Indokolás

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008. (X. 20.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálatról

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazása alapján a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet területi hatálya Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre terjed ki.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya az erdő művelési ágú területekre, védett természeti területekre és értékekre, halastavakra.

(3) A rendelet személyi hatálya az (1) bekezdésben jelölt földterületek tulajdonosaira, földhasználóira terjed ki.

A mezei őrszolgálat

2. § (1) Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a Budapest XVI. kerület Önkormányzata közigazgatási területén található termőföldek őrzését és védelmét a Rákosmenti Mezei Őrszolgálat útján kívánja ellátni.

(2) A Képviselő-testület a mezei őrszolgálatot fenntartja, feladatait meghatározza és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a Polgármester jogosult.

(3) A mezőőrök feladataikat közalkalmazottként látják el, a szakmai felügyeletet a mezőgazdasági igazgatási szerv és az illetékes rendőrkapitányság gyakorolja.

(4) A mezőőr tevékenysége során együttműködik a polgárőrséggel, a területileg illetékes vadásztársasággal és a rendőrséggel.

(5) Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a mezőőri feladatokat 4 fő látja el.

A mezőőr feladatai

3. § (1) A mezei őrszolgálatot a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásba veszi. A mezei őrszolgálat a nyilvántartásba vett területen (továbbiakban: működési területen) látja el tevékenységét.

(2) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles:

a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani;

b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni;

c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön lévő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni;

d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni;

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni;

f) a működési területen észlelt környezetszennyezés ellen fellépni, a természet védelmére vonatkozó előírások betartását ellenőrizni;

g) a szolgálati naplót naponta vezetni.

(3) A mezőőr egyéb, nem feladatkörébe tartozó feladattal is megbízható a munkáltató utasítása alapján.

A mezőőri járulék

4. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az Önkormányzat éves költségvetéséből, a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból, valamint a földhasználó, illetve a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból kell fedezni.

(2) A mezőőri járulékfizetési kötelezettség azt a személyt terheli, akinek használatában a termőföld a tárgyév január 1. napján van.

(3) A termőföld használati vagy tulajdonjogában történt változást a használó vagy a tulajdonos a változást követő 15 napon belül a rendelet mellékletét képező formanyomtatványon köteles bejelenteni.

(4) A tulajdonosok és földhasználók körét minden év március 15-ig a földhasználati nyilvántartás alapján felül kell vizsgálni.

(5) A mezőőri járulék mértéke hektáronként 0 Ft/év.

(6) A mezőőri járulékot egy összegben kell megfizetni minden év október 15. napjáig.

(7) Az önkormányzati mezei őrszolgálat esetében, a mezőőri járulék adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül. Az eljárásra az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője jogosult.

Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet 2008. november 1. napján lép hatályba.

(2) Földhasználónak minősül a földtulajdonos, ha saját maga hasznosítja termőföldjét, illetve a haszonbérlő, a szívességi használó, a haszonélvező.

Ancsin László
jegyző
Kovács Péter
polgármester

1. számú melléklet a 22/2008. (X. 20.) önkormányzati rendelethez

Földhasználati bejelentő lap
mezőőri járulék kivetéséhez

Földhasználó adatai

Családi és utónév (illetve gazdálkodó szervezet neve): ..........................................................

Születési név: ..............................................................................................................................

Születési idő (év, hó, nap): ........................................................................................................

Anyja neve: .................................................................................................................................

Lakcím (székhely, telephely): ....................................................................................................

Gazdálkodó szervezet statisztikai számjel: ...............................................................................

A használt földterület adatai

Település neve Helyrajzi szám
(alap/alátörés)

A használat jogcíme: ...................................................................................................................

A használt terület nagysága (ha, m2):

Használat kezdő időpontja (év, hó, nap): ..................................................................................

Művelési ág:..................................................................................................

Használatba adó adatai

Családi és utónév (gazdálkodó szervezet neve): .......................................................................

Születési név: ...............................................................................................................................

Születési idő (év, hó, nap): .........................................................................................................

Anyja neve: ..................................................................................................................................

Lakcím (székhely, telephely): .....................................................................................................

Gazdálkodó szervezet esetén statisztikai számjel: .....................................................................

..........................................................................
használatba adó aláírása
..........................................................................
földhasználó aláírása