggal létrehozott képi, grafikus vagy szöveges felületbevonat, falfirka, mely nem az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges.

b) Falfirka mentesítés: a már meglévő falfirka eltávolítása, majd ezt követően a felület védőréteggel való bevonása, vagy a falfirkával még nem szennyezett felület védőréteggel való bevonása.

c) Használó: tulajdonos, bérlő, haszonbérlő, használó, szívességi használó.

d) Közfunkciót ellátó ingatlan: különösen iskola, óvoda, orvosi rendelő, gyógyszertár, élelmiszerüzlet, könyvtár, templom.

e) Lakóingatlan: társasház épülete, lakásszövetkezet épülete, családi ház.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya kiterjed Budapest XVI. kerület közigazgatási területén fekvő lakóingatlanok, valamint a közfunkciót ellátó ingatlanok közterülettel érintkező homlokzatára, kerítésére, továbbá úszótelken álló épületek homlokzataira, ha az úszótelekkel határos földterület önkormányzati tulajdonban van.

A támogatás formája és mértéke

3. § (1) Budapest XVI. kerületének Önkormányzata az 1. § (1) bekezdésében meghatározott célra pályázó részére vállalja a pályázatban megjelölt épület homlokzatának, kerítésének falfirka mentesítését az adott évi költségvetésében erre a célra elkülönített kerete erejéig, figyelemmel a 6. §-ban foglaltakra.

(2) A támogatás mértéke a 2. §-ban meghatározott ingatlanok utcafronton álló falfelületei, kerítései falfirka mentesítésének teljes költsége.

Pályázati feltételek

4. § (1) Az egyes felületek önkormányzati támogatással megvalósuló falfirka mentesítésére az ingatlan használója nyújthat be pályázatot (továbbiakban: pályázó).

(2) *  A pályázónak az e rendelet 1. melléklete szerinti pályázati felhívásban megjelölt minden adatot és információt szolgáltatni kell.

(3) A pályázónak a pályázathoz csatolnia kell nyilatkozatát, melynek értelmében nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a falfirka mentesítést követően:

a) a felületen elhelyezett falfirkát 8 munkanapon belül eltávolítja vagy eltávolíttatja, ellenkező esetben a támogatás teljes összegét visszafizeti; vagy

b) az Önkormányzat részére 4000 Ft/hó átalánydíjat fizet, mely esetben a felületen elhelyezett falfirka eltávolítását az Önkormányzat végzi.

(4) A falfirka mentesített felületen elhelyezett falfirkát bárki bejelentheti a Polgármesteri Hivatalban. A pályázó köteles tűrni, hogy amennyiben a bejelentéstől számított 8 munkanapon belül nem tesz eleget nyilatkozatban vállalt kötelezettségének az Önkormányzat a Kerületgazda Szolgáltató Szervezet (továbbiakban: KSZSZ) útján elvégezze a falfirka eltávolítását, melynek költsége a pályázót terheli. Ez a rendelkezés nem vonatkozik a 4. § (3) bekezdés b) pontja szerint nyilatkozó pályázóra.

(5) A pályázó benyújtott pályázatát utólag nem módosíthatja. Módosítás esetén a korábban benyújtott pályázatát vissza kell vonnia, és a módosított pályázatot új pályázatként kell benyújtania.

(6) A nyertes pályázóval az Önkormányzat szerződést köt.

5. § Nem nyújtható támogatás:

a) a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz;

b) a pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat esetén;

c) utcafronttal érintkező falfelülettel rendelkező épület nem utcafronti falszakaszainak graffiti mentesítésére;

d) a korábban már önkormányzati támogatással falfirka mentesített falfelület, kerítés újbóli graffiti mentesítésére.

Pályázati eljárás

6. § (1) A falfirka mentesítés támogatására a pályázatot a Polgármester által

a) első alkalommal minden évben a költségvetés elfogadását követő 30 napon belül;

b) második alkalommal minden év augusztus 1-jéig

kiírt pályázat alapján lehet benyújtani.

(2) Pályázati eljárásonként az önkormányzat költségvetésében a falfirka mentesítés céljára biztosított forrás 50%-a használható fel. Ha az első pályázati eljárás során a keretösszeg arányos része nem kerül felhasználásra, azt a második pályázati eljárás során fel lehet osztani.

(3) Amennyiben az éves keretösszeg a második pályázati eljárás során sem kerül teljes mértékben felosztásra, akkor a tárgyévben további pályázati eljárás is kiírható.

(4) A határidő elmulasztása esetén a Polgármester a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A támogatásra irányuló pályázatot a pályázati kiírásban szereplő határidőig 1 példányban a Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani „Falfirka mentesítés támogatása” jeligével.

(5) A pályázat kizárólag a pályázathoz készített formanyomtatványokon és mellékletein magyar nyelven nyújtható be. Az adatlap nem változtatható sem tartalmában, sem alakjában.

(6) *  A pályázati formanyomtatványok, azok mellékletei, és a Pályázati Útmutató a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat internetes honlapjáról (www.budapest16.hu) letölthető, valamint térítésmentesen beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodáján.

(7) A pályázónak a pályázat benyújtásakor, pályázatonként egyszeri 5000 Ft összegű pályázati díjat kell fizetnie, mely összeg forráshiány miatt elutasított pályázat esetén visszafizetésre kerül a pályázó részére.

(8) A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

a) adatlap;

b) fényképfelvétel az épület utcafronton álló homlokzatáról, illetőleg az utcafronti kerítésről;

c) a pályázó által vállalt saját erő mértékéről (az összköltség százalékában kifejezve) szóló nyilatkozat;

d) az 4. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat;

e) nyilatkozat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonviszonyáról;

f) bérleti jogviszony fennállása esetén a bérleti szerződés, a tulajdonos nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a pályázat benyújtásához hozzájárul, továbbá nyilatkozat arról, hogy a saját erőt – amennyiben van – a tulajdonos vagy a bérlő biztosítja;

g) társasház, lakásszövetkezet esetén a lakóközösség határozata.

(9) A Polgármesteri Hivatal a hiányosan benyújtott pályázatok esetében hiánypótlási kötelezettséget ír elő. A hiánypótlásnak a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül kell eleget tenni.

(10) A támogatási keret kimerülése esetén a pályázat kiírója hirdetményt tesz közzé és a pályázatok befogadását leállítja.

(11) A pályázati eljárást a Polgármesteri Hivatal bonyolítja le, amelynek szakaszai a pályázat befogadása, a Polgármester döntése a pályázat támogatásáról, a szerződés megkötésének előkészítése, a kivitelezés szerződésszerinti teljesítésének ellenőrzése, pénzügyi lebonyolítás.

(12) A pályázat támogatásáról – a rendelkezésre álló támogatási keret figyelembevételével – a Polgármester dönt.

(13) A (12) bekezdésben meghatározott döntés eredményéről a pályázót a döntést követő 8 munkanapon belül értesíteni kell.

A támogatás odaítélésének szempontrendszere

7. § Előnyt élvez az a pályázó:

a) aki a falfirka mentesítés költségének legalább 50%-át önerőként vállalja;

b) aki tömegközlekedési útvonal mentén fekvő épület, kerítés falfirka mentesítésére pályázik.

A mentesítés ellenőrzése

8. § (1) Nyertes pályázat esetén a falfirka mentesítést (eltávolítás, megelőzés) az Önkormányzat végezteti el.

(2) A Polgármesteri Hivatal által kijelölt, vagy megbízott személy jogosult a támogatással érintett épület falfirka mentesítésére irányuló kivitelezés menetét a helyszínen bármely munkafázisban ellenőrizni, jogosult és köteles azt dokumentálni (jegyzőkönyv, fényképfelvétel).

A városkép védelme

9. § (1) A 4. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a falfirka mentesítést az ingatlan használója köteles saját maga, a KSZSZ vagy az Önkormányzattal falfirka mentesítésre szerződött kivitelező által elvégezni. A hivatkozott rendelkezés betartásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal műszaki előadói, a KSZSZ munkatársai jogosultak ellenőrizni.

(2) A 9. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettség az ingatlan mindenkori használóját a felhordott védőbevonatra a gyártó által vállalt jótállási idő lejártáig terheli.

(3) Ha az ingatlan használója a felhordott védőbevonat gyártó által vállalt jótállási idejének lejárta előtt a felületet átszínezi, köteles saját költségén felhordani a védőréteget a felületre a színezést követően.

(4) Az önkormányzati támogatással falfirka mentesített épületre, kerítésre a pályázó köteles tűrni a Polgármesteri Hivatal által rendelkezésre bocsátott tábla jól látható helyre történő kihelyezését:

„Fejlődő Kertváros
A XVI. kerületi Önkormányzat támogatásával falfirka mentesített felület.
Az Ön adójából Önnek.”

A tábla kihelyezésének költségét az Önkormányzat viseli.

Záró rendelkezés

10. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS * 
Falfirka mentesítés önkormányzati támogatásához

1. melléklet a 17/2008. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez * 

1. számú függelék a 17/2008. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez

ADATLAP

I. Pályázó neve:______________________________________________________

Pályázó címe:________________________________________________________

Telefonszám: ________________________________________________________

Telefax:_____________________________________________________________

E-mail cím: __________________________________________________________

Tulajdonos neve:______________________________________________________

Tulajdonos címe:______________________________________________________

Telefonszám: ________________________________________________________

Telefax:_____________________________________________________________

E-mail cím: __________________________________________________________

II. A pályázó által (esetlegesen) vállalt saját erő: __________________________ Ft

III. A pályázó nyilatkozatai és kötelezettségvállalásai

a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) kijelentem, hogy a pályázati támogatás elnyerése esetén a pályázati támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat magamra nézve kötelezőnek elismerem;

c) hozzájárulok, hogy Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a törvény keretei között személyes adataimat kezelje és nyilvántartsa;

d) hozzájárulok a pályázat szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat, valamint a jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez;

e) tudomásul veszem, és egyben hozzájárulok, hogy a részemre nyújtott támogatás tényét, annak összegszerűségével egyetemben Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzata a támogatás nyújtásnak évében zárszámadásában szerepeltesse, valamint hogy a támogatási szerződésnek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény által meghatározott tartalmát illetékes szervei útján közzétegye;

f) kijelentem, hogy nyertes pályázat esetén a falfirka mentesítést követően (a megfelelő rész aláhúzandó):

– a felületen elhelyezett falfirkát 8 munkanapon belül eltávolítom vagy eltávolíttatom, ellenkező esetben a támogatás teljes összegét visszafizetem, és köteles vagyok tűrni a falfirka eltávolítását a KSZSZ által, melynek költségét viselem;

– az Önkormányzat részére 4000 Ft/hó átalánydíjat fizetek, mely esetben a felületen esetlegesen elhelyezett falfirka eltávolítását az Önkormányzat végezteti el.

IV. Az ingatlan (épület, kerítés) általános adatai:

Az ingatlan címe:

Irányítószám: ___________ település: __________________________________

_____________________________út / utca / tér ______ házszám ____emelet

Helyrajzi szám:_____________________________________________________

V. A mentesítendő felület típusa és körülbelüli nagysága (Jelölje aláhúzással, illetve töltse ki!)

– nyerstégla felület ...m2

– nyers vakolt felület ...m2

– faburkolat ...m2

– terméskő ...m2

– műkő/beton ...m2

– kerámia ...m2

– acéllemez ...m2

– hullámlemez ...m2

– dryvit ...m2

– egyéb: _________________________________________________________

VI. A tulajdon jellege (Jelölje aláhúzással!)

a) magán

b) társasházi

c) vegyes

d) egyéb.....

Az adatlap kiállításának időpontja:

____________________, 20...________ hó _______ nap

___________________________________
Pályázó aláírása